Baba Mirasını Ölmeden İstediği Çocuğuna Devredebilir mi?

Anne baba sağlığındayken evlatlarına mal paylaşımı yapması “sağlar arası kazandırma” niteliği taşır. Sağlar arası kazandırma, Türk Borçlar Kanunu’nu kapsamında yer alır. Dolayısı ile baba ve çocuğu arasında geçerli irade beyanları ile yapılan devir işlemleri geçerliliğe sahiptir. Herkes kendi mülkiyetinde bulunan mal üzerinde tam tasarruf hakkına sahiptir. Muris sağlığında, terekesinde bulunan mallar üzerinde sahip olduğu mülkiyet haklarını kendi tasarruf özgürlüğü içinde devredebilir.

Dolayısı ile baba malını istediği evladına verebilir mi? Sorusunun cevabı, murisin istediği kişiye mal devredebileceğidir. Ancak, yapılacak devirler mirastan mal kaçırma niteliği taşıyabilir. Böyle bir durumda ise miras hukuku avukatı müdahale alanı bulur. Bu konuda miras hukuku avukatına danışabilirsiniz.

Baba Mirasını İstediğine Verebilir Mi?

Muris, terekesi üzerinde Kanun’un öngördüğü sınırlara uyma şartı ile dilediği tasarrufta bulunabilir. Kanun’un izin verdiği sınırlar “tasarruf edilebilir kısım” şeklinde tanımlanır. Bu alan üzerinde murisin tasarruf özgürlüğüne sahiptir. Tasarruf edilebilir kısım, saklı paylı mirasçıların saklı pay oranları dışında kalan kısımdır. Muris, saklı paylı mirasçıların saklı paylarını yok saymamak şartı ile mal varlığını istediğine bırakma hakkına sahiptir.

Dolayısı ile baba yaşamında oğluna mal verebilir mi? Sorusu saklı paylı mirasçıların saklı pay oranları ihlal edilmedikçe bir baba dilediği kişiye miras bırakabilir diye yorumlanabilir.

Bir Baba Bütün Malını İstediği Çocuğuna Bırakabilir Mi?

Baba mirasını tek çocuğuna bırakma hakkına sahiptir. Hukuka uygun irade beyanı ile gerçekleştirilen işlemler, muris yaşarken geçersizliği ileri sürülemez durumlar içinde yer alır. Ancak, murisin yaşama veda etmesinden sonra diğer mirasçılar tenkis talebinde bulunabilir. Dolayısı ile diğer mirasçıların, saklı paylarının ihlal edilmiş olması sebebi ile tenkis davası açma hakkı vardır. Haklar hakkında bilgi almak için miras hukuku avukatı ile görüşmekte yarar vardır.

Kişi Mirasını İstediği Kişiye Bırakabilir Mi?

Anne baba malını istediği kişiye verebilir. Herkes ölümünden sonra malvarlığı hakkında düzenleme özgürlüğüne sahiptir. Kişi, vasiyet ya da mirasçı atama yolu ile dilediği kişilere mirasını bırakmak hakkına sahiptir. Kişinin tasarruf özgürlüğünün sınırı saklı paylı mirasçılar ile ilgilidir. Saklı pay sahibi mirasçılar, Kanun’da belirlenen saklı paylarına göre miras hakkı elde eder. Aksi halde ise saklı paylı mirasçılar, ihlal edilen haklarını tenkis davasında ileri sürme hakkına sahiptir. Saklı paylı mirasçılar hukukta şu şekilde ifade edilir.

  • Murisin altsoyu
  • Murisin sağ kalan eşi
  • Murisin anne ve babası olarak kabul edilmiştir.

Miras Bırakan Kişinin Sağlığında Mallarını Paylaştırdığı Anlaşılırsa Diğer Mirasçılar Ne Yapabilir?

Muris sağlığında yaptığı vasiyetname ya da miras sözleşmesi sayesinde terekesini mirasçılar arasında özgürce paylaştırma hakkına sahiptir. Muris tarafından yapılan ölüme bağlı tasarruflar şekil şartlarına uyulduğu sürece geçerlidir.

Muris tarafından yapılan ölüme bağlı tasarruf için diğer mirasçıların murisin sağlığında karşı çıkma hakkı bulunmaz. Ancak, murisin ölümü sonrası diğer mirasçılar için farklı olanaklardan bahsedilebilir.

Tenkis Davası

Diğer mirasçıların tenkis davası açma hakkı vardır. Murisin yaptığı ölüme bağlı tasarruflar kapsamında mirasçıların saklı payının ihlal edilmesi halinde saklı paylı mirasçılar tenkis davası açarak murisin tasarrufunu geçersiz kılabilir.

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Davası

Baba sağken mal kaçırmış olabilir. Bu durumda miras hakları ihlal edilen mirasçılar “muris muvazaası (mal kaçırma) davası” açabilir.

Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali

Diğer mirasçılar “ölüme bağlı tasarrufun iptali” davası açma hakkına sahiptir. Murisin sağlığında yapmış olduğu ölüme bağlı tasarruflar diğer mirasçılar tarafından iptal davasına konu olabilir. Bu durumda terekenin tekrar paylaşımı yapılabilir.

Babanın Mirasını Ölmeden İstediği Çocuğuna Devretmesi Usul Olarak

Türk Medeni Kanununa göre “Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun alt soyudur. Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar.” Bu maddeye göre evlatlar, murisin birinci dereceden yasal mirasçısıdır. Miras payları eşit olan murisin çocukları, “saklı pay sahibi mirasçı” olarak da ifade edilir. Kanun maddesi uyarınca saklı payları, kanuni miras paylarının yarısı olarak kabul edilir. Sonuç itibari ile miras bırakan kişi, her çocuğunun kanuni miras payının yarısına dokunmadan mallarını istediği gibi paylaştırma hakkına sahiptir. Baba henüz sağlığındayken mirasını dilediği çocuğuna devretmek istiyorsa;

  • Diğer mirasçıların saklı payına zarar vermemeli,
  • Devir diğer mirasçılardan miras kaçırmak amacıyla yapılmamalıdır.

Evlatlar Arasında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Evlatlar arasında mal paylaşımı kanunlarda açıkça ifade edilmiştir. Kanunlara göre “altsoy” sıfatı bulunan evlatlar, murisin birinci dereceden mirasçısıdır. Kanunlar önünde ise eşit haklara sahip mirasçılardır.

Murisin yasal mirasçısı olan evlatlar buna ek olarak “saklı paylı mirasçı” sıfatı alır. Kanun hükmüne göre altsoyun saklı payı, yasal miras payının yarısı olarak belirlenmiştir. Dolayısı ile muris her evladı için yasal miras payının yarısı oranında paylaşım yapar. Saklı payını korumak koşulu ile baba malvarlığını dilediği gibi evlatları arasında paylaştırabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Baba mirasını sağlığındayken isteği çocuğuna bırakabilir mi?

Miras bırakan istediği kişiye mal devretme özgürlüğü vardır. Ancak yapılacak devir, mirastan mal kaçırma niteliği taşıyorsa bu durum baba öldükten sonra iptal talebi ile değiştirilebilir.

Kişi mirasını istediğine bırakabilir mi?

Mülkiyet hakkı insan hakları içinde yer alır. Yani bu tamamen bir temel haktır. Kişiler, mülkiyetlerinde olan mallar üzerinde istedikleri gibi tasarruf sağlayabilir. Buna göre herkes, ölümü sonrası mallarının akıbetinin ne olacağını belirleyebilir. Kişiler, “mirasçı atama” ya da “vasiyet etme ile istediklerine mal bırakabilir. Ayrıca mülkiyet hakkı kapsamında muris, sağlığında hukuki işlem ile istediği kişilere malını bırakabilir.

Baba mirasını istediği evladına bırakırken avukat şart mı?

Baba mirasını yaşamında ya da ölümü sonrası paylaşılacak şekilde dilediği evladına diğer hak sahiplerinin hakkına girmeyecek şekilde dağıtabilir. Bu aşamada bir miras hukuku avukatı ile işlemleri yapabilir.

Call Now Button