Taşıma Ruhsatlı Silah Hangi Hallerde Kullanılır?

Silahlar için bulundurma ruhsatı ve taşıma ruhsatı verilir. Bir kişi bir silah için yalnızca bulundurma ruhsatına sahip ise bu kişi silahını sadece belirttiği adreste bulundurabilir. Bu adres dışında bir yerde bu silahın yakalanması halinde kişi bulundurma ruhsatlı silah yakalatma cezası alır.

Kişi bu cezayı almamak için bulundurma ruhsatına ek olarak taşıma ruhsatı da almalıdır. Ülkemizde bir silahı taşıma ya da bulundurma ruhsatının geçerli olma süresi beş yıldır. Bu beş yıllık sürenin sona ermeden en az 1 ay önce idare, silah sahibine tebligat gönderir. Bu tebligatı teslim alan silah sahibinin 6 ay içinde ruhsatını yenilemesi gerekir. Genel hukuk avukatı ile görüşerek, konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Taşıma ruhsatlı silah bazı meslek mensupları tarafından kullanılabilir. Zabıta görevlileri, kuyumcu, sarraf gibi parayla ilişkisi olan kişiler, herhangi bir tehlike anında taşıma ruhsatlı silahını kullanabilir. 

Taşıma Ruhsatlı Silah Kimlere Verilir?

Silah taşıma ruhsatı alabilecek kişiler şu şekilde sıralanır.

 • Hayatı harici tehlikede olan kişiler,
 • Basın mensupları, müteahhitler, akaryakıt istasyonu sahipleri gibi belirli meslek mensubu kişiler,
 • Avukatlar, noterler gibi bazı kamu görevlileri,
 • Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisini haiz olanlar,
 • Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma, bakım ve onarım işlerinde çalışanlar,
 • Parayla ilişkisi olanlara, (Örneğin; kuyumcu, sarraf vb.)
 • Özellik arz eden görevlerde bulunanlar,
 • Emekli olan bazı kamu görevlileri, kanunda belirtilen hallerde taşıma ruhsatı alabilir.

Ruhsatlı Silah Almak İçin Hangi Belgeler İstenir?

Silah ruhsatı genellikle kişilerin ikamet ettiği il sınırları içindeki valiliklerce yürütülür. Bunun haricinde ruhsat almak isteyen kişilerin, 21 yaşını geçmiş kişiler olması gerekir. Silah ruhsatı alabilmek için şu belgelere istenir.

 • İkamet edilen il valiliğine hitaben yazılacak dilekçe
 • Silah bulundurma ve taşımasında bedeni, psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair doktor raporu (Devlet veya üniversite hastanelerinden alınacaktır)
 • Son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf
 • Vadesi geçmiş vergi bulunmadığına dair yazı
 • Taşıma veya bulundurma ruhsatı harcı ödediğine dair makbuz
 • Taşıma ruhsatına gerekçe gösterilen iş, meslek veya görevin özelliğine göre belirlenen diğer belgeler

Taşıma Ruhsatlı Olsa Da Nerelerde Silah Taşınamaz?

Emniyet, taşıma ruhsatlı olsa da bazı yerlerde silah taşımanın yasak olduğunu bildirmiştir. Bunlar;

 • Duruşmalar, mahkeme salonları, hastanelerin psikiyatri bölümleri, akıl hastaneleri, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, 
 • Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında,
 • Siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında,
 • İzinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde,
 • Sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde silah taşınamaz. 
 • Her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde,
 • Kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde,
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığı’nca belirlenen yerlerde ateşli silahlar taşınması yasaktır.

Kimlerin Silah Ruhsatı Alması Yasaktır?

Kimlerin silah ruhsatı alamayacağı, Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanmıştır. Buna göre;

 • 21 yaşını bitirmemiş olanlar,
 • Sağlık kurulu raporuyla silah ruhsatı almasında akıl hastalığı, psikolojik, nörolojik veya fiziki yönden sakınca görülen kişiler ruhsat alamaz.
 • Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı ceza alan kişiler ile taksirle ya da basın yoluyla işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis cezasına mahkûm olanlar da ruhsat alamaz.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri’nden tard veya ihraç edilenler silah ruhsatı alamaz.
 • Meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar silah ruhsatı alamaz.
 • Ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü olan kişiler, ruhsatlı silahıyla suç işleyen kişilere de silah ruhsatı verilmez.
 • Zorunlu olmadığı halde meskûn ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atan kişiler silah ruhsatı alamaz.
 • Uyuşturucu gibi maddeleri ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak imal ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine aracı olmaz suçlarından biri ile mahkumiyet kararı alınan kişiler, silah ruhsatı alamaz.

Ruhsatsız Silah Taşımanın Cezası Nedir?

Ruhsatsız silah taşıma Türk ceza hukukuna göre suç teşkil eder. Ateşli Silahlar Kanunu’na göre ruhsatsız silah taşıma cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak cezalandırılır. Aynı zamanda otuz günden yüz güne kadar adli para cezasıyla da cezalandırılır. Dolayısı ile bu suç sebebi ile yargılanan sanığa hem hapis cezası hem de adli para cezası verilir. Ancak, ruhsatlı silah taşımak suç teşkil etmez.

Silah ruhsatları, bulundurma ve taşıma ruhsatı olmak üzere ikiye ayrılır. Silah taşıma ruhsatı, ruhsat sahibine silahı üzerinde taşımasına izni verir. Bu sebeple silah taşıma ruhsatına sahip olan kişi, ruhsatlı silahını istediği yere götürebilir. Ancak, ruhsatlı silahını emniyet tarafından yasak olan yerlere götüremez. Silah taşıma ruhsatı sahibi, ruhsatı olmayan bir silahı taşıması ruhsatsız silah taşıma suçu oluşturur.

Ruhsatsız Silah Taşıma Suçunda Hangi Mahkeme Görevli?

Ruhsatsız silah taşıma suçunda görevli mahkeme, asliye ceza mahkemesidir. Ancak, bu suçla beraber kasten adam öldürme gibi daha ağır bir suç birlikte bu durumda ağır ceza mahkemesi görevlidir. Genel hukuk avukatı bu süreç ile ilgili detaylı olarak sizi bilgilendirecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Taşıma ruhsatlı silah sahibinin ev adresi değiştiğinde ne yapmalı?

İkamet adresiniz değişen ruhsat sahibi, yeni adresini belirten bir dilekçe ile ruhsatı almış olduğu Emniyet Müdürlüğüne veya Jandarma Komutanlığına müracaat etmelidir.

Taşıma ruhsatlı silah her yerde ve her zaman taşınabilir mi?

Taşıma ruhsatlı silah emniyetçe yasaklanan yerdeler dışında taşınmasında bir sakınca yoktur.

Ruhsatsız silah taşıma suçunda avukat şart mı?

Ruhsatsız silah taşıma suçu ceza hukuku kapsamında bir suçtur. Bir genel hukuk avukatı ile süreç yürütülmesi yararlı olur.

Call Now Button