Telefon Dolandırıcılığı Suçu ve Cezası

Dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu’nda “Malvarlığına Karşı Suçlar” bölümünde yer alır. Küresel ve karışık ekonomik ilişkilerden doğan dolandırıcılık suçunun kaynağı, hırsızlık suçudur. Telefon dolandırıcılığı, haksız menfaat sağlanmak maksadı ile nitelikli dolandırıcılık suçunu teşkil eder. Telefon dolandırıcılığı yapan kişiler 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası alır.

Dolandırıcılık Suçu Nedir?

Dolandırıcılık suçu, hileli davranışlar ile bir kişiyi aldatmak, onun ya da başkasının zararına olacak şekilde kişinin kendisine ya da başkasına fayda elde etmesidir. Dolandırıcılıkta, aldatmayla bir kimsenin zararına bir başka kimse yarar sağlar. Yargıtay dolandırıcılık suçu için şu tanımı kullanır;

“Dolandırıcılık suçu kaynağını hırsızlıktan alan, ticaret ve sanayideki çağdaş ve aynı zamanda küresel, karmaşık ekonomik ilişkilerin ortaya çıkardığı bir suç tipidir.”

Dolandırıcılık Suçu Şartları Nelerdir?

Dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunları hükümlerinde düzenlenmiş olup, suçun oluşumundan bahsedebilmek için birtakım şartların bir arada gerçekleşmesi şartı aranır. Aranan şartlar şu şekildedir.

 • Fail, birtakım hileli davranışlarda bulunmuş olmalıdır.
 • Failin hileli davranışları mağduru aldatabilecek nitelikte olmalıdır.
 • Fail, hileli davranışlar sonucunda mağdur yahut bir başkası aleyhine, kendisi ya da bir başkası lehine haksız bir yarar sağlamalıdır.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Nedir?

Nitelikli dolandırıcılık suçunda temel hallerde daha ağır ceza söz konusudur. Nitelikli dolandırıcılık ile ilgili hükümler, kanunlarda açıkça belirtilmiştir. Nitelikli hallerin bir kısmı suçun maddi unsurların ı kapsar. Diğer bir kısmı ise suçun manevi unsurlarından oluşur.

Telefonlar Dolandırıcılık Suçu Şikayete Tabi Mi?

Basit dolandırıcılık suçu ceza kanunları hükmünde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçu re’ sen kovuşturmaya tabidir. Dolayısı ile dolandırıcılık suç duyurusu yapılmasa da savcılık ya da kolluk re’ sen harekete geçer.

Sadece ceza kanunları hükmünde düzenlenmiş olan ve dolandırıcılık suçunun alacağı tahsil maksadı ile işlenen şekli ise şikâyete tabidir. Aynı zamanda akrabalık ilişkisi varsa şikâyete tabi olur.

Dolandırıcılık suçunda şikâyet şartı aranan hallerin varlığında, mağdur tarafından dolandırıcılıktan savcılığa suç duyurusu başvurusu yapılması gerekir. Bu konuda uzman bir avukattan yardım alınabilir. Ankara ağır ceza avukatı tüm detaylarla ilgili bilgilendirme yapar.

Telefonla Dolandırıcılık Suçu Uzlaştırmaya Tabi Mi?

Basit dolandırıcılık suçu kanunlarda düzenlenen daha az cezayı gerektiren nitelikli halinde uzlaşma kapsamında yer alır. Fail ile mağdur arasında akrabalık bağı varsa da uzlaşmaya tabidir. Ancak, telefonla dolandırıcılık suçu nitelikli dolandırıcılık olduğu için uzlaşma kapsamında tutulmaz.

Telefonla Dolandırıcılık Suçunda Görevli Mahkeme Hangisidir?

Basit dolandırıcılık suçu ve daha az cezayı gerektiren dolandırıcılık suçunda görevlendirilen mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Ancak, telefonla dolandırıcılık suçu nitelikli dolandırıcılık suçu olduğu için bu konuda görevli mahkeme ağır ceza mahkemesi olarak belirlenmiştir.

Telefonla Dolandırıcılık Suçu Yetkili Mahkeme

Telefonlar dolandırıcılık suçu için yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesidir. Yani dolandırıcılık Ankara’da gerçekleşmişse, soruşturma dosyası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülür ve dava Ankara mahkemelerinde görülür. 

Telefonla Dolandırıcılık Suçu Zamanaşımı

Basit dolandırıcılık suçunda ilgili kanun hükmü ile düzenlenen bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacı ile dolandırıcılık işlenmesi halinde dava zamanaşımı süresi suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıl olarak belirlenmiştir. Nitelikli dolandırıcılık suçunun dava zamanaşımı süresi suçun işlendiği tarihten itibaren 15 yıl olarak belirlenmiştir. Dolayısı ile telefonla dolandırıcılık suçunun zamanaşımı 15 yıldır.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Cezası

Nitelikli dolandırıcılık, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası olarak hükmedilir. Buna ek olarak, 5.000 güne kadar adli para cezası verilir. Telefonla dolandırıcılık suçu da nitelikli dolandırıcılık suçları içinde yer alır. Aşağıda belirtilen hallerde nitelikli dolandırıcılık cezası 4 yıldan, adli para cezası ise suçun neticesine göre elde edilen menfaatin 2 katından az olamaz.

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olmak suretiyle,
 • Bilişim sistemleri araçlarının kullanılması suretiyle,
 • Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
 • Banka veya diğer kredi kurumlarınca verilmemesi gereken bir kredinin verilmesini sağlamak maksadıyla,
 • Sigorta bedelini almak maksadıyla,
 • Kişinin kendisini bir görevli veya bir kurumun çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,
 • Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle

Telefonla dolandırıcılık suçu, nitelikli dolandırıcılık suçudur. Ceza da ilgili makamlarca belirlenir.

Nitelikli Dolandırıcılık Nasıl Olur?

Nitelikli dolandırıcılık “daha ağır cezayı gerektiren nitelikli haller (TCK 158)” ve “daha az cezayı gerektiren nitelikli hal (TCK 159)” olmak üzere iki farklı şekilde değerlendirilir.

Daha Az Ceza Gerektiren Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık suçu, bir hukuki ilişki bağı olan alacağı tahsil etmek maksadı ile işlenirse daha az cezayı gerektiren bir nitelikli hal olarak değerlendirilir. Söz konusu durumun gerçekleşmesi açısından alacağın faile ait olması şart değildir. Başkasına ait bir alacağın tahsili için de dolandırıcılık suçu işlenmişse, bu suç nitelikli hal kapsamında olur.

Daha Ağır Ceza Gerektiren Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

Daha ağır ceza uygulanması gereken nitelikli dolandırıcılık suçunda bazı kriterlere bakılır. Bunlar;

 • Dini İnanç Ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Dolandırıcılık Suçunun İşlenmesi (TCK 158/1-a)
 • Dolandırıcılık suçunun dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle işlenmesi daha ağır cezayı gerektiren bir nitelikli hal olarak görünür.

Sıkça Sorulan Sorular?

Telefon dolandırıcılığı suçu hangi suç kapsamındadır?

Telefon dolandırıcılığı suçu, nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamındadır. Dolayısı ile daha yüksek miktarda cezaya tabidir.

Telefon dolandırıcılığı suçu davasında avukat şart mı?

Telefon dolandırıcılığı suçu, uzun ve karışık süreçlerden oluşabilir. Bu durumda alanında uzman bir avukattan yardım alınması tavsiye edilir. Ceza hukuku avukatı, dava için dilekçe ile başvuru aşamasından dava sonuçlanana kadar tüm süreci en yakından takip eder.

Call Now Button