Tehiri İcra Nedir? Nasıl Yapılır?

Tehiri icra yani icranın geri bırakılması, borçlunun karşısında başlatılmış olan ilamlı icra takiplerinde borçlunun başvurabileceği önemli yollardan biri olarak görülür. Tehiri icra takip borçlusu tarafından başlatılan bir işlemdir ve belli bir süreci kapsar. Tehiri icra başvurusunun borçlu lehine sonuçlanması ile alacaklının başlattığı icra takibi durdurulur. İcra hukuku konusu olan tehiri icra, sıklıkla karşılaşılan başvurulardan biridir.

Tehiri İcra Nedir?

Tehiri icra; ilamlı icra takiplerinde ilk derece mahkemesi tarafından alınan kararın, borçlu tarafından istinaf ya da temyiz edilmesi ve üst mahkemeden alınan karar ile icra işlemlerinin üst derece mahkemesinde dosya sonuçlanana kadar durdurulmasıdır. Mahkeme bir karar aldığında, abu kararı direkt olarak icra etmek mümkündür. Ancak, alınan bu karar karşı tarafın istinaf ya da  temyiz edilmesi ile icrayı durdurmak için tehiri icra yoluna başvurulabilir.

Tehiri icrada borçlunun menfaatine bir durum söz konusudur. Tehiri icranın işlemine ilişkin yapılan düzenlemelere 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu madde 33’te yer verilir. Tehiri icra diğer adı ile icranın geri bırakılmasıdır.

Tehiri İcra Kararı Nasıl Verilir?

İcranın geri bırakılması sürecinde yapılan ilk işlem, ilam doğrultusunda başlatılan icra takibinde verilen mahkeme kararının tehiri icra talepli olarak temyiz edilmesidir. Alınan kararın yalnız istinaf ve temyiz edilmesi icranın geri bırakılması için yeterli görülmez. Aynı zamanda icranın geri bırakılması talebini içermesi de zorunludur.

İlk derece mahkemesinin verdiği karara karşı istinaf ve temyiz yoluna gidildiğine dair tensibe derkenar adı verilir. Alınan kararın istinaf ve temyiz edilmesinin ardından mahkemeden bir derkenar alımı uygulanır.

Derkenar alınmasının ardından icranın geri bırakılması için yapılması gereken en önemli işlem, icra dosyasına teminat yatırılmasıdır. Bu teminat, icra dosyasına konu olan borç ile bu borcun 3 aylık faiz tutarına denk gelir. Teminat bankaya nakdi olarak yatırılabilir. Aynı zamanda teminat mektubu da verilmesi tercih edilebilir.

Teminatın yatırılmasının ardından borçluya icra müdürlüğü tarafından mehil vesikası sunulur. Tehiri icra kararının alınması için süreyi gösteren belgeye mehil vesikası adı verilir. Borçlunun yatırdığı teminatın uygun olması halinde, icra müdürlüğüne başvuru yapılır. Tehiri icra kararı alınması için 60 günlük mehil vesikası alınmış olur.

İcra dosyası 60 günlük süre zarfında Yüksek Mahkemenin dosya ile ilgili vereceği onama ya da bozma kararına kadar durmuş olur. 60 günlük süre zarfında mahkeme karar almazsa, borcu olan kişi ek mehil süresi talebinde bulunma hakkına sahiptir. Bu 30 günlük ek süre içinde de olmazsa alacağı olan kişi, borçlunun teminat olarak yatırdığı parayı icra dairesinden alacağını tahsil etmek amacı ile almak için başvuru yapabilir.

Tüm bu süreçlerin tamamlanmasının ardından istinaf ve temyiz mercii ilama konu olan ilk derece mahkemesinin kararını bozabilir. Böyle bir durumda borçlu icranın geri bırakılması talebi için ödemiş olduğu teminatı tümüyle icra dairesinden alabilir. Bunun yanında ilk derece mahkemesinin aldığı kararın istinaf ve temyiz merci tarafından onanması halinde alacaklı olan borçlu tarafından icranın geri bırakılması amacı ile yatırdığı teminattan alacağını tahsil etme imkanına sahip olur.

Tehiri İcra Davasında Dilekçe Yazılır Mı?

Tehiri icra talebi yapılan istinaf dilekçesi, kanun değişikliği sonrası sona erdi. Çünkü günümüzde tehiri icra kararlarını istinaf mahkemeleri vermiyor. Tehiri icra, icra hukuk mahkemelerinin konusudur. Bu sebeple istinaf dilekçesinde tehiri icra taleplidir. Dolayısı ile yazılmasına gerek bulunmaz.

Tehiri İcra Talebinin Reddi Nedir?

Tehiri icra işleminde, isteği kabul edilmeyen borçlunun, borcunu icra dairesine ödemesi şartı vardır. Bu kişinin borçlarını ödememesi halinde malları haczedilir ya da satılır. Bu işlemler sonucu elde edilen miktarda alacaklı olan taraf alacağını tahsil etmiş olur.

Diğer yandan ise borçlu olan kişi bu aşamada borcu olmadığı bir parayı ödediği iddiasında bulunabilir. Böyle bir durumda alacaklı olan kişiye karşı istirdat davası açar ve borcu olmayan bir parayı ödemekten kurtulabilir.

Tehiri İcra Talebi Kabulü Ne Anlama Gelir?

Borçlu olan kişinin istinaf ya da temyiz başvurması yapması ve yetkili mercilerin yaptığı incelemeler sonucunda söz konusu icranın geri bırakılmasına karar verilmesi ile icra dosyasındaki takip tamamen durdurulmuş olur. İcranın geri bırakılması talebinin kabul edilmesiyle ilgili kişinin teminatı durmaya devam eder. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte ilgili kişinin haklı çıkması söz konusu ise bu miktar geri alınabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Tehiri İcra kararında görevli ve yetkili mahkeme hangisidir?

“2004 sayılı Kanunun 36. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay‘dan” ibaresi “takibin yapıldığı yer icra mahkemesinden” şeklinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş” hükme göre tehiri icra kararı konusunda görevli ve yetkili mahkeme takibin yapıldığı icra mahkemesidir.

Tehiri İcra Şartları Nelerdir?

İlk derece Mahkemesi kararının icra takibine konu olan ve bu karara karşı da istinaf yoluna gidilmiş olması şartı aranır. Aynı zamanda icra takibine konu miktarın teminat olarak dosyaya yatırılması beklenir. Bunun sonucunda tehiri icra talebi sunulmuş olmalıdır.

Başvuru aşamasında borçlu lehine karar alınmaması halinde ne olur?

İlk derece mahkemesi kararı onayladıktan sonra icra dosyası durduğu yerden devam eder. Alacaklı olan taraf alacağını borçlunun yatırdığı teminattan alabilir.

Reddedilmiş olan tehiri icra kararına karşı bir şey yapılabilir mi?

Ret kararı kişiye tebliğ edildikten sonra 7 gün içinde icra hukuk mahkemesinde memur muamelesini şikayet yoluna gidilmesi gerekir.

Tehiri İcra kararı için avukat ile çalışmak gerekir mi?

Tehiri İcra kararı alınması için belli bir süre ve prosedürler gerekir. Bu süreçte herhangi bir sorunla karşılaşmamak için icra hukuku avukatı ile çalışmakta yarar var.

Kabul Edilen Tehiri İcra Talebinin Sonuçları Nelerdir?

Bu taleple amaçlandığı şekilde icranın geri bırakılması gündeme gelir ve icra takibi durur. Fakat kişinin teminat olarak yatırdığı para icra dairesi veznesinde kalır. Takip sonunda haklılığı ortaya çıkınca bunu geri alabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button