Yasadışı (Kaçak) Bahis Oynatma Suçu ve Cezası

Yasadışı (kaçak) bahis oynamak ve oynatmak suçtur. Yasal olmayan bahis siteleri aracılığı ile bahis oynamak ya da oynatmak kanun uyarınca cezalandırılır. Yasa dışı bahis oynamak kabahatler kanunu kapsamında idari yaptırıma tabi olurken yasa dışı bahis oynatanlar için ceza kanunu uyarınca hapis cezası ile adli para cezası uygulanır.

Yasa dışı bahis oynatanlar tespit edildiğinde yurt dışına çıkış yasağı dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlardan söz edilebilir. Bu suçtan hüküm giyenler için yaptırım uygulandığında adli sicil kaydına işlenir. Ayrıca memuriyet yapma yönünde de alınan ceza engel teşkil eder.

Yasadışı Bahis Ne Demektir?

Bahis oynatma yetkisi olmayanların bu tür faaliyetler sergilemesi durumunda yasadışı bahis oynatma suçu sebebi ile ceza alması söz konusu olur. İllegal bahis, sanal bahis veya kaçak bahis kavramları da yasadışı bahisle aynı anlama gelir.

Bahis oynatmak için ruhsat gerekir. Ruhsata sahip olmadan bahis oynatanlar yasadışı bahis sebebi ile suç işlemiş olur. 7258 sayılı Kanunun 5. Maddesi uyarınca yurt dışında veya yurt içinde kaçak bahis ya da şans oyunları oynatılması durumunda ceza verilir.

Yasadışı bahis oynatanlar, oynanması için yer ve imkan temin edenler ceza hukuku açısından suç işlemiş kabul edilir. Spor müsabakalarına dayanan müşterek bahisler ya da sabit ihtimalli bahisler veya şans oyunlarının oynatılabilmesi için ruhsat sahibi olmak zorunludur.

Yasadışı bahis oynatanlar menfaat temin etmiş olmasa da cezalandırılır. Failin eylemi bizzat düzenlemiş olması ya da bu sürece herhangi bir şekilde dahil olması ceza almasına yol açar. Kaçak bahis oynatıldığında eylem gerçekleşmiş olur. Genel kasta tabi bir suç olan kaçak bahis sebebi ile 3 ila 5 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına ek olarak adli para cezası uygulanmaktadır.

Yasadışı Bahis Oynanmasına Yer ve İmkan Temin Etme

Yasadışı bahis oynatma suçu sebebi ile ceza alınacağı gibi yasadışı bahis oynanmasına yer ve imkan temin etme sebebi ile de cezai yaptırım uygulanır. Fail, yasadışı bahis oynamak için yer sağladığında veya oynanabilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturduğunda suç işler. Sanal ortamda ya da fiziki bir mekanda oynanmasını sağlamak da kaçak bahis oynamak için yer temin etmek olarak değerlendirilir.

Kaçak bahis suçu araştırılacağı zaman birtakım bulgular incelenir. Yasadışı bahis sitelerine hangi oranda bağlanıldığı, bahis sitelerine erişimin ne sayıda olduğu, ne kadar kupon düzenlendiği ve oluşturulan listelerin bu kapsamda incelemeye alınması söz konusu olur. Yasadışı bahis oynanması için yer ve imkan temin eden faile 3 ila 5 yıl arasında değişecek miktarda hapis cezasına ilaveten 3000 güne kadar da adli para cezası verilir. Yargıtay 7. Ceza Dairesinin ilgili suça ilişkin 16.09.2021 tarihli kararı şöyledir:

“Yerel mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

1)7258 sayılı Yasanın 5/1.a maddesinde yer alan “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar…” şeklindeki düzenleme ile suçun maddi unsurunun belirlendiği, aynı fıkranın “b” bendindeki “Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler…” hükmü ile de bu fiilin yurtdışında düzenlenen bahis oyunlarının yurtiçinde oynanmasına imkan sağlamak suretiyle işlenmesinin nitelikli hal olarak kabul edildiği, hal böyle iken sanıkların eyleminin hangi bent kapsamında kaldığı duraksamaya yer bırakmayacak şekilde belirlendikten sonra, buna göre hukuki durumlarının takdir ve tayini yerine, sanıklar hakkında her iki bentten ayrı ayrı hükümler kurulmak suretiyle fazla ceza tayini,

2)24.11.2015 tarihli 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarihli ve 2014/140 Esas, 2015/85 sayılı iptal kararı ile 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi nedeniyle anılan maddenin yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Kabule göre de;

Sanıklar hakkında, 7258 sayılı Yasanın 5/1.a maddesinden kurulan hükümlerde, temel ceza belirlendikten sonra, takdiri indirim uygulanırken uygulama maddesi olan TCK’nin 62/1. madde ve fıkralarının gösterilmemesi suretiyle CMK’nin 232/6. maddesine muhalefet edilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca, isteme uygun olarak, BOZULMASINA, 16/09/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”

Yasadışı Bahis Oynatma Suçu

Yasadışı bahis oynatma suçu 7258 sayılı kanun kapsamında ve 5. Madde uyarınca cezalandırılır. Bahis oynatmak isteyenlerin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nca verilen ruhsata gereksinimi vardır. Bu ruhsat alınmadan oynatılan bahis ve şans oyunları cezalandırılmaktadır.

Türkiye’de bahis ve şans oyunlarının oynatma yetisini Spor Toto Teşkilat Başkanlığı elinde tutar. Bu kapsamda bahis ya da şans oyunları oynatmak isteyenler sabit bayi aracılığı ile ya da sanal ortamda bu faaliyeti gerçekleştirecekleri zaman ruhsat almalıdır.

Yurt içinde ya da yurt dışındaki ilgili kurumların düzenlemiş olduğu spor karşılaşmaları spor müsabakası olarak adlandırılır. Bu müsabakaların sonuçlarının tahmini üzerine oynatılan bahis oyunlarında hasılat önceden belirlenmiş olan ikramiye yüzdesine göre sonuç hakkında tahminde bulunan iştirakler arasında paylaştırılır.

Sabit ihtimalli bahis oyunlarında ise iştirakçiler doğru tahminde bulundukları takdirde ikramiye kazanır.

Yasadışı Bahis Oynatma Cezası

Yasadışı bahis oynatma 7258 sayılı kanunun 5. Maddesine göre cezalandırılmaktadır. Kanun uyarınca aşağıdaki şekilde cezai yaptırım uygulanmaktadır:

 • Lisansa sahip olmadan oyun oynatanlar ya da buna imkan ve yer temin edenler için 3 ila 5 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası alınması söz konusu olurken ayrıca 10.000 güne kadar da adli para cezası uygulanır.
 • Yurt dışında oynanan bir oyuna internet aracılığı ile erişim sağlayanların Türkiye’de bu oyunların oynanmasına imkan sağlaması durumunda 4-6 yıl aralığında hapis cezası alması mümkündür.
 • Müşterek bahis veya sabit ihtimalli bahis ya da şans oyunları ile ilişkili olmak kaydı ile para nakline aracı olanlar 3-5 yıl aralığında değişen sürelerde hapis cezası ve 5000 güne kadar da adli para cezası alır.
 • Reklam vermek sureti ile bu oyunları oynamaya teşvik edenlere de ceza verilir. Bu kişiler 1-3 yıla kadar hapis ve 3000 güne kadar da adli para cezası ile cezalandırılır.

Yasadışı bahis oynatılması suçu hakkında başlatılan soruşturma veya yürütülen kovuşturma süreçlerinde hak, menfaat ve zaman kaybı gibi sonuçlarla karşılaşmamak adına uzman bir ceza avukatı yardımı alınması son derece faydalıdır.

İnternet Kanalı ile Yurt Dışında Bahis Oynamaya İmkan Sağlamak

İnternet kanalı ile yurt dışında bahis oynamaya imkan sağlamak suç teşkil eder. Yurt dışında oynatılan her türdeki şans oyunları, bahis oyunları internet kullanılarak Türkiye’de oynanması için imkan oluşturulursa cezalandırılır.

Bu suçun oluşumu sırasında sadece bahis sitelerine internet üzerinden erişim sağlanması yeterli görülmez. Bahis sitesine girilmesinin yanı sıra bahis oyunlarının oynanmış olması koşulu da aranır. Bu tür yollar kullanılarak Türkiye’den yabancı ülkelerdeki bahis sitelerine erişim sağlanmasına olanak yaratmak ve bahis oyunlarının oynanmasını sağlamak 4-6 yıla kadar varan sürelerde hapis cezasına tabidir.

Yasadışı Bahis Suçundan Elde Edilen Paranın Nakline Aracılık Etmek

7258 sayılı kanunun 5/1-c maddesi kapsamında yasadışı bahis suçundan elde edilen paranın nakline aracılık edildiği takdirde 3-5 yıl aralığında hapis cezası ve 5000 güne kadar da adli para cezası uygulanır.

Para nakline aracılık eden kişi parayı fiziksel olarak taşıyabilir ya da banka veya finans kuruluşu üzerinden aktarabilir. Para dışında yer alan malvarlığı değerleri yasadışı bahis suçundan elde edilen, paranın nakline aracılık etme suçunun konusunu oluşturmaz.

Reklam Vererek Yasadışı Bahis Oynamayı Teşvik Etme Suçu

Reklam vererek yasadışı bahis oynamayı teşvik etme suçu için 1-3 yıl aralığında değişen sürede hapis cezası ve 3000 güne kadar da adli para cezası uygulanır. Özellikle internet kullanılarak yasadışı bahis oynamaya teşvik etme suçu sık sık işlenmektedir.

Sosyal medya hesapları üzerinden verilen ilanlar, yapılan tanıtımlar sebebi ile de suç oluşmuş kabul edileceğinden bu tür davranışlar da kanun uyarınca cezalandırılmaktadır. Reklam vererek yasadışı bahis oynamaya teşvik etme suçu serbest hareketli bir suçtur.

Yasadışı Bahis Oynama Suçu

Yasadışı bahis oynama suçu kanunda yer almaz. Bunun yerine yasadışı bahis oynama kabahati geçerlidir. Bahis oynamayı kanun suç olarak değil kabahat olarak kabul eder. Yasadışı bahis oynama suçu kabahat statüsünde değerlendirildiği için de yaptırımı idari para cezasıdır.

İdari para cezası ve adli para cezası arasında bazı farklar bulunur. Adli para cezası ödenmediği takdirde hapis cezasına çevrilirken idari para cezası için bu durum geçerli olmaz.

Yasadışı bahis oynama suçuna istinaden bir idari para cezası uygulanmış ise bunun ödenmemesi durumunda icra takibi başlatılır.

Yasadışı Bahis Oynatma Suçu Tedbirleri

Yasadışı bahis oynatma suçu tedbirleri arasında şunlar yer alır:

 • Teknik Takip Tedbirleri
 • Eşya ya da Kazanç Müsaderesi Tedbiri
 • Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma Tedbiri

Yasadışı Bahis Oynatma Teknik Takip Tedbirleri

Yasadışı bahis oynatma teknik takip tedbirleri arasında iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacının görevlendirilmesi ve teknik araçlarla izleme yapılması yer alır. İletişimin dinlenmesi teknik takip tedbiri uygulanırken en az iki kişi arasında geçen telefon görüşmeleri dinlenerek kayda alınmaktadır. Şüpheli konumunda olan herhangi bir kişi bu takibe uğrayabilmektedir.

Gizli soruşturmacı kamu görevlisidir ve görevi gereği kimliği gizlenerek işlenen suçla ilgili delilleri toplayarak muhafaza altına alan kişidir. Yasadışı bahis suçu söz konusu olduğunda suçun örgütlü olup olmadığına bakılmadan gizli soruşturmacı görevlendirilebilir.

Şüpheli ya da sanığa ait işyeri, şüpheli veya sanığın kamuya açık alanlardaki faaliyetleri ses ve görüntü kaydı alınmak sureti ile teknik araçlarla izlenebilir.

Yasadışı Bahis Oynatma Eşya ya da Kazanç Müsaderesi Tedbiri

Eşya müsaderesi uygulandığında işlenmiş bir suçla ilgisi bulunan eşyanın müsaderesi söz konusu olmaktadır. Kazanç müsaderesi ise suça istinaden elde edilmiş olan ya da suç işlenirken kaynak teşkil eden maddi menfaatlerin müsaderesidir.  TCK 54-55 her iki müsadere biçiminin nasıl yapılacağını belirlemektedir.

Yasadışı Bahis Oynatma Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma Tedbiri

Yasadışı bahis oynatma suçu işlendiğine dair somut delillere dayanmak sureti ile kuvvetli şüphe söz konusu ise şüpheli ya da sanık hakkında uygulanacak tedbirlerden biri de şüpheli ya da sanığa ait değerlere el konulabilmesidir.

Bu kapsamda el konabilecek değerler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Şüpheli ya da sanığa ait taşınmazlar.
 • Şüpheli ya da sanığın kara, deniz, hava ulaşım araçları.
 • Banka hesapları.
 • Mali kurumlardaki her türlü hesaplar.
 • Gerçek ve tüzel kişiler nezdinde her türlü alacak.
 • Kıymetli evraklar.
 • Ortak olunan şirketteki ortaklık payları.
 • Kiralık kasa varsa bundaki mevcutlar.
 • Diğer malvarlığı değerleri.

Yasadışı Bahis Suçları ve Erişimin Engellenmesi

Yasadışı bahis suçları için erişimin engellenebilmesi mümkündür. İnternet adreslerine girişin engellenebilmesi bazı suçların işlenmesi halinde kanunun izin verdiği bir uygulamadır. Erişimin engellenmesi birçok nedenle sağlanabilir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 • İnternet üzerinden hukuka aykırı olarak haber yayımlanması, fotoğraf, video, yorum gibi içerikler kullanılarak kişilik haklarına ve özel hayatın gizliliğine ihlal suçu işlenmesi.
 • Erişimin engellenmesinde kamu yararının olması

Yasadışı Bahis Oynatma Suçu İşyeri Mühürlenmesi ve Kapatılması

Yasadışı bahis oynatma suçu işlemiş olan işyerleri mühürlenerek kapatılabilir. Ruhsat iptali de bu tedbirlerden biridir. Bu suçun işlendiği işyerlerinin bulunduğu yerdeki en büyük mülki idare amiri mühürlenerek kapatma kararını ihtara gerek olmaksızın üç ay süre ile uygulayabilir.

Buna ilaveten ruhsatı olan işyerleri için ruhsat iptali de söz konusu olabilmektedir. Mahallin en büyük mülki idare amiri bildirim yapar ve ruhsat verme yetkisine sahip olan idare de 5 iş günü içerisinde ruhsat iptalini gerçekleştirebilir.

Yasadışı Bahis Oynamanın Memuriyete Etkisi Nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca yasadışı bahis oynama sebebi ile doğrudan düzenlenmiş bir yaptırım bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra Devlet Memurları Kanunu 125. Madde kapsamında çeşitli cezalar bu suç sebebi ile uygulanabilmektedir.

 • Uyarma.
 • Kınama.
 • Aylıktan kesme.
 • Disiplin cezası uygulama.

Bahis oynanması için yer ve imkan temin eden kişi için bir mahkumiyet kararı söz konusu olduğunda memuriyetin sona erdirilebilmesi mümkün olacaktır.

Yasadışı Bahis Oynatma Suçu Görevli ve Yetkili Mahkeme

Yasadışı bahis oynatma suçu görevli ve yetkili mahkeme suçun işlendiği yer Asliye Ceza Mahkemesi’dir. Ceza mahkemelerinin yargılama yaptığı davalar kamu davası niteliğinde olur. Bu davalarda savcılık kamuyu temsilen görev yapar.

Ceza davalarının kamu davası niteliğine sahip olmasının gerekçesi kamunun işlenen suç sebebi ile zarar görmesidir. Devlet toplumun suç sebebi ile zarar görmesini ve işleyen düzenin bozulmasını istemez. Bunun için de bazı suçlarda ceza mahkemeleri aracılığı ile davalar görülür ve kamu adına da savcılık görevlendirilir.

Yasadışı Bahis Oynatma Suçu Dava Zamanaşımı

Yasadışı bahis oynatma suçu için geçerli olan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Suç işlendikten sonra 8 yıllık dava zamanaşımı süresi bitmeden her zaman soruşturma açılabilir. 8 yıllık süre aşıldığında ise ceza sorumluluğu ortadan kalkmaktadır. Suç nitelikli olarak işlendiği takdirde de dava zamanaşımı süresinde değişiklik olur.

Yargıtay Kararları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 • Yasadışı Bahis Oynatma Suçu Nedir?

Müşterek ya da sabit ihtimalli bahisler, şans oyunları oynatılacağı zaman ruhsat sahibi olmak gerekir. Ruhsat alınacağı zaman Spor Toto Teşkilat Başkanlığı bu izni vermektedir. Ruhsat sahibi olmadan bahis oynatanlar hukuka aykırı olarak bu eylemi gerçekleştirmiş olacağından suç işlemiş kabul edilir.

 • Yasadışı Bahis Oynatma Suçu Adli Sicil Kaydına İşler mi?

Yasadışı bahis ya da diğer adı ile kaçak bahis oynamak kabahatler kanunu uyarınca idari para cezası ile cezalandırılır. Kaçak bahis oynatma suçunda ise ceza kanunu kapsamında hapis cezası ile adli para cezası birlikte uygulanmaktadır. Yasadışı bahis oynatma suçu ile ilgili bir mahkumiyet kararı verilmiş ise bu ceza adli sicil kaydına işler.

 • Yasadışı Bahis Oynatma Suçu Cezası Nedir?

Yasadışı bahis oynatma suçu sebebi ile verilecek ceza 3-5 yıl aralığında değişen sürelerde hapis cezası olur. Buna ilaveten 10.000 güne kadar da adli para cezası uygulanır.

Call Now Button