Reddi Miras Nedir ve Nasıl Yapılır?

Reddi miras yani mirasın reddi, miras bırakan kişinin ölümü sonrasında yasal ya da atanmış mirasçılarının her türlü borç ve alacaklarıyla ortaya çıkan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesini ifade eder. Miras hukuku ilgili maddesine göre; yasal ve atanmış mirasçılar miras bırakan kişini ölümüyle kendiliğinden mirasçılık sıfatı kazanmış olur.

Bu durumda mirasçılık sıfatı kazanan kişiler, miras bırakanın borçlarından sadece tereke ile değil kendi şahsi mal varlıklarıyla da sorumlu olur. Miras bırakanın alacak ve borçları da mirasçılara geçer. Miras bırakanın çok borcu olması halinde mirasçılar, bundan sorumlu olmamak için “mirasın reddi” müessesine başvurur.

Reddi Miras Nedir?

Reddi miras, terekenin aktiflerinin pasiflerinden daha az olduğu durumlarda başvurulan tek taraflı bir başvurudur. İstisnai bir durum olan miras reddinin farklı sebepleri olabilir. Bunlar;

Bazen mirasçılara, miras olarak varlık değil borç kalabilir. Böyle bir durumda mirasçı, kendi malvarlığından eksilme olmaması için mirası kabul etmez.

Manevi sebeplerle de miras reddedilebilir. Bazı durumlarda mirasın kabul edilmesi toplumda baskı unsuru olabilir. 

Reddi miras durumunda miras intikal etmeye devam eder. Yalnız miras zincirinden bir kişi eksilir. Reddi miras süresi ölümün öğrenildiği tarih itibari ile kural olarak 3 aydır. Bu süre içinde reddedilmeyen miras ile doğan hak ve borçlar yerine getirilmek zorundadır.

Reddi Miras Ne Demek?

Reddi miras, yasal ya da atanmış mirasçıya kalan mirası, kişinin kendi rızası ile reddetmesi demektir. Bu işlem ancak, mahkemeler aracılığıyla yapılabilir. Miras, külli halefiyet ilkesi gereğince ölüm gerçekleştiğinde tümü ile mirasçılara intikal eden haklardan oluşur. Yani terekeye ait aktif ve pasifler beraber mirasçılara geçer. Bu durumda mirasçı terekeyi aktif ve pasifleri ile devralmak zorunda kalır.

Zararla karşı karşıya olan mirasçılara reddi miras hakkı tanınmıştır. Buna göre mirasçılar ölümün gerçekleşmesinin ardından 3 ay boyunca geçici mirasçı olarak kabul edilir. Eğer mirasçılar, 3 aylık ret süresi zarfında miras ve mirastan doğan hakları reddetmezse, mirası kesin olarak iktisap etmiş olur. 

Miras Reddi Hakkı Kimlere Tanınır?

Reddi miras hakkı yasal mirasçılara ve atanmış mirasçılara tanınır. Mirası bırakan kişinin tüm hak ve borçlarından oluşan miras hak ve yükümlülüklerini reddetme imkanı sunan bir işlemdir. Mirası reddetme hakkı TMK 605. Maddede düzenlenmiştir.

“Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilir.”

Mirası reddetme hakkı yasal mirasçılara ve atanmış mirasçılara tanınmış bir haktır.

Mirasçılık sıfatı doğrudan doğruya kanundan doğan kişilere yasal mirasçı adı verilir. İlgili kanun hükümlerine göre yasal mirasçılar şu şekildedir.

  • Murisin kan hısımları ile evlatlığı ve altsoyu
  • Murisin eşi
  • Devlet

Murisin kendi özgür iradesi ile mirasının bir kısmını ya da tamamını kendi belirlediği bir kişiye bırakması atanmış mirasçı olarak ifade edilir. Yasal mirasçılar gibi mirasçılık sıfatını haiz olan bu kişiler, aynı zamanda mirası ret hakkına da sahiptir.

Reddi miras yapmak isteyen mirasçının bu haktan yararlanabilmesi için fiil ehliyetinin bulunması gerekir. Fiili ehliyeti olmayan kişilerin mirası red hakkını kullanabilmesi için kanuni temsilcileri aranır. Reddi miras sürecinde bir uzmandan yardım almak önemlidir. Miras hukuku avukatı sizi tüm detaylarla ilgili bilgilendirecektir.

Reddi Miras Süresi Nedir?

Mirasçı, reddi miras ile ilgili beyanı, en erken mirasın üzerine geçmesinden sonra söyleyebilir. Ölümden önce yapılan reddi miras beyanı tereke mirasçıya intikal etmemiş olduğu için hukuken anlamlı bulunmaz.

Reddi miras, ölümden sonra 3 aylık süre içinde yapılabilir. 3 aylık zaman zarfı içinde reddi miras beyanının sulh hakimine ulaşması şartı aranır. Reddi miras, hak düşürücü bir süre olduğu için süreye sadık kalınıp kalınmadığı mahkeme tarafından re’ sen incelenir. Bu incelemeden Sulh hâkimi sorumludur. Mirasçıların, hâkime önemli sebep olarak nitelenen olguları gecikmeden sunması gerekir.

3 Aylık Reddi Miras Süresi Değişkenlik Gösterebilir mi?

Yasal mirasçılar için reddi miras süresi, murisin ölümünden itibaren başlar. Mirasçılık sıfatı daha sonra öğrenilirse, öğrenme tarihinden itibaren süre işler. Ancak, böyle bir durumda asal mirasçının, mirasçılık sıfatını daha sonra öğrendiğini ispat etmesi gerekir.

Atanmış mirasçılar için ise; murisin tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarih itibari ile süre işler. Bu bildirim, sulh hukuk mahkemesince vasiyetnamenin ya da miras sözleşmesinin açılması ve atanmış mirasçılara tebliği ile yapılır.

Korumak amaçlı terekenin yazımı durumunda; reddi miras süresi yazım işlerinin sona erdiğinin sulh hâkimi tarafından yasal ya da atanmış mirasçılara bildirimi ile başlar.

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Reddi miras yapılması için; hukuklara göre mirasın açıldığı yer sulh mahkemesine sözlü ya da yazılı beyanda bulunulması gerekir. Sulh mahkemesi dışında bir yerden, örnek olarak; noterden reddi miras yapmak hukuki bir sonuç doğurmaz. Noterde reddi miras kabul edilmez.

Reddi Miras İçin Hangi Belgelere İhtiyaç Duyulur?

Reddi miras yapabilmek için sulh hukuk mahkemesi ya da noterden alınan veraset ilamı belgesinin aslı gerekir. Aynı zamanda imzalı reddi miras dilekçesine gerek duyulur. Bu belgelerin murisin yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesine sunulması gerekir. Dilekçenin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken huşular vardır. Bu hususlarda eksiklik yapmamak için bir miras hukuku avukatı bilgilerine ihtiyaç duyulur.

Sıkça Sorulan Sorular

Reddi Miras Davası Ne Kadar Sürer?

Reddi miras davası süreci, davanın niteliğine ve tarafların savunmalarına göre değişiklik gösterir.  Ancak, reddi miras davaları genellikle birkaç aydan birkaç yıla kadar sürer.

Reddi Miras Davası Sonucu Ne Olur?

Reddi miras davası, mahkeme mirasın reddedilmesine karar verirse, miras paylaşımı yeniden yapılması kararı ile sonuçlanır.

Mirasın hükmen reddi kararı nedir?

Mirasın hükmen reddi kararı, asliye hukuk mahkemesinde açılan dava sonucuna göre verilen bir karardır.

Mirasın Hükmen Reddi davasında avukat şart mı?

Reddi miras davası, oldukça karmaşık olan hukuk alanlarından biridir. Bu sebeple, dava sürecinde ve dilekçe aşamasında miras hukuku avukatı yardımı almanız önerilir.

Call Now Button