Kesinleşme Şerhi Nedir?

Yargılama işleri oldukça karmaşık ve tamamı büyük bir ciddiyet gerektiren süreçlerdir. Hukuksal düzenlemeler ise bu süreçlerde hatalar yapılabileceğini öngörmüş ve kararın doğruluğunu bir diğer mahkeme aracılığı ile kontrol imkânı oluşturmuştur. İtiraz hakkı tanınan kararlara ilişkin ilk derece mahkemelerine başvuru yapılabilir. Temyiz hakkı tanınmış kararlar ile ilgili ise üst derece mahkemelere başvuru yapılır. Yargılama süreci kesinleşme kararı ile tamamlanmış olur

Kesinleşmiş Karar Nedir?

Aleyhinde başvuru yapılacak hiçbir kanun yolu olmayan karara kesinleşme şerhi adı verilir. Kanunlar basit meselelerde kanun yollarına başvurma hakkını tanır. Bu istisnalar dışında tüm kararların bir kez daha gözden geçirilmesi için kanun yolları açılmıştır. Bu hakkın tanınan süre içinde kullanılmaması ya da kullanılması halinde ilgili mahkeme incelemesi reddetmesi durumunda mahkeme kararı kesinleşmiş hale gelir.

Mahkeme Kararının Kesinleşme Süresi Nedir?

Yargılama işlemleri farklı kollardan aynı anda yürüyebilen oldukça kapsamlı ve ciddi süreçlerden oluşur. Bu sebeple yargılama süreci hataya açıktır. Bu sebeple dosyanız ile ilgili verilecek kararların hatalı olduğunu düşünebilirsiniz. Bu durumda davanızı bir üst mahkemeye taşıyarak temyiz başvurusu yapabilirsiniz. Bunun için alanında uzman bir genel hukuk avukatı ile görüşmenizde yarar var. Yerel mahkemelerin verdiği kararlara itiraz etme hakkını kullandığınızda dosyanızı temyiz etmiş olursunuz. Temyize giden dosyanızın çeşidine bağlı olarak Yargıtay veya Danıştay inceleme yapar. Dosyanız hakkında kararın açıklanması ve sürecin bitmesi ile birlikte kesinleşmiş karar belirlenir.

Ceza Kesinleşme Şerhi Ne Demek?

Ceza kesinleşme şerhi, kararın kesinleşmesi için kanun yollarının tüketilmiş olması anlamına gelir. Temyizsiz bir karar, temyiz süresi bitene kadar kesinleşmiş olamaz. Mahkûmiyet cezaları intikal ettiğinde kesinlik olmaz. Temyiz süresi kararın kesin olup olmadığını ortaya çıkaran süreçtir. Karara itiraz süresi içinde itirazda bulunulmazsa, karar kesinleşmiş olur. Karara itiraz edilirse Yargıtay evrakları incelemeye alır. İnceleme sonrası verilen karar nihai karar olabilir.

Bazı kanun kararları; belgelerin Danıştay’a veya Yargıtay’a sunulmasına imkan tanımaz. Bunun sebebi Yargıtay’ın iş yükünü artırmakla sınırlı değildir.

İlam Ne Demek?

İlam, bir mahkeme kararını belirten bir belgedir. Taraflara teslim edilen bu belgenin imzalanması ve kaşelenmesi gerekir. Bildirimin son kısmında kararın kesin olup olmadığı açıkça belirtilir. Aynı zamanda kararın hangi bölümlere kaç gün içinde uygulanabileceği de belirtilir. Temyiz süresi içinde itiraz edilmemesi halinde yerel mahkemenin kararı kesinleşir. Belirlenen süre içinde itiraz yapıldığında kararın kesinleşmesinden söz edilemez.

Karar Nasıl Kesinleşir?

Kararın kesinleşmesi için mahkemelerin çeşidine göre değişen bazı noktalar vardır. Bu noktalar şu şekilde sıralanabilir.

İdare Mahkemesi: Karar tarafların kendilerine tebliğ edilir. Dava taraflarının tebliğ için talep beklemelerine gerek yoktur. Tebligatın taraflara ulaşmasından itibaren süreç başlar.

Hukuk Mahkemesi: Verilen kararların kesinleşmesi için taraflara tebliği gerekir. Alınan sonuca göre gerekçeli karar yazılır. Taraflardan birinin isteği üzerine karar diğer tarafa tebliğ edilir. Tebliğ tarihi ile birlikte temyiz süreci otomatik olarak işlemeye başlar.

İş, İcra ve Ceza Mahkemesi: Mahkeme kararları tarafların yüzüne direkt söylenir. Bu okuma tarihinde taraflar yoksa, tebligatın ulaştığı andan itibaren süre işlemeye başlar.

Temyiz Nedir?

Temyiz hukuki bir işlemdir ve bir mahkemenin verdiği kararı ilk derece mahkemesinden bir üst mahkemeye taşınmasıdır. Davada hukuka aykırılık olup olmadığını bir üst derece mahkemesine başvuru yapıp, inceleme yapılmasını talep edebilirsiniz. Bu işlemler genellikle avukatlar aracılığı ile yapılır. Genel hukuk avukatı bu süreci eksiksiz olarak takip eder. Adli yargıda üst derece mahkemesi olarak Yargıtay inceleme yapar. İdari yargıda üst derece mahkemesi olarak ise Danıştay inceleme yapar.

Temyiz Süresi Nedir?

Mahkemelerin temyiz süresi birbirinden farklıdır. Bu süreleri şu şekilde açıklayabiliriz.

  • Ceza Mahkemelerinde kararın öğrenilmesinden itibaren temyiz süresi 7 gündür. 
  • Asliye Hukuk Mahkemelerinde temyiz süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür.
  • Sulh Hukuk Mahkemelerinde temyiz süresi tebliğ edilmesinden itibaren 8 gündür. 
  • İcra Hukuk Mahkemelerinde temyiz süresi, kararın öğrenilmesinden itibaren 10 gündür.
  • İş Mahkemelerinde temyiz süresi, kararın öğrenilmesinden itibaren 8 gündür. 
  • Temyiz süresi, İdare ve Vergi Mahkemelerinde tebliğden itibaren 30 gündür. 

Bazı mahkemelerde süre hâkimin kararını açıklamasından itibaren başlar. Bazı mahkemelerde kararın tebliğ edilmesi ile süre işlemeye başlar. Temyiz hakkı kişinin yokluğunda alınmış ise temyiz süresi kararın bu kişiye yazılı bildirilmesi ile başlar. Temyiz süresi içinde dilekçe vermezseniz temyiz hakkınızdan vazgeçmiş olursunuz.

Temyiz Aşamasında Duruşma Yapılır mı?

Temyiz incelemesi kural olarak duruşma olmadan, dosya üzerinden yapılır. Ancak, bazı yasal şartların olması halinde tarafların talebi üzerine ya da yüksek mahkeme tarafından gerek görülmesi durumunda temyiz duruşmalı olarak yapılır. Ceza dosyaları temyiz duruşmasına yalnız sanık ve avukat ile çağrılır. Tutuklu sanığın, Yargıtay’da yapılan temyiz duruşmasına katılması mümkün değildir. Temyiz incelemesi duruşmalı olarak yapılacaksa, bu talebinizi temyiz dilekçenize eklemeniz gerekir.

Karar Kendiliğinden Temyiz Olabilir Mi?

Temyiz için talep yapılması gerekir. Bu kuralda bir istisna bulunur. On beş yıl ve üzerinde hapis cezası olan kararlarda, temyiz talebi olmasa bile Yargıtay tarafından inceleme yapılır. Bu durumda olan davalar dışında kalan tüm dosyalarda temyiz, davanın taraflarından birisi tarafından mutlaka talep edilir. Hükmün açıklanmasının ardından başvuru süresi içinde temyiz talebinizi hükmü veren mahkemeye bildirmezseniz temyiz hakkınızdan vazgeçmiş olursunuz. Cumhuriyet Savcısı karar temyizi hakkına sahiptir. Sanığın lehine ya da aleyhine olarak temyiz yoluna gidilebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kesinleşme şerhi nedir?

Kesinleşme şerhi, temyize tabi kararlarda karar aleyhine temyiz yoluna başvurulmamışsa ya da temyiz incelemesi sonucu karar onaylanmışsa mahkeme kaleminin yazdığı karardır. Bu şerh kararın kesinleştiği anlamına gelir.

Kesinleşme şerhi öncesi temyiz başvurusu nereye yapılır?

Adli yargıda üst derece mahkemesi olarak Yargıtay, İdari yargıda üst derece mahkemesi olarak ise Danıştay’ın incelemesi için başvuru yapılır.

Kesinleşme şerhi için avukat şart mı?

Kesinleşme şerhi için süreç biraz karmaşıktır. Bu zorlu süreçte bir genel hukuku avukatı ile çalışmakta yarar vardır.

Call Now Button