1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

Kiraya veren ve kiracı arasında imzalanan kira kontratı kapsamında tarafların bazı hak ve yükümlülükleri vardır. Kiraya veren haklı bir sebep olmadıkça kiracısını tahliye edemeyeceği için kanunda öngörülen haklı sebeplerin varlığı durumunda kiracısını tahliye edebilir. Mülk sahibinin kiracıyı tahliye edebilmesi aşağıdaki durumlarda söz konusudur

  • İhtiyaç nedeni ile tahliye,
  • Kiranın ödenmemesi sebebi ile tahliye,
  • Kiranın eksik ödenmesi sebebi ile tahliye,
  • Esaslı tadilat sebebi ile tahliye,

Kiracının Tahliyesi Hangi Durumlarda Mümkündür?

1 yılını tamamlayan kiracıya karşı tahliye davası açılarak kira kontratına son verilebilir. Kiracının tahliyesi için kanunda belirtilen şartların sağlanması gerekir. Ev sahibinin kendisi ya da eşi ya da üstsoyu ve altsoyu, kardeşleri konutta kendi tasarrufta bulunabilir. Böyle bir durumda 1 yıldır konutta ikamet eden kiracı evi boşaltmadığı takdirde kendisine karşı tahliye davası açılır.

İhtiyaç sebebi ile tahliye kararı alındığında koşulların varlığına ve hukuka uygunluğuna bakılması gerekir. Bu durumda da Yargıtay kararlarına göre hüküm verilmesi söz konusudur. Kiracı kirasını ödemez ya da eksik öderse kiracıyı tahliye edebilmek için geçerli bir neden ortaya çıkmış olur.

Ev sahibi kiracısına kirasını ödemediği ya da eksik ödediğine dair ihtarname gönderir. Bu ihtarname, tahliye davası açılacağı zaman somut delil niteliğindedir. Noter kanalı ile gönderilen ihtarnameye göre kiracıya borcunu ödemesi için bildirim yapılır. 30 günlük yasal süre zarfında kiranın ödenmesi istenir. Kiracı bu süre zarfında kirasını ödemezse ev sahibi tahliye davası açma hakkına sahiptir.

1 yıllık kiracının tahliye edilmesi için geçerli sebeplerden bir tanesi de evde yapılacak bir tadilatın varlığıdır. Evde yapılacak büyük bir tadilat esnasında kiracının mekanda yaşamasına imkan bulunmaması ve bu tadilat bir zorunluluk olmalıdır.

Kiracı ve ev sahibi arasında imzalanan tahliye taahhütnamesi kapsamında kiracının taahhütnamede belirlenen tarihte kiralananı tahliye etmesi sağlanır. Tahliye taahhütnamesi üzerinde belirlenmiş tarihte kiracının evi boşaltmaması halinde 1 aylık süre zarfında ev sahibinin icra dairesine başvurması gerekir. 

Aynı zamanda ev sahibi tahliye davası açmak şartı ile de kiracıyı tahliye etme hakkına sahiptir. Bu aşamada kiracı tahliyesine ilişkin süreçlerin profesyonel şekilde takip edilmesi, sürecin olumlu tamamlanması açısından önem taşır. Bu sebeple tecrübeli bir gayrimenkul hukuku avukatı yarımına başvurmak faydalı olur.

İhtiyaç Sebebi ile Tahliye Davası

İhtiyaç sebebi ile tahliye davası açılması ile hukuki şartların sağlanması gerekir. Bu durumda da ev sahibi ya da Türk Borçlar Kanunu hükümleri kapsamındaki yakınlarından birinin kiralanmış olan konuta ihtiyaç duyması incelenir.

Kiralanan konuta ihtiyaç gerçek bir gereksinimden doğmalıdır. Bu ihtiyacın süreklilik arz etmesi gerektiği gibi samimi ve zorunlu olması da gerekir. 

Kiranın Ödenmemesi Sebebi ile Tahliye

Kiracı kirasını ödemediği zaman ev sahibi üç yöntemle kiracıyı tahliye edebilir. Kiracı kirasını zamanında ödemediyse ev sahibi noter aracılığı ile kendisine yazılı bir gönderi yapabilir. Bu bildirim sonrası da tahliye davası açar.

Kiracı aynı kira yılı içinde iki farklı ayda kirasını ödemezse, kira bedelinin ödenmesi için ev sahibi ihtarname gönderir. Sonrasında ise tahliye davası aşamasına geçilir.

Temerrüt sebebi ile tahliye davası açıldığında kiracının kirayı ödememesi nedeni ile önce kendisine noter aracılığı ile bir bildirim yapılır. Bu yazılı bildirimde kiracıya verilen hukuki süre 30 gündür. Kiracının bu süre içinde kirayı ödemesi halinde dava açılamaz. Kiracının bildirim süresi içinde kirayı ödememesi dava açabilmek için önemli bir gerekçedir.

Kiranın Eksik Ödenmesi Sebebi ile Tahliye

Kiranın eksik ödenmesi durumunda tahliye mümkündür. Kiracı kirayı ödemediği ya da eksik ödediği zaman izlenecek yol yine benzerdir. Tahliye davası süreci bakımından kiranın eksik ödenmesi ile hiç ödenmemesi arasında bir fark bulunmaz.

Kira bedeli eksik ödendiği zaman eksik ödenen kısım için kiracıya ihtarname gönderilir. İhtarname 30 gün içinde bunun ödenmesini talep eder. Bu borç ödenmediğinde dava açılacağı ihtarnamede belirtilmesi gerekir.

Ev sahibi iki haklı ihtar üzerine tahliye davası açma hakkına sahiptir. Bu durumda da aynı kira yılı içinde iki farklı aya ait kira bedeli eksik yatırılmış olması gerekir.  Dava açılacağı zaman kira yılı bitimi itibarı ile 1 aylık süre içinde gerçekleşmesine bakılır.

Tahliye Taahhütnamesi ile Tahliye

Tahliye taahhütnamesi bir edimin yapılıp yapılmayacağını beyan eder. Kiracının kontratta belirlenen bir tarihte konutu ya da iş yerini tahliye edeceğini gösteren kiralayana verdiği icra edilebilir belge tahliye taahhütnamesidir.

Bu belge yazılı şekil şartına uygun olarak düzenlenmelidir. Kiracı tarafından kira kontratının imzalanmasının ardından kontrat farklı bir tarihte verilmiş olmalıdır. Belge üzerinde kiracının imzasının olması şarttır. Taahhüdü verenini ise kiracının kendisi olması gerekir.

Kiraya verenin böyle bir belgesi varsa direkt olarak dava açmadan belge ile icra dairesine başvuru ile tahliye yapılabilir. Tahliye taahhütnamesine sahip olan ev sahibi ilk olarak kiracısına karşı tahliye tarihinden itibaren 1 aylık süre içinde tahliye talep ettiğini beyan eden icra takibi gönderir. Taşınmazın bulunduğu yerdeki icra dairesi bu durumda yetkili mercidir. İcra dairesi bu tip durumlarda kiracıya taşınmazı 15 gün içinde boşaltması için bildirim gönderir. Bu bildirime 7 gün içinde itiraz hakkı bulunur.

Sıkça Sorulan Sorular

1 yıllık kira sözleşmesi dolduğunda ev sahibi kiracısını çıkarabilir mi?

1 yılı dolan kiracıya tahliye davası açılarak kira kontratı sonlandırılabilir. Kiracı tahliye edilebilmesi için kanunda belirtilen şartların sağlanması gerekir.

1 yıllık kira sözleşmesi dolduğunda ev sahibi kiracısını çıkarması için avukat şart mı?

1 yıllık kira sözleşmesi dolduğunda ev sahibi kiracısını çıkarmak için bir gayrimenkul hukuku avukatı ile görüşmekte yarar var.

 

Call Now Button