Uyuşturucu Satıcısı Kaç Yıl Ceza Alır?

Uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında ceza hukukuna göre yargılanır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde uyuşturucu madde ticareti suçu düzenlenmiştir. Buna göre “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve iki bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” şeklinde ifade edilir.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçlarında Yargıtay Kriterleri Nedir?

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, uyuşturucu madde bulundurmanın, ticarete yönelik değil de kullanma maksadına yönelik olduğunun belirlenmesinde dikkate alınması gereken kriterler şu şekildedir.

İlk kriter, failin bulundurduğu uyuşturucu maddeyi başkasına satması, devretmesi ya da tedarik etmesi hususunda herhangi bir davranış içine girip girmediği değerlendirilir.

İkinci kriterde, uyuşturucu maddenin bulundurulduğu yer ve bulunduruluş biçimi dikkate alınır. Kişisel kullanımı için uyuşturucu madde bulunduran kişi, bunu her zaman kolayca ulaşabileceği bir yerde bulundurur. Evinde ya da işyerinde bulundurmayan kişi, çıkarılıp alınması güç ve zaman gerektiren depo gibi bir yere gizleyebilir. Bu durum uyuşturucu kullanma dışında bir amaçla bulundurulduğu hakkında bir kanı oluşturabilir. Uyuşturucunun birden fazla özenli hazırlanmış küçük paketler halinde olması, her paket içine hassas tartım sonucu aynı miktarlarda uyuşturucu madde konulmuş olması, hassas terazi ve paketlemede kullanılan ambalaj malzemeleri olması da ticari bir amaç taşıyabilir.

Üçüncü kriter ise bulundurulan uyuşturucu maddenin çeşit ve miktarına dair işlenir. Uyuşturucu madde kullanan kişi genelde bir ya da benzer etkiye sahip olan iki değişik uyuşturucu madde bulundurur. Değişik niteliklere sahip olan eroin, kokain, esrar, amfetamin içeren tabletlerin birlikte bulundurulması bunların satmak amacı ile bulundurulmasını gösterebilir. Kişisel kullanıma uygun miktar, kişinin fiziksel ve ruhsal yapısı ile uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin niteliğine, cinsine ve kalitesine göre farklılık gösterir. Adli Tıp Kurumuna göre esrar kullanan kişilerin her seferinde 1 ila 1,5 gram olmak üzere günde üç kez esrar tüketebildikleri tespit edilir.

Olağan kullanım miktarından daha fazla miktarda bu maddelerin bulundurulması durumunda bulundurmanın kişisel kullanım amacına yönelik olmadığı ve ticari amaçla var olduğu kabul edilir. Bundan da anlaşılacağı üzere uyuşturucu maddeyi satın almak, kabul etmek kişisel kullanım maksadı ile gerçekleştiriliyorsa bu durumda uyuşturucu madde ticareti suçu değildir. Bu durum ticari bir amaç gütmez. Dolayısı ile uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamına girmez.

Madde bulundurmanın hangi amaç ile var olduğu ancak yargı kararları ve deliller çerçevesinde değerlendirilebilir. Uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu madde ticareti suçundan ceza hukuku kapsamında ceza alır. Bu konuda bir Ankara ağır ceza avukatı bilgisine başvurulabilir.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Nitelikli Halleri

Uyuşturucu madde ticareti suçunun nitelikli halleri ve ceza artırım sebepleri ilgili kanunlarda açıkça düzenlenmiştir. Buna göre;

Uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin; eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri, , sentetik opioid ve türevleri ya da amfetamin ve türevlerinin olması,

Uyuşturucu madde ticaretinin okul, yurt, hastane, kışla ya da ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunması gereken bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi,

Durumunda ceza yarı oranında artırılır.

Uyuşturucu maddenin belirli özellikte olması durumunda daha ağır ceza öngörülür. Uyuşturucu madde ticareti suçunun üç ya da daha fazla kişi tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artar.

Üretimi resmi makamlar izni ile olan, satışı yetkili ve tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan uyuşturucu ya da uyarıcı maddeler de bu suça tabidir. Ancak, verilecek ceza hükmü yarısına kadar inebilir.

Uyuşturucu ya da uyarıcı etki doğurmayan bununla birlikte uyuşturucu ya da uyarıcı madde üretiminde kullanılan ithal veya imali resmî makamların iznine bağlı olan maddeler için de hükümler vardır. Buna göre maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan ya da ihraç eden kişiler uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılanır. Bu ceza, sekiz yıldan az olamaz. Hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası olarak hükmedilir.

Uyuşturucu satma cezası, uyuşturucu ticareti cezası, uyuşturucu satma cezası ve uyuşturucu madde ticareti suçlarının; 

Tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi durumunda, ceza yarı oranında hükmedilir.

Uyuşturucu Madde Ticareti Davası Ne Kadar Sürer?

Uyuşturucu madde ticareti suçundan alınan cezaların süresi 300 gün olarak öngörülür. Her ne kadar bu öngörüde bulunulmuş olsa da, suçun işleniş şekli durumu değiştirebilir. Aynı zamanda dosyadaki delil durumu, suçun ağırlığı, sanık sayısı gibi diğer kriterler de bakılır. Dolayısı ile tüm bu etkenler dikkate alındığında bu süreyi net olarak söylemek mümkün olmaz.

Esrar Satıcısı Kaç Yıl Ceza Alır?

Esrar satıcısı tarafından işlenen suç, uyuşturucu madde ticareti kapsamında yer alır. Uyuşturucu madde ticareti suçu ise TCK m.188’de düzenlenmiştir. Buna göre; uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imali, ithali, ihracı, yurt içinde satışı, satışa arz edilmesi, başkasına temini, sevki, nakli, depolanması veya ticaret gayesiyle satın alınması, kabul edilmesi durumlarında uyuşturucu madde ticareti söz konusu olur.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız ya da ruhsata aykırı şekilde ülke içinde satılması, bir başkasına temin edilmesi, satışa arz edilmesi, sevk edilmesi, nakledilmesi, satın alınması, depolanması veya bulundurulması halinde, fail hakkında on yıldan az olmamak kaydıyla hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezasına karar verilir. Maddenin satıldığı kişi çocuksa, fail hakkında verilecek ceza on beş yıldan az olamaz.

Sıkça Sorulan Sorular

Uyuşturucu satıcıları kaç sene ceza alır?

Uyuşturucu satıcısı on yıldan az ceza alamaz. Ticari amaçla işlenen suçlarda hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası hükmedilir. Uyuşturucu madde bir çocuğa satılmışsa bu ceza artar. Buna göre hapis cezası on beş yıldan az olamaz.

Satıcılar kaç gram sattığında ticari suça tabi olur?

Esrar kullananlar her defasında 1 ila 1,5 gram olmak üzere günde üç kere tüketebilir. Bu miktarın yıllık kadarının kullanım sınırları içinde olduğu kabul edilen hallerde satıcı olarak değerlendirilir.

Uyuşturucu madde ticareti suçunda avukat şart mı?

Uyuşturucu madde ticareti suçunda avukat şarttır. Bir avukat ile süreç eksiksiz olarak takip edilir.

Uyuşturucudan 13 Yıl Ceza Alan Ne Kadar Yatar?

İnfaz hesabı yapılırken birçok kriter dikkate alınır. Örneğin suç tarihi, failin doğum tarihi, tutukluluk durumu, tekerrüre esas sabıka kaydı olup olmaması, hükümlünün özel durumu başta olmak üzere suç ve fail hakkında çeşitli bilgilere ihtiyaç duyulur. Bu nedenle infaz hesabında bilgi sahibi olmayan kişilerin, gerek ceza hukuku gerekse infaz hukuku bakımından bilgili ve deneyimli bir avukatla görüşmesi daha faydalı olur.

Call Now Button