Hisseli Tapuda Kullanım Hakkı

Hisseli tapuda kullanım hakkı; bir taşınmazın birden fazla kişi ya da kuruluş tarafından sahiplenilmesi ile her bir sahibin bu mülkü belirli bir süre ve belli koşullar altında kullanabilme hakkıdır. Bu durum genellikle ortak mülkiyet durumunda ortaya çıkar. Bir apartman dairesi binası ortak mülkiyete sahipse, her daire sahibinin ortak alanları kullanım hakkı vardır.

Hisseli Tapuda Kullanım Hakkı

Hisseli tapuda kullanım hakkı, yazılı bir anlaşma ya da yasal bir belge ile hazırlanır. Bu belge, mülkün nasıl kullanılması gerektiği, bakımının nasıl yapılması, masrafların nasıl paylaşılacağı gibi detayları içerir. Bir tatil köyü üzerinde pay sahibi olan kişiler, belli dönemlerde tatil köyünü kullanım hakkına sahiptir. Aynı şekilde, bir çiftlik arazisinin birden fazla sahibi olabilir. Bu durumda her sahip belirli bir dönemde bu araziyi kullanım hakkı elde eder.

Hisseli tapuda kullanım hakkının koşulları, taraflar arasında yapılan anlaşmaya bağlıdır. Bu hak, tapu siciline kaydedilir. Tapu sicili, pay sahiplerinin haklarını belirtir. Tapu sicilinde yer alan kayıtlar, mülkün kullanımı ile ilgili bilgilerden oluşur.

Hisseli tapuda kullanım hakkı, çoğunlukla çok sayıda kişi ya da kuruluş arasında ortak mülkiyete sahip olma durumunda verilir. Bir apartman dairesinde bina sahipleri ya da bir devre mülkün ortak sahipleri bu hakka sahiptir. Hisseli tapu kullanım hakkı, taraflar arasında yapılan anlaşmalar ve yasal düzenlemelere tabidir. Bu hakkın kimlere verilebileceği yasaların şartları bağlamındadır.

Hisseli Tapuda İntifa Hakkı

Hisseli tapuda intifa hakkı, bit taşınmazın sahibinin, o mülk üzerinde kullanım hakkını belli bir süre ya da belli koşullarda bir başkasına devretmesidir. Hisseli tapu üzerinde bir kişinin intifa hakkı bulunması, mülk sahibine mülkün mülkiyet hakkını vermez. Ancak, mülkün belli bir süre ya da koşullarda kullanım hakkını verir. Bu durumda, mülk sahibi intifa hakkı bulunduran kişiye kullanım izni vermiş olur.

Bir arsa sahibi, araziyi bir başkasına intifa hakkı verebilir. İntifa hakkı ile belli bir süre boyunca bu arazinin kullanımına izin verebilir. Bu sürenin sonunda intifa hakkı sona ermiş olur. Mülk sahibi, araziyi tekrar kendi kullanımında tutar. İntifa hakkının bir yazılı anlaşma ya da sözleşme ile düzenlenmesi gerekir. Bu hak tapu siciline kaydolur. Böylece intifa hakkının şartları ve süresi de belirlenir.

Hisseli tapu üzerinde intifa hakkı, özellikle mülk sahipleri arasında yapılan anlaşmalarda ya da yasal düzenlemelerle belirlenir. Bu hak, mülkün sahibinin iradesi ve belirlediği koşulları kapsamındadır. Ancak, intifa hakkı veren kişinin mülkün bakımı ve kullanımı kendine aittir. Bu sebeple, intifa hakkı veren ve alan taraf arasında açık ve net bir anlaşma yapılmalıdır. Ayrıca, her iki tarafın hakları ve sorumlulukları ile ilgili belirgin bir anlayışa sahip olması da önemlidir.

Unutulmaması gereken bir husus da intifa hakkının, mülkün mülkiyet hakkını içermemesidir. Bu, intifa hakkı sahibinin mülkü satma, kiraya verme ya da başka bir şekilde devretme hakkına sahip olmadığını gösterir. Bu sebeple intifa hakkının sınırları ve koşulları bazı şekillere göre belirlenir.

Hisseli Tapu Satışı

Hisseli tapunun bir başkasına satışı mümkündür. Hisseli tapu sahibi hissesini başka birine devredebilir. Hisseli arsa satışından gayrimenkul satışına ve diğer tüm taşınmaz satışlara kadar bu durum aynıdır. Ancak, hisseli tapunun satışı için alıcı ve satıcının anlaşması yeterli bulunmaz. Diğer hissedarların önalım hakkı bulunduğu için satışı yapmak isteyen hissedarın öncelikle hissesini diğer hissedarlara teklif etmesi gerekir.

Üçüncü şahıslara satışın gerçekleşmesinden sonra da satış iptal edilebilir. Hisseli tapuda kullanım hakkının satışı yapılabilmesi için diğer hissedarların onayı gerekir. Bu sebeple hisseli tapu satışları müstakil tapu satışları kadar kolay olmaz. Tüm bu süreçler hakkında detaylı bilgi almak ve hak kaybınızı önlemek için bir gayrimenkul hukuku avukatı ile görüşebilirsiniz.

Hisseli Tapu Satış İptal Davası Nedir?

Hisseli tapu satış iptal davası, hisseli bir tapunun habersiz ya da hukukta belirtilenlere aykırı bir şekilde satıldığı durumlarda açılan dava çeşididir. Hissedarların sahip olduğu önalım hakları ile bu satış işlemini iptal ettirebilirler. Ancak, hisseli tapu üzerinde habersiz satış davası açılması için bazı şartlar aranır. Bir hissedarın hissesini satarken, diğer hissedarlara önalım hakkı sunmaması durumunda, diğer hissedarlar içinden biri ya da tamamı satışın iptalini talep edebilir. Söz konusu olan satış işlemi hissedarlara noter aracılığı ile bildirilmişse, takip eden 3 ay içinde dava açılması gerekir. Bu 3 aylık süre geçerse önalım hakkı kaybolur.

Bazı durumlarda satış sonrası diğer pay sahiplerine bildirim yapılmamış olabilir. Bu durumda önalım süresi 2 yıla çıkmış olur. Hissedarlar 2 yıllık süre içinde haklarını talep etmek üzere satışın iptalı davası açabilir. Aynı şekilde 2 yıl içinde dava açılmaması durumunda ise hissedarların önalım hakları düşmüş sayılır. Ayrıca davacı olan hissedarlar malın satış bedelini öder ve hisseyi satın almak zorunda kalır.

Hisseli tapu satış iptal davası ile satışın iptal edilmesi ve haksız yere satılan hissenin geri alınması sağlanır. Özellikle birden çok kişinin bir taşınmaz üzerinde hakkı olan hisseli tapu durumlarında, karmaşık hukuki sorunları önlemek üzere gerek duyulur.

Sıkça Sorulan Sorular

Hisseli tapuda kullanım hakkı nedir?

Hisseli tapuda kullanım hakkı, bir taşınmazda birden fazla kişi ya da kuruluş tarafından hak sahibi olunması ile her bir sahibin bu mülkü belli bir süre ve belli koşullar altında kullanabilmesidir.

Hisseli tapuda kullanım hakkı için avukat şart mı?

Hisseli tapuda kullanım hakkı için alanında uzman bir gayrimenkul hukuku avukatı ile görüşmek, olası hak kayıplarının önüne geçer.

Call Now Button