İzale-i Şuyu Davası Hissemi Satmak İstemiyorum Ne Yapmalıyım?

Ortaklığın giderilmesi davası, el birliği ya da paylı mülkiyete sahip olan malın ortaklar arasında bölünerek paylaştırılmasının sağlandığı hukuki süreci oluşturur. Ancak, bazı durumlarda bir kişi izale-i şuyu davası hissemi satmak istemiyorum gibi bir beyanda bulunabilir. Bu durumda bu talepte bulunan kişinin yapabileceği bazı adımlar vardır.

İzale-i şuyu davasının istenemeyeceği ileri sürülür

İzale-i şüyu davası, bazı sınırlamalar dışında her zaman açılabilek bir davadır. Herhangi bir zamanaşımı süresi uygulanmaz. Ancak, Türk Medeni Kanunu bazı hallerde, ortaklık payının giderilmesi talep edilemez. Ortaklığın giderilmesi davası açılmasında bazı sınırlamalar bulunur. Bunlar;

Hukuki işlem gereği; paylı mülkiyetin devam etmesi yükümlülüğü olan durumlarda, ortaklığın giderilmesi talep edilmez. Taraflar arasında gerçekleştirilen bir sözleşme ya da anlaşma ile paylı mülkiyetin belirli bir süre devam ettirilmesine karar verilebilir. Bu süre zarfında bir dava açılamaz.

Paylı mal sürekli bir amaca bürünmesi; paylı mal belli bir amaca yönelik kullanılmışsa, bu amaç kapsamında paylı mülkiyetin devam etmesi söz konusu olabilir. Bu bağlamda ortaklığın giderilmesi davası uygun koşulları sağlamayabilir.

Uygun olmayan zamanda; dava açılacağı zaman konusunda dürüstlük kuralına uymak şarttır.

Tapuda şerh olması; taşınmazda paylı mülkiyetin devamı ile ilgili sözleşme, resmi şekle bağlıdır. Tapu kütüğüne şerh verilebilir. Böyle durumlarda, ortaklığın giderilmesi talebi kısıtlı olabilir. Bir taşınmaz üzerinde Aile Konutu Şerhi bulunuyorsa, bu şerh terkin edilmediğinde ortaklığın giderilmesi istenemeyeceği buna en iyi örnek olarak verilebilir.

Bu sebepler kanunlara göre dava açıldığında ortaklığın giderilmesi davasının açılamayacağı ya da mirasçıların izale-i şuyu davası hissemi satmak istemiyorum taleplerini ileri sürmeleri mümkündür.

İzale-i Şuyu Davası Nedir?

Ortaklığın Giderilmesi Davası, diğer adı ile izale-i şüyu davası hem taşınır hem de taşınmaz mallar için başlatılan hukuki bir süreçtir. Bir mal üzerinde el birliği ya da paylı mülkiyet ilişkisinin sonlanması bu dava ile mümkün olabilir. Özellikle miras kalan taşınmazlarda sık yaşanan bir dava çeşididir. Ortaklar, mülkiyet paylaşımında anlaşamıyorsa, mahkemeye başvurarak ortaklığın giderilmesi davası açabilir. Bu konuda daha detaylı bilgi sahibi olmak için bir gayrimenkul hukuku avukatı ile görüşmekte yarar vardır.

İzale-i şüyu davasında hissedarların malın aynen taksim edilmesini ya da satışını isteyebileceği iki seçenek bulunur. Malın paylaşılması mümkün olmuyorsa, hissedarlardan biri “izale-i şuyu davası hissemi satmak istemiyorum” dediğinde, mahkeme satışa karar verir. Bu satış açık artırma yöntemi ile gerçekleştirilir.

Dava aşamasında, dava dosyasında görünen pay sahibinin diğer tüm pay sahiplerine karşı dava açması gerekir. Pay sahiplerinden biri hayatta değilse, o kişinin mirasçıları da dava sürecine dahil olur. Tüm hissedarlar dava dilekçesi, duruşma davet kağıdı gibi belgeleri almalıdır.

İzale-i Şuyu Davasının Şartları

İzale-i şüyu davası kişilerin birlikte mülkiyete zorlanamayacağından yola çıkarak, özellikli bir şart öngörmese de, kabul edilmesi için bazı önemli şartlar vardır. Bu şartlar şu şekildedir.

Elbirliği ya da paylı mülkiyet; bu davanın kabul edilmesi için, elbirliği ya da paylı mülkiyete konu bir malın bulunması gerekir. Bu mal taşınmaz olabileceği gibi araç, hisse senedi, ziynet eşyası da olabilir.

Ortakların dahil edilmesi; davacının, dava çarken ortaklığa konu olan malın bütün taraflarını dosyaya dahil etmesi gerekir. Böylece, tüm ilgili tarafların hakları korunabilir.

Malın bilgilerinin belirtilmesi; otaklığının giderilmesi için istenen malın bilgileri eksiksiz bir şekilde belirtilmek zorundadır. Taşınmazın ada parsel bilgisi, aracın plakası, patent belgesinin numarası gibi gerekli bilgilerin sunulması gerekir.

Ortaklık belgesi; bir mal üstündeki ortaklığı gösterir belgenin sunulması gerekir. Miras kalan bir taşınmazın intikali yapılmamış olsa da ortaklığın giderilmesi talebi söz konusudur. Ancak, taşınmazın kayıtlı olduğu kişiye ait mirasçılık belgesinin alınmış olması şartı aranır.

Devam etme yükümlülüğünün olmaması; hukuki bir işleme göre ya da paylı malın sürekli bir amaca tabi olması nedeni ile paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğünün bulunmamasına bakılır. Davacı, malın paylı mülkiyetini sonlandırma talebini net olarak belirtmelidir.

İzale-i şüyu davasının kabulü için sıraladığımız şartların eksiksiz olarak yerine getirilmesi önemlidir. Bu süreçte izale-i şuyu davası hissemi satmak istemiyorum gibi bir talepte bulunabilirsiniz. Böyle bir durumda bir gayrimenkul hukuku avukatı danışmanlığı almak, davanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından oldukça yararlıdır.

İzale-i Şuyu Davası Zorunlu Hisse Satışı

Tarafların her birinin aynen taksim talep etmemesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Aynı zamanda talep olmasına karşın malın aynen taksime uygun olmaması ya da paylı malın bölünmesi halinde önemli bir değer kaybına uğrayacağı tespit edilebilir. Tüm bu durumlarda mahkeme tarafından açık artırma yoluna gidilebilir. Tüm paydaşlar satışı kabul ettiğinde, satış yalnız paydaşlar arasında yapılır. Ancak, paydaşlardan bir tanesi bile bunu kabul etmezse, satış herkese açık olarak yapılır. Böyle bir durumda taraflardan biri izale-i şuyu davası hissemi satmak istemiyorum dese bile mahkeme vaki itirazların reddi ve ortaklığın satış yoluyla giderilmesi kararı alır.

Mahkeme, ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar verdiğinde, kesinleşen karar sonrası bu talep satış işlemleri için dosya satış memurluğuna iletilir. Satış memurluğu, satışa esas olan kıymet takdirini düzenler. Sonrasında İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre satış işlemi yapılır.

Sıkça Sorulan Sorular

İzale-i şuyu davası hissemi satmak istemiyorum diyen bir kişi ne yapabilir?

İzale-i şuyu davası hissemi satmak istemiyorum diyen bir kişi, aynen taksim yani ortaklığın paylaştırılması talebinde bulunabilir. Böylece malın bölünmesi ve hisselerin satılmamasını talebinde bulunmalıdır.

İzale-i şuyu davası hissemi satmak istemiyorum diyen bir kişi avukat şart mı?

İzale-i şuyu davası hissemi satmak istemiyorum diyen bir kişi alanında uzman bir gayrimenkul hukuku avukatı ile görüşerek hak kaybını önleyebilir.

Call Now Button