İcra Dosyasında Takipsizlik Ne Demek?

İlgili kanunlarda icra dosyasının takipsizliğine ilişkin herhangi bir düzenleme yoktur. Buna göre icra dosyası takipsizlik nedeni ile işlemden kaldırılmış olsa da dosyaların yok edilmesi mümkün değildir. Alacaklı taraf açısında yeniden canlandırılmak maksadı ile arşive kaldırılır. İcra takiplerinde özel durum ve şartlar bu kapsamda yer alamamak şartı ile genel zamanaşımı 10 yıldır. Bu süre her dosya için ayrı ayrı özelliklerine göre hesaplamaya alınır.

İcra müdürlükleri Türkiye’nin her ilinde yoğun olduğun ve çok fazla dosya olduğu için takipsiz kalan dosyaları arşive gönderir. İşlemden kaldırılması sebebi ile kapanan icra dosyaları, icra müdürlüğünün verdiği karar neticesinde arşive kaldırılır. Kapanan icra dosyaları uygun koşulları sağlamış ise hem ilamsız hem de ilamlı takipler kapsamında tekrar açılabilir.

Dosyanın yenilenmesi için icra takibinin bulunduğu icra müdürlüğüne başvuru şartı aranır Bu başvuru müdürlüğe hitaben yazılacak olan dilekçe ile yapılabilir. Başvuru dilekçesinde hem dosyanın arşivden çıkartılması hem de yenilenmesi taleplerine yer verilir. İlamlı olarak açılan icra takiplerinde dosyanın yenilenmesi için tekrar peşin harç ve başvurma harcı talep edilmez. İlamsız icra takiplerinde ise dosyanın yenilenmesi için tekrar peşin harç ve başvurma harcı istenir. İcra takibi masrafları aksi belirtilmedikçe borçlu tarafın yükümlülüğündedir.

Ancak, yasal süre içinde haciz talebi olmayan, işlem yapılmayan ve dosyanın düşmesine sebep olan alacaklı taraf olduğu için bu masraflar da alacaklıya ait olup borçlunun sorumluluğunda değildir.

Kapanan İcra Dosyası Tekrar Açılabilir Mi?

İcra Dairesinin Müdürlüğü’ne yapılan yenileme talebi sonrasında takibin açık kaldığı süre boyunca herhangi bir haciz talebi bulunmuyorsa, dosya borçlusuna yenileme emri tebliğ edilir. Bu tebliğ borçluya itiraz hakkı vermeyen bir ilamdır. Daha önce kesinleşmiş olan takip ise kaldığı yerden devam eder. Takipsizlik sonucu düşen icra dosyada düşmeden önce haciz talebi varsa, borçluya yenileme emrinin tebliği gerekmez. Bu durumda takip kaldığı yerden devam eder.

İcra Dosyası Her Yıl Yenilenmediğinde Sonuç Ne Olur?

Devam eden bir icra dosyasının üzerinde 1 yıl süre ile herhangi bir işlem yapılmaz ise icra takibi kendiliğinden düşmüş olur. Borçlu ve alacaklılar bazı durumlarda icra takibinin sürecini uzatmak isteyebilir. 1 yıl geçtikten sonra icra müdürlüğünce arşive kaldırılan icra dosyalarının yenilenmesi sağlanabilir.

İcra Ödenmezse Ne Olur?

İcranın takibinin kesinleşmesi sonrası borçlunun borcunu ödememesi halinde, alacaklı kişi borçlunun mal varlıklarının üzerine tedbir koydurma hakkına sahiptir. Mal varlıklarının haciz edilmesine yönelik talep doğrultusunda, borçlunun taşınmaz mallarının satılması istenebilir.

İcra Tahsil Harcı Ödenmediğinde Ne Olur?

İcra tahsil harcı borçlunun sorumluluğundadır. Tahsil harcı ödenmediğinde icra dosyası kapanmaz. Aynı zamanda mal varlıklarının üzerindeki hacizler de kaldırılamaz.

İcra Dosyası Ne Zaman Düşer Ve Düştüğünü Öğrenebilir Miyiz?

İcra dosyasının kapatılması için icraya konu olan borcun ödenmesi ve sözlerin yerine getirilmesi şartı aranır. Borcun ödenmesine yönelik detayların tespit edilmesinden sonra borçluların icra dairesine giderek borcunu ödemesi ile dosyalar kapanır.

İcra Takibinde Zamanaşımı Süresi Nedir?

İcra takibinde zamanaşımı süresi 20 yıl olarak hükmedilmiştir. Ancak, bu sürede kanunlar kapsamında borçlar 10 sene içinde zaman aşımı yaşanır. Vekiller aracılığı ile icra takiplerinin yenileme süresi 10 sene daha uzatıldığında ise 20 seneye kadar ulaşır.

İcra Davası Ne Zaman Düşer?

İcra davası için zamanaşımı yaklaşık olarak 10 yıl olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak mazeretin belirtilmesi halinde 10 yılı aşan zaman aşımı süreleri de olabilir. Ayrıca banka avukatları tarafından dosyanın yenilenmesi halinde zaman aşımı süreci 10 yıldan da fazla sürebilir. İcra davası zamanaşımı süresi için icra hukuku avukatı ile görüşmekte yarar vardır.

İcra ve Haciz Davalarında Dava Düşmesi Nedir?

İcra davalarında düşme süresi bulunmaz. Alacaklının maaşına borcun esası süreye takılmadığı sürece haciz gelmesi söz konusudur. Kararın verilmesinden sonra hacze memur gelmesi şeklinde bir haciz söz konusu olmaz. Dolayısı ile kişinin maaşından kesintiler şeklinde haciz sebebi borç tahsil edilir. Taşınır ve taşınmaz mallar için konan satılamaz şerhi de aynı şartlar kapsamında değerlendirilir. Herhangi bir zaman aşımına tabi olmadan, şerhin kaldırılması için sadece borcun tahsil edilmesi ya da haciz ile borca karşılık mal tahsili yapılması kararı verilir.

Herhangi bir zaman aşımı söz konusu olmamasına karşın, alıcı için taşınır ve taşınmazın satışa çıkarılması ile ilgili zaman sınırlaması bulunur. Araca konmuş olan satılamaz şerhi, 6 aylık süre kapsamındadır. Bu sürenin sınırı, yalnız değeri yüksek araçlar için geçerlidir. Değeri düşük araçlara şerh kararı çıkarılması gereksiz bulunur. Bu sebeple sadece yüksek değere satılabilecek araçlara, yüksek borç tutarlarında satılamaz şerhi konması tercih edilir. Ev ve arsa gibi gayrimenkullerde satış şerhi süresi ise 1 yıldır.

Sıkça Sorulan Sorular

İcra dosyası takipsizliği ne demek?

İcra dosya durumu takipsizlik icra için alacaklı kişinin 1 yıl içinde dosyaya müdahil olmadığı ve bunun sonucunda da icra dosyasının geçici olarak kapatıldığını ifade eder.

İcra borcu ödenmediğinde ne olur?

Borç kanunda gösterilen süreler içinde ödenmediğinde ya da herhangi bir itiraz yapılmadığında icra işlemi kesinleşmiş olur. Kesinleştikten sonra borçlunun mallarına haciz konabilir.

Kapanan icra dosyası tekrar açılabilir mi?

Kapanmış olan icra dosyası gerekli makamlara başvuru ile yeniden açılabilir.

Borcu ödenen icra dosyası ne zaman kapanır?

İcra dosyasının kapatılıp kapatılmadığı vatandaşların UYAP portalı üzerinden öğrenilebilir.

İcra dosyasında takipsizlik için avukat şart mı?

İcra dosyasında takipsizlik durumunda avukat şart değildir. Ancak, süreç hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak ve takip edebilmek için bir icra hukuku avukatı ile görüşmekte fayda vardır.

Call Now Button