Kiracıyı Tahliye Etmenin En Kolay Yolu Nedir?

Kira sözleşmesi belirsiz ya da belirli süreli yapılmış olsa da kira sözleşmesinin süresinin bitmesi durumunda kiracıyı evden çıkarmak için yeterli bulunmaz. Kiracı evden ancak, kanunda yer alan sebeplerin varlığı halinde çıkarılabilir. Kiraya verenin, kiracısını evinden çıkarabilmesi için kanunda belirlenen sebeplerden birine dayanması gerekir.

Kiraya veren ve kiracı arasına oluşan hukuki bağ zamanla belli nedenlerden dolayı zedelenebilir. Kiraya veren mülk sahibinin haklı sebebi olmaksızın kira kontrat süresince kiracıyı mülkten tahliye etmesi mümkün değildir. Ancak, kontrat süresi devam ediyor olsa dahi mülk sahibinin haklı sebepleri olması durumunda kiracı mülkten tahliye edilebilir. Aynı şekilde kira sözleşmesin de feshedilmesi mümkündür. Peki, kiracı en kolay nasıl tahliye edilir?

Sorunlu Kiracıyı Tahliye Etmenin En Kolay Yolları

Kiralanan taşınmazda ikamet eden kiracının herhangi bir nedene bağlı olarak taşınmazdan hukuki yollara başvurarak çıkarılması, kiracı tahliyesidir. Kiracıyı çıkarma çeşitli nedenlere dayanabileceği için tahliye etmenin en kolay yolları şu şekilde sıralanabilir.

  • Kiracının kira bedelini eksik ya da geç ödemesi,
  • Kiracının tahliye taahhütnamesi ile tahliye edilmesi,
  • İhtiyaç sebebi ile tahliye talebi,
  • Kiralanan mülkün yeniden imar ve inşası sebebi ile tahliye,
  • Kiracının kendine ait konutunun olması durumunda tahliye talebi,
  • Yeni ev sahibinin bir önceki mülk sahibinin kiracısını tahliye etmesi,
  • İkamet edilen mülkün 10 yıllık süresinin dolması durumunda tahliye,
  • Kiralanan mülkü özenle kullanmaya ve komşulara saygı gösterme zorunluluğuna aykırı davranışla tahliye,
  • Kira bedelini eksik ya da geç ödeyen kiracıyı tahliye etmek.

Kiracı kira sözleşmesi ile birlikte kira miktarını tam olarak ve zamanında ödeme yükümlülüğünü kabul eder. Kira bedeli ve bu bedelin ödenmesi gereken zaman kural olarak taraflar arasında serbestçe belirlenir. Kiracı, bu yükümlülüğü yerine getirmediği takdirde yani kira bedelini kararlaştırılan zamanda ödememesi ya da eksik ödemesi halinde temerrüde düşmüş olur. Kiracının kararlaştırılan kira bedelini 1 TL de olsa eksik ya da 1 gün bile olsa geç ödemesi durumunda kiraya verenin kira sözleşmesini feshetme ve tahliye davası açması ile sonuçlanır.

Kiracının geçmiş dönemlerdeki kira ödemelerinin araştırılması ve kiranın geç ya da eksik ödendiğinin tespit edilmesinden sonra bu nedene dayanarak mülk sahibi tahliye yoluna başvurabilir. Daha detaylı bilgi almak ve haklarınızın neler olduğunu öğrenmek için gayrimenkul hukuku avukatı ile görüşebilirsiniz.

Kiraya veren mülk sahibinin kiracıya ödemediği borç için süre belirtmesi ve bunu yazılı şekilde ihtar çekmesi ile gerçekleştirmesi gerekir. Kiraya veren mülk sahibinin fesih hakkı doğabilir. Bu fesih hakkı ancak, kiracının verilen bu süre içinde kira bedelini ödememesiyle mümkün olur. Kiracı, verilen süre içinde kira bedelini öderse kiraya veren mülk sahibi sözleşmeyi feshedemez. 

Kiraya veren mülk sahibinin tahliye davası açabilmesi için kiracıya iki haklı ihtar çekmesi gerekir. Çektiği ihtarda süre vermesine gerek yoktur. Çekilen iki haklı ihtar sonrasında belli bir süre içinde ödenen kira bedeli tahliye davası açma hakkının sona ermesine neden olarak görülmez. Kiracı, kiraya veren mülk sahibinin iki haklı ihtar çekmesine neden olmuşsa, artık bu durumda kira bedelinin ödenmesinin bir önemi kalmaz.

İhtarda bir süre belirtilmişse ve kiracı bu süre içinde ödemesi gereken kira bedelini ödemezse fesih hakkı doğar. Kiraya veren kişi yapılan sözleşmeyi feshedebilir. Kiracı belirlenen süre içinde kira bedelini ödemesi halinde ise fesih hakkı düşer. Ancak, tahliye davası açmak için gerekli görülen iki ihtardan biri çekilmiştir.

Kiracının Tahliye Taahhütnamesi ile Tahliyesi

Tahliye taahhütnamesi kiracının kiraladığı mülkü belli bir tarihte boşaltacağını taahhüt ettiği yazılı bir belgedir. Kiracı bu belgede yazan tarihte kiraladığı mülkü boşaltmakla yükümlüdür. Kiracı mülkü boşaltmadığı takdirde kiraya veren mülk sahibi kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak 1 ay içinde icra kanalı ile ya da dava açmak şartıyla sona erdirebilir. Yasalarda belirtilen usullere uygun bir tahliye taahhütnamesi sayesinde kiracıyı tahliye etmek kolay hale gelir.

Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesinin gerçekleştiği tarihten ve kiralananın tesliminden sonra uygun bir tarihte verilmelidir. Kira sözleşmesiyle birlikte ya da kira sözleşmesi öncesi verilen tahliye taahhütnamesi kiracının tam ve serbest iradesi ile verilmiş sayılmayacağından geçersiz olur. Kiraya veren mülk sahibi, kiracının ancak tahliye taahhütnamesini imzalaması durumunda kiraya vereceğini söylemesi ile kiracının iradesi sakatlanmış olur. Bu sebeple tahliye taahhütnamesinde belirtilen tarihe dikkat etmek öneme sahiptir.

Tahliye taahhütnamesinin tarih kısmı boş bırakıldığında belgenin geçersiz olacağına dair net bir şey söylenemez. Kiracının ev sahibine tarih kısmı yazılmamış tahliye taahhütnamesi vermesi halinde bu belgede yer alan tarihin sonradan doldurulduğunu ispatlamasının bir anlamı olmaz. Bu belge geçersiz sayılmaz.

İhtiyaç Sebebi ile Tahliye

Kiraya veren mülk sahibinin kendisi, eşi, altsoyu ya da üstsoyu buna ek olarak kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler, konut gereksinimi ya da iş yeri ihtiyacı sebebi ile mülkü kullanma zorunluluğu bulunuyorsa, bunları dikkate alır. Bu durumda mülk sahibi belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonu itibari ile belirsiz süreli sözleşmelerde ise kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine uyması ile belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde tahliye davası açma hakkına sahiptir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kiracıyı tahliye etmenin en kolay yolları nelerdir?

Kiracıyı tahliye etmenin en kolay yollarından biri öncelikle tahliye taahhütnamesi bulunmasıdır. Yasalarda belirtilen usullere uygun bir tahliye taahhütnamesi ile haklı durumlar halinde kiracıyı tahliye etmek kolay hale gelir.

Kiracıyı tahliye etmek için avukat şart mı?

Kiracıyı tahliye etmek için kira taahhütnamesi olması gerekir. Ancak, her durumda bir gayrimenkul hukuku avukatı ile görüşmekte yarar var. Böylece süreç eksiksiz olarak takip edilebilir.

Call Now Button