Konkordato Nedir?

Konkordato, bir borçlunun mali durumunun kötüye gitmesi sonucu borçlarını ödemekte zorlanması halinde uygulanan hukuki işlemlerden biridir. Konkordato süreciborçlu tarafından mahkemeye başvu ve mahkeme tarafından verilecek kararla başlar. Borçlarını vadesinde ödeyemeyen ya da ödemekte zorlanan borçlular tarafından talep edilen konkordato, iflasa tabi olsun ya da olmasın tüm borçlular için bir hukuki yol açar.

Konkordato, adi borçlular ve iflasa tabi olan borçlular için de geçerli olan bir haktır. Konkordato genellikle kollektif bir tasfiye prosedürü olarak kabul görür.

Konkordatonun Tanımı Nedir?

Konkordato, vadesi gelmiş borçlarını ödememiş olan ya da ödememeriski taşıyan borçluların, kanunda belirtilen şartlara göre mahkemenin denetimi ve gözetimi altında alacaklılarıyla anlaşma sürecidir. Bu süreçte borçlarını ödemelerine ya da işletmenin mali durumunu düzeltmelerine imkan tanınır. 

Konkordato ile borçlu ve alacaklıların bir anlaşma yapması, borçların yeniden yapılandırılması ya da ödeme planının belirlenmesi amaçlanır. Bu sayede borçlu iflas etmek yerine borçlarını ödemek için zaman kazanabilir. Aynı zamanda ödeme süreci için yeni bir plan belirleyebilir. Aynı şekilde, alacaklılar da borçlarının en azından bir kısmını ya da tamamını tahsil etmek için zaman kazanabilir. Bu süreç borçlu ve alacaklılar arasında uzlaşma sağlamak için oluşturulmuş hukuki bir yoldur. İflasın önlenmesine ve işletmenin devam etmesine katkı sağlayan önemli bir anlaşma fırsatı sunar. Bu hukuki sürecin takibinde icra hukuku avukatı ile çalışmakta yarar vardır.

Konkordato Çeşitleri Nedir?

Konkordato; yapılış biçimi, yapılış zamanı ve yapılış amacına göre farklı çeşitlere sahiptir. 

Yapılış biçimine göre konkordato yüzde, vade ve karma konkordatosu şeklinde üçe ayrılır. Yüzde konkordatosunda alacaklılar borçlunun ödeyemeyeceği kısımdan feragat etmiş olur. Vade konkordatosunda borçlunun borçlarını ödemesi için yeni bir ödeme tarihi belirlenir. Karma konkordatoda ise borçlar yeniden yapılandırılır ve yeni bir ödeme planı belirlenir.

Konkordato yapılış zamanına göre ikiye ayrılır. Bunlar; iflas içi konkordato ve iflas dışı konkordatodur. İflasa tabi olan borçlunun iflas süreci içinde konkordato teklif etmesi iflas içi konkordato olarak ifade edilir. İflasa tabi olmayan borçlu için iflas dışında konkordato teklif etmesi iflas dışı konkordato olarak işlem görür.

Konkordato yapılış amacına göre de ikiye ayrılır. Bunlar; adi konkordato ve malvarlığının terki suretiyle konkordatodur. Adi konkordatoda amaç borçların tasfiyesi ve borçlunun mali durumunun iyileştirilmesidir. Malvarlığının terki suretiyle konkordatonun amacı ise borçlunun malvarlığının tasfiye edilmesidir.

Konkordato Kararı Nasıl Verilir?

Borçlunun konkordato talebi ile mahkemeye başvurması ile konkordato süreci başlar. Konkordato kararı almak için öncelikle borçlu tarafından mahkemeye talepte bulunulması gerekir. Borçlunun bu talepte bulunurken, konkordato için gerekli belgeleri mahkemeye sunması gerekir.

Mahkeme, konkordato talebini inceledikten sonra borçlu için konkordato kararı alabilir. Ancak, bu kararı vermeden önce, borçlu tarafından sunulan belgelerin doğru olup olmadığı tespit edilir. Gerekli kontroller yapılır ve alacaklıların görüşleri de dikkate alınır.

Konkordato kararının alınması ile konkordato süreci başlamış olur. Borçlu, alacaklılarla anlaşır ve borçlarını yeniden yapılandırır. Yeni bir ödeme tarihi de belirlenebilir. Borçlu, iflas etmek yerine borçlarını ödeme şansı elde edebilir. Borçlu ödeme sürecini uzatırken alacaklılar da borçlarının en azından bir kısmını ya da tamamını tahsil edebilir.

Konkordato İlanı ve Süreci

Konkordato, borçlunun mali sorunlar sebebi ile alacaklılarına borçlarını ödeyebilmesi için yapılan bir hukuki anlaşma şeklidir. Bu anlaşma, mahkeme tarafından onaylandıktan sonra konkordato ilanı yapılabilir.

Konkordatonun ilan edilmesiyle yapılan yeni ödeme planı, borçlunun varlıklarını ve borçlarını detaylı bir şekilde açıklar. Borçlu alacaklılara borçların nasıl ödeneceğine dair ödeme planını sunar. Bu plan, borçların yeniden yapılandırılmasını içerebilir. Aynı zamanda ödeme sürelerinin uzatılması ya da borçların bir kısmının ödenmesi gibi seçeneklere de sahip olabilir.

Konkordato ilanı, borçlu tarafından hazırlanır ve mahkemeye sunulur. Mahkemeye sunulan konkordato ilanının değerlendirilmesinin ardından planın yanı sıra, borçlunun varlıkları ve borçları da detaylı bir şekilde belirtilir.

Konkordato ilanı, borçlunun tüm alacaklılarına gönderilmek zorundadır. Konkordato ilanından sonra 15 gün içinde alacaklıların itiraz etme hakkı vardır. Alacaklılar, konkordato planına itiraz etmek için mahkemeye başvurmaları gerekir. Mahkeme, alacaklıların itiraz taleplerini değerlendirir ve gerekli kararların alınmasını sağlar.

Konkordato İlanının Mahkeme Kararı Olarak Hükmü

Konkordato kararı resmi olarak kaydedildikten ve mahkeme tarafından onaylandıktan sonra karar geçerliliğini kazanır. Böylece tarafların hukuki hakları korunmuş olur. Mahkeme kararı, konkordato sürecin hukuki açıdan güvence altına alır.

Borçlunun alacaklıları, konkordato sürecinde borçların yeniden yapılandırılması için anlaşmalar yapabilir. Ancak, alacaklıların hakları ile alakalı anlaşmazlıklar çözüme bağlanması için mahkeme kararı alınması gerekir. Mahkeme kararı, alacaklıların borçlarını alması ya da yeniden yapılandırılması için haklarının korunmasını sağlar.

Konkordato kararında mahkeme hükmü, borçlu şirketin iflası durumunda da oldukça önemlidir. Konkordato sürecinin başarısız işlemesi halinde, borçlu şirket iflas ile karşı karşıya kalabilir. Böyle bir durumda mahkeme kararı, alacaklıların borçlarının tahsil edilmesi için gerekli yasal adımların atılmasını sağlamış olur. Aynı zamanda alacaklıların haklarını da korur.

Sıkça Sorulan Sorular

Konkordato süreci nasıl işler?

Mahkeme başvuru şartlarını karar uygun bulursa, konkordatonun ilanına karar verir. Bu kararın içinde, alacaklıların 15 gün içinde itiraz hakkı da vardır. İtiraz süresi içinde dava açmayan alacaklılar haklarından feragat etmiş olur. Mahkemenin vereceği bir başka karar ise şartların oluştuğuna kanaat getirmiyorsa, konkordato talebini reddetmektir. Mahkeme ret kararı verirse, yedi gün içinde alacaklılardan herhangi biri borçlunun iflası talebinde bulunabilir.

Konkordato ilanından hangi sonuçlar doğar?

Mahkeme tarafından konkordato talebi haklı bulunursa hem alacaklılar hem de borçlular için bazı sonuçlar gelişir. Bu sonuçlardan biri, alacaklıların bu süre zarfında borçlu hakkında talepte bulunmamasıdır. İkinci sonuç ise; borçlunun konkordato komiserinin onayı olmaksızın,, malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunamamasıdır. Bunlar ise; kefil olmak, mallarını rehin ettirmek ve gayrimenkullerini satmaktır.

Kimler Konkordato Talep Edebilir?

Borçluların ve alacaklıların konkordato talep etme hakkı vardır. Alacaklılar bu yöntemi ancak, iflasa tabi olan borçlular için talep edebilir.

Konkordatoda avukat şart mı?

Konkordato ilanı talebi dikkatle yapılması gereken bir işlemdir. Bu işlemler ve süreç icra hukuku avukatı ile takip edilmelidir.

Call Now Button