Ankara İcra Avukatı

Ankara icra avukatı, her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi konularında hizmet vermektedir. İcra hukuku, özel hukuk ilişkilerinden doğan, borçlu tarafından kendiliğinden ödenmediği durumlarda devlet otoritesiyle borcu ödemeye zorlanması hususunu konu almaktadır. İcra takibi, borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacaklının bu borcu devlet gücünü kullanarak tahsil etmek suretiyle icra müdürlüğü tarafından başlatılmaktadır. 

İcra takibi, ilamlı ve ilamsız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İlamlı icra, bir mahkeme kararına dayanılarak başlatılan icra türüne denmektedir. Cebri icra hukuku olarak da bilinmekte olan bu hukuk alanı, borçlunun borcunu ödememesi durumlarında anayasal olarak korunan hukuk devleti, insan onuru, mülkiyet hakkı ve ölçülülük ilkeleri gibi temel ilkeler ve İcra İflas Kanunu’nda belirlenmiş sınırlar çerçevesinde, kamu otoritesi vasıtasıyla alacaklının alacağına kavuşturulması amaçlanmıştır. 

İcra hukukunda, şekil ve usul kuralları oldukça önemli görülmektedir. Dolayısıyla olası hak kayıplarının önüne geçilmesi ve sürecin daha sağlıklı yürütülmesi için Ankara icra avukatı ile çalışmak gerekmektedir. İcra hukukunda deneyimli bir avukat desteğinin önemi büyüktür.

Ankara İcra Avukatı Nedir ve Ne İş Yapar?

Ankara icra avukatı, borçlu ile anlaşma sağlayarak alacağın tahsil edilmesini sağlayabilmektedir. Hizmet alanları arasında; karşılıksız çek davalarına bakmak ve alacağın tahsil edilmemesi noktasında icra takibi başlatmak da bulunmaktadır. Ankara uzman icra avukatı, haciz işlemlerinin başlamasından, tahsiline kadar geçen süreçte müvekkilini temsil etmektedir. 

Hakların iyi bir şekilde korunabilmesi için Ankara icra avukatı tavsiye arayışı da ortaya çıkmaktadır. Avukat Görkem Demircan, icra hukuku konusunda görülen davalara hâkim bir şekilde çalışmaktadır. İcra hukuku konusunda gerekli uzmanlığı gösterdiği için bu hukukta alanın usulünü de bilmektedir. 

İcra Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

İcra ceza mahkemesi, icra ve iflas dairelerinin işlemlerine karşı yapılan şikayetlerinin incelendiği ve karara bağlanıldığı bir mahkemedir. Ayrıca icra ve iflas tarihlerinin işlemlerini iptal etmek, tazminat davası açmak veya durdurmak için de yetkili mahkeme yine İcra Ceza Mahkemeleridir. İcra takiplerine ilişkin olarak taşınır ve taşınmaz mallar üstüne haciz konulması ve satışının gerçekleştirilmesi, Ankara icra avukatı hizmet kapsamı alanındadır. 

İcra avukatı, haksız olarak menfaat elde edilmesinin engellenmesi hususunda gerekli işlemleri de gerçekleştirmektedir. Bu hukuk dalı ile ilgili görülen davalarda akıllara en çok gelen sorulardan birisi de Ankara icra avukatı ücretleri olmaktadır. 

Konuya ilişkin verilecek bir cevap net olarak bulunmasa da, Ankara icra avukatı ücretleri konusunu belirleyen en önemli faktörün Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen ücretin altında olmaması gerektiğidir. İcra hukuku davalarında dava takip hizmeti veren Ankara uzman icra avukatı, icra takibi işlemlerini de yapmaktadır.

İcra Davaları Ne Kadar Sürer?

Ankara en iyi icra avukatı, icra ve iflas hukukunu ilgilendiren iş, işlem, uyuşmazlık ve davalarda hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir. İcra davalarının sonuçlanma süresi ortalama 10 günlük bir sürece denk gelmektedir. Bahsedilen süreç içerisinde dava açılarak, borçlu tarafa tebliğ edilmektedir. Sonuçlanma konusu ise alacaklı ile borçlu arasındaki borç ilişkisine dayandırılmaktadır. 

Tarafların anlaşması halinde oldukça kısa bir süre içerisinde borç tahsil edilebilecektir. Ankara uzman icra avukatı, tarafların anlaşması kapsamında, alacaklı ile borçlar arasında araba yolculuk yaparak borcunu tahsilini gerçekleştirmektedir. Ankara icra avukatı ücretleri ve danışmanlık hizmeti ücreti, Avukat ile anlaşma yapan kimseden alınmaktadır.

Ankara En İyi İcra Avukatı

Ankara icra avukatı, icra ve iflas hukuku konularında uzmanlaşmaları halinde bu tabiri alabilmektedir. Halk arasında icra avukatı, icra ve iflas avukatı veya iflas avukatı şeklinde adlandırılabilir. İcra avukatları, haciz işlemlerini uygulamak, tahsilatı sağlama hususunda taşınır ve taşınmaz mallar üstündeki hacizlerin kaldırılmasını sağlayabilmektedir. Karşılıksız çek davalarının takibini gerçekleştirmek, ipotek ve rehin haklarının kullanılmasını sağlamak, her türlü icra ve iflas hukuku davalarını takip etmek; Ankara en iyi icra avukatı temel görevleri arasındadır. 

İcra hukuku konusunda akıllarda karışıklık oluşmasına neden olabilecek bazı hususlar bulunabilmektedir. Bu konulardan bir tanesi de Ankara icra avukatı ücretleri şeklindedir. Ücret konusu, Türkiye Barolar Birliği tarafından her sene belirlenen asgari ücret tarifesinin alt limitinden aşağıya olmayacak şekilde düzenlenmektedir.

İcra Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

İcra davası türleri; icra takibi davası, icra takibine itiraz davası, menfi tespit davaları, itirazın kaldırılması davası, istihkak davaları, istirdat davaları, tahliye davaları, kiranın ödenmemesi sebebiyle icra takibi, ihtiyati haciz kararı ve rehinin paraya çevrilmesi şeklinde sıralanmaktadır. Ankara icra avukatı tavsiye arayışına giren kişiler bu konuda yaşanan hukuki sorunu ile alakalı avukat seçmek istemektedir. İlk olarak seçilecek olan avukatın, Ankara hukuk bürosu tanımıyla hizmet veriyor olması gerekmektedir. 

Bu tür davalarda uzmanlık kazanmış olan avukat haklarınızı iyi bir şekilde savunmaktadır. Avukatın deneyim ve referanslar sunabilmesi de bir o kadar önemlidir. Avukatların ücretleri büyük ölçüde değişkenlik göstermektedir. Ankara icra avukatı ücretleri konusunda da görülen davanın türüne göre değişiklik göstereceği unutulmamalıdır. Seçilecek olan avukatın ücret politikasını önceden anlamak önemli bir noktadır. İşinizin büyüklüğüne göre Ankara icra avukatı ücretleri de değişiklik göstermektedir.

Ankara Uzman İcra Avukatı

Borçlu ile anlaşma sağlayan Ankara icra avukatı, alacağın tahsil edilmesini de sağlayabilmektedir. Alacağın tahsil edilmemesi noktasında icra takibi icra avukatı tarafından başlatılmaktadır. Kredi sözleşmelerinden kaynaklanan alacakların takibi ve karşılıksız çek davalarına bakmak da Ankara uzman icra avukatı görevleri arasındadır. İcra hukuku konusunda deneyim kazanmış ve uzmanlaşmış Avukat Görkem Demircan, icra avukatı olarak hukuki hizmet vermektedir.

Avukat Görkem Demircan İcra Avukatlığı Alanında Hangi Hizmetleri Sunar?

Ankara icra avukatı Görkem Demircan’ın hizmet kapsamı çok çeşitlidir. Bu kapsamda icra ve iflas hukukunu ilgilendiren her tür iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir. Ankara icra avukatı tavsiye arayan kişiler uyum içerisinde çalışabilecekleri bir avukat istemektedir. İcra avukatının temel görevleri şu şekildedir: 

  • Karşılıksız çek davalarının takibinin gerçekleştirilmesi,
  • Her türlü icra ve iflas hukuku davalarını yakından takip edilmesi,
  • Alacaklı ile borçlu arasında arabuluculuk yaparak borcun tahsilinin gerçekleştirilmesi,
  • İpotek ve rehin haklarının kullanılmasının sağlanması,
  • Müvekkil aleyhine başlatılmış olan icra takiplerine istinaden gerektiği durumlarda itiraz ve şikâyet yollarına başvurulması,
  • İcra takiplerine ilişkin olarak taşınır ve taşınmaz mallar üzerine haciz konulup, satışının gerçekleştirilmesi. 

Ankara İcra Avukatı Ücretleri

Ankara icra avukatı ücretleri, icra ve iflas hukukunu kapsayan iş, işlem, uyuşmazlık ve davalardaki hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti konusundaki merakı da ortaya çıkarmaktadır. Avukatlık ücretleri Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen rakamın altında olmayacak biçimde belirlenmektedir. Bu sebeple Ankara icra avukatı ücretleri de buna göre şekillenmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular 

Avukat Görkem Demircan’a icra davaları hakkında yöneltilen sıkça sorulan sorular şöyledir;

İcra Davası Kaç Yılda Düşer?

İcra takibi yaklaşık olarak 10 yılda düşmektedir. İcra takibinin kapanması için borcun tamamını ödenmesi veya zaman aşımının dolması gerekmektedir. Ankara icra avukatı, icra hukuku kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti vererek, sizleri bilgilendirmektedir. Ayrıca icra takibi işlemlerini yaparak, icra hukuku davalarında da dava takip hizmetini Ankara en iyi icra avukatı sağlamaktadır. 

İcra Borcu 5 Yıl Ödenmezse Ne Olur?

İcra takibinin kapanabilmesi için gerekli kural olarak, icra dosyasının 10 yıllık süresinin dolması beklenmektedir. Kuralın dayanağı borçlar kanununda yer almaktadır. Zaman aşımı bakımından daha kısa olarak öngörülen borçlar için 5 yılsonunda icra dosyası zaman aşımına uğramış olmaktadır. Ankara icra avukatı, sizleri dava dosyanız hakkında bilgilendirerek, dosyanızın takibini de yapmaktadır. 

İcra Dosyasının Düştüğünü Nasıl Öğreniriz?

Avukat Görkem Demircan, Ankara icra avukatı olarak icra takiplerinin hazırlanması ve icra takip işlemlerinin yürütülmesi hususunda hizmet vermektedir. İcra takibine itiraz işlemlerinin yapılması, haciz işlemlerinin yürütülmesi, itirazın iptali davaların açılması ve icra memur muamelesine şikâyet ve takibi gibi icra iflas hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü konusunda da Ankara icra avukatı görevleri arasında sayılmaktadır. İcra dosyasının düştüğü konusu, e-devlet sistemi üzerinden, icra dairelerinin tevzi bürolarından veya icra müdürlüklerinden öğrenebilmektedir. 

Ankara uzman icra avukatı, icra davasındaki hukuki süreci iyi bir şekilde yönetmektedir. Sürecin sonuçlanması ve alacağın tahsil edilmesinin kısa sürede gerçekleşmesi için Ankara icra avukatı ihtiyacı da ortaya çıkmaktadır. Müvekkilinin borçlu olması durumunda ise karşı tarafla alacak konusunda görüşmeleri Ankara en iyi icra avukatı yapmaktadır. Bu hukuk dalını kapsayan konularda dava süreci yaratmak isteyen kişiler Ankara icra avukatı tavsiye ve öneri arayışına da girmektedir.

Call Now Button