Noterden İhtarname Çekildikten Sonra Ne Yapmalı?

Kiraya verenin kiracısını çıkarmakla ilgili haklı bir sebebi olduğunda, kiracıya ihtarname çekmesi ve resmi kanallar aracılığı ile bilgilendirme yapma yükümlülüğü vardır. Kira sözleşmeleri sürekli edimli sözleşmeler içinde olduğu için tarafların fesih bildirimi ya da tahliye davası aracılığı ile kira sözleşmesini sona erdirme hakkı vardır. Yasalar gereği bu istemeleri durumunda, beyanlarını belli sürelere uyarak gerçekleştirmeleri gerekir.

Kiracıya Noterden İhtarname Çektikten Sonra Ne Yapılması Gerekir?

Kiracıya noterden ihtarname çekilmesinin ardından ihtarnamenin muhataba ulaşması sonrası ihtarnamede öngörülen süre içinde ihtar konusu olan eylem yerine getirilmediğinde hukuki yollara başvurulur. İhtarnamede beyan edilen konular ileride açılma ihtimali olan bir dava sürecinde taraflar arasında bağlayıcıdır. Bazen kiraya veren tarafından, kiracıya ihtarname çekilmesi aranır.

Kiraya verenin, kiracıya ihtarname çekmesinden sonraki süreçte, ihtarnamenin nasıl hazırlandığı ve içeriğinin ne şekilde doldurulduğu çok önemlidir. Kiracıya ihtarname çektikten sonra, kiraya veren kişi belirtilen sürelere dikkat etmelidir.

İhtiyaç nedeniyle kiracının tahliye edilmesinde, kiraya verenin ihtarname çekildikten sonraki süreçte, kira sözleşmesinin belli ya da belirsiz süreli olmasına göre farklılıklar vardır. Kira sözleşmesi belirli süreliyse, süre sonunda tahliye davası yoluna gidilebilir. Kira sözleşmesi belirsiz süreliyse her altı ayda bir kira dönemi kabul edilir.

Kiracıya, altı aylık kira dönemi bitimi ile en az üç ay önce kiraya veren kişi tarafından ihtarname çekilmesi gerekir. Bu ihtarname kiracıya tahliye için belirli bir tarih içermeli ve ilgili tarihin dolması ile bir ay içinde dava açılması gerekir.

Kira yükümlülüğünü yerine getirmeyen kiracıya, ihtarname çekilmesi sonrası kira bedelini ödemesi için en az otuz gün süre verilir. Kiracıya ihtarname çekilmesinden sonraki süreçte, otuz günlük sürenin geçmesine bakılır. Bu süre içinde kiracı belirlenen kira bedelini öderse sorun ortadan kalkar. Kiracı bu süre içinde kira bedelini ödemezse artık tahliye davası açılabilir.

Kiraya verilen malın el değiştirmesi söz konusu ise kiracı tahliye edilir. Yeni malik, kiraya verilenin maliki olmasından sonraki bir ay içinde kiracıya tahliye için ihtarname çeker. Kiracıya ihtarname çekilmesi sonrası kiraya verilenin yeni maliki, malik olduğu günden itibaren altı ayın geçmesi beklenmelidir. Altı ay dolduktan sonra kiracı hala mekanda oturuyorsa, artık tahliye davası açılabilir.

Bu süreçte hak kaybı yaşamamanız için alanında uzman bir genel hukuk avukatı danışmanlığına başvurmanızda yarar var.

Kiracıya İhtarname Çekildikten Sonraki Süreç

Kiraya veren kanunların belirlediği sürelere uymak kaydı ile ihtarname çektikten sonraki süreç şu şekilde ilerler;

Kiracı belirlenen süre içinde kiraladığı taşınmazı boşaltmaz ise kiraya veren duruma göre daha önce belirtilmiş olan tahliye sebeplerinden hangisi gerçekleşmişse ona göre tahliye davası açabilir.

Bu husus Türk Borçlar Kanununda açıkça belirtilmiştir. Hüküm; “Belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir. En geç bir ay içinde çekilen ihtar, davanın yıl sonuna kadar açılabilmesi hakkı verir” Bu açıklama belirli süreli kira sözleşmeleri bakımından geçerli olur.

İhtarname Çekildikten Sonra Kiracı Ne Zaman Çıkar?

İhtarname çekme işlemi, kiracının kiraya verenin tahliye amacını öğrenmesi durumunda, buna karşı savunmaları varsa, hazırlıkta bulunması gerekir. Eğer savunması bulunmuyorsa, makul bir süre içinde kiralanan taşınmazı tahliye etmesi temel amaçtır. Buna göre kiracının, kiraya veren tarafından kiralanan mülkü tahliye etmesi amacı ile çekilen ihtarnameye karşılık iki şekilde davranması ihtimal olarak değerlendirilir. Birinci ihtimale göre kiracının söz konusu ihtarnamede belirtilen tahliye sebepleri için karşıt bir savunma yapamazsa, yani defileri bulunmaması sebebi ile kiraladığı taşınmazı herhangi bir engel çıkarmadan boşaltması şeklindedir.

Bu durumda ortaya herhangi bir uyuşmazlık çıkmaz. Dolayısı ile her iki taraf için de bir problem doğmaz. İkinci ihtimal ise kiracı, kiraya verenin ihtarnamede belirtiği tahliye sebebine karşı koyacak savunma verileri bulunuyorsa, kiraladığı mülkü boşaltmaz ve kiraya verenin dava yoluna gitmesini bekler. Kiraya veren ikinci ihtimalin gerçekleşmesi durumunda ihtarnamede belirttiği sebepler üzerinden tahliye davası açar. Böylece kiralanan taşınmazın tahliyesini gerçekleştirebilir. Açılan tahliye davası, kiraya veren lehine sonuçlanırsa kiracı tahliyeyi gerçekleştirmek zorundadır.

Kiracı söz konusu tahliye kararını istinaf ettirmek isteyebilir. Bu durumda Yargıtay söz konusu sorunu şu şekilde çözüme bağlamıştır: “TBK 315 uyarınca açılan davada tahliyeye karar verilir ve bu tahliye kararı akabinde icra oluyla ödeme emri gönderilirse İİK 36-37 uyarınca yedi gün içinde kiracının kiralananı teslim etmesi istenir. İİK aracılığıyla gönderilen 13 örnek ödeme emirlerine itiraz üzerine icra mahkemesinin verdiği tahliye kararının tebliğinden sonra on günlük sürenin geçmesiyle, tahliye kararının tebliğinden sonra on günlük sürenin geçmesiyle, tahliye kararı henüz kesinleşmemiş olsa bile infaz edilir, yani tahliye gerçekleştirilir.”

Her iki durumun söz konusu olması halinde de kiracı, tahliye kararı hakkında istinaf yoluna başvurmuş olabilir. Kiracı temyiz merciinden tahliyenin gerçekleşmesini durdurmalarını talep edebilir. Üç aylık kira tutarı kadar teminat icra dairesine ödenmesi durumunda, icranın geri bırakılması kararı alınır.

Sıkça Sorulan Sorular

Noterden ihtarname çekildikten sonra ne yapılması gerekir?

Kiracıya noter kanalı ile ihtarname çekilmesi sonrası ihtarnamenin muhataba ulaşması sonrası ihtarnamede öngörülen süre içinde ihtar konusu olan eylem yerine getirilmemişse hukuki yollara başvurulabilir.

Noterden ihtarname çekildikten sonraki süreç için avukat şart mı?

Noterden ihtarname çekildikten sonra, ihtarnamede belirtilen sürelere uyulmazsa dava yoluna gidilir. Bu süreçte alanın uzman bir genel hukuk avukatı ile görüşmek olası hak kayıplarının önüne geçer.

Call Now Button