Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun oluşması için 15-18 yaş aralığında yer alan ve henüz reşit olmayan çocukla karşılıklı rızaya dayanan cinsel ilişki söz konusu olmalıdır. Suç oluşurken cebir ve tehdit gibi unsurların da bulunmaması gerekir.

Karşılıklı rızaya dayalı olan cinsel ilişkide mağdurun 18 yaşın altında olması durumunda karşı taraf suç işlemiş olur. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar arasında yer alan reşit olmayanla cinsel ilişki suçu Türk Ceza Kanunu 104. Madde uyarınca cezalandırılmaktadır.

Bu suçun nitelikli olarak işlenebilmesi de mümkündür. Suç basit hali ile ve nitelikli hali ile farklı sürelerde cezai yaptırımlara tabidir. Nitelikli hale gelmiş bir suça verilen cezanın süresi basit hali ile işlenmiş olan suça verilen cezadan daha fazladır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu TCK 104

Türk Ceza Kanunu 104 kapsamında yer alan reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, 15-18 yaş aralığındaki çocuklarla rızaya bağlı olarak girilen cinsel ilişki söz konusu olduğunda ortaya çıkar. Bu suçun oluşması için mağdurun 18 yaşın altında olması gerekir.

Bu suçta en önemli unsur mağdurun rızasıdır. Mağdur 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını doldurmamış olmalıdır. Mağdurun yaşı 15’ten küçük olduğunda cinsel istismar suçu oluşacaktır. Bu tür bir durumda mağdurun rızasının olmasının bir önemi yoktur.

Mağdur 18 yaşın altında ve 15 yaşını da tamamlamış olduğunda rıza göstermesi durumunda reşit olmayanla cinsel ilişki suçu oluşur. Mağdurun rızası burada ana unsur olurken cebir, tehdit ya da hilenin olmaması suçun oluşumu için gereklidir.

18 Yaşın Altındaki Kimse ile Cinsel İlişkiye Girmek Suç mudur?

Türk Ceza Kanunu 104. Madde uyarınca reşit olmayanla cinsel ilişkiye girmek suç olarak kabul edilir. 15 yaşını doldurmuş olsa da reşit olmayan kişilerle girilen cinsel ilişki suç kapsamında yer alır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki meydana gelmiş ise TCK 104 kapsamında somut olaya göre ceza verilir. Kanun çocuğun cinsel özgürlüğünü korunan hukuki yarar olarak kabul eder. Çocuğun rızası olsa dahi bu yaştaki bir çocuk olayın hukuki boyutunu ve sonuçlarını kavrayamayacağı için fail, cezalandırılır.

Reşit olmayan bir bireyle cinsel ilişkiye girmek çok sayıda hukuk sisteminde suç olarak kabul edilir. Çocuk yaşta olan biri bedeni üzerinde sahip olduğu tasarruf hakkını tam olarak idrak edemez. Bu hak, idrak edilmiş olsa dahi gelişimin tamamlanması yönünde çocuk üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olacağı için dünya genelinde hukuk sistemleri kanunları aracılığı ile reşit olmayan çocuğu korumaya alır.

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Nelerdir?

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar cinsel istismar, cinsel saldırı, cinsel taciz ve reşit olmayanla cinsel ilişki biçiminde ayrılır.

Cinsel istismar suçunda 15 yaşını doldurmayan çocuklar söz konusu olurken onlara karşı bedensel temasta bulunulmak sureti ile bu suç işlenir. Çocuğa karşı hile, tehdit ve cebir kullanılması da çocuğun bedenine karşı işlenen fiillerin cinsel istismar suçu olarak değerlendirilmesinde etkendir.

Cinsel saldırı suçu işlendiğinde ise 15-18 yaş aralığındakilere ya da yaşı büyük kimselere karşı bu suç oluşabilir. Bedensel temas bu suçta söz konusudur ve cinsel amaçla suç işlenir. Bu sırada hile, cebir veya tehdit unsurları kullanılmaz.

Cinsel taciz suçunda mağdurun yaşının önemi olmaz ve fail, mağdura karşı bedensel temasta bulunmaz. Sözlü taciz, laf atma bu tür eylemler arasında yer alır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu 15-18 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olurken çocuğun kendi rızası ile cinsel ilişkiye girmesi durumunda ortaya çıkar. Bu suçun oluşumunda cebir, hile ve tehdit kullanılmaması gerekir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Unsurları

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda mağdur rızası unsurlardan biridir. Mağdura ait geçerli bir rızanın olması gerekir. Mağdur, hile, tehdit ve cebir etkisi altında bu tür bir durumda kalırsa oluşan suç çocuğun cinsel istismarı olur. Mağdurunun özgür iradesini ortadan kaldırma gücünde olan hile gerekli olurken bu durumda suç çocuğun cinsel istismarına dönüşebilir.

15 yaşını bitiren fakat 18 yaşını tamamlamayan kimseler reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun mağduru olabilir. Mağdurun yaşının 15’in altında olması durumunda rızasının olması fark etmeyeceğinden çocuğun cinsel istismarına yönelik koşullar söz konusu olacaktır.

Mağdur 15-18 yaş aralığında ise ve rızası olması halinde reşit olmayanla cinsel ilişki suçu oluşurken mağdurun rızasının olmaması durumunda cinsel istismar suçu şartları oluşmuş demektir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu kastla işlenebilir. Fail, 15-18 yaş aralığında olan bir çocukla cinsel ilişkiye gireceğini bilir ve bunu ister. Fail, kasti olarak suçu işler ve suçun oluşumunda kasıt yeterlidir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun unsurlarından biri de rızadır. Somut olay incelenirken rızanın varlığına bakılır. Rızanın varlığı incelenirken de cebir, tehdit ve hile etkisi altında olunmaması gerekir.

Sayılan unsurların varlığı durumunda rıza hukuka uygun olmayacağından bu defa çocukların cinsel istismarı suçu sebebi ile TCK 103 uyarınca yargılama yapılması gerekir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Özellikleri Nelerdir?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun özellikleri arasında suçun basit ve nitelikli olarak işlenebilmesi yer alır. Suç basit şekli ile işlenmiş ise şikayet şartı aranır. Bu durumda şikayetin ardından savcılık soruşturma ve kovuşturma başlatır. Suça istinaden yeterli delil bulduğunda da iddianame hazırladıktan sonra kamu davasını açar.

Cebir, hile ve tehdide başvurulmadan reşit olmayanla cinsel ilişki suçu işlendiğinde fail şikayet edildiğinde soruşturma başlatılır. Suç nitelikli şekilde işlendiğinde ise şikayet şartı aranmadan savcılık kendiliğinden soruşturmayı başlatır.

Suç çeşitli biçimlerde işlendiğinde nitelikli hale gelebilmektedir. Nitelikli bir suç için verilen cezalar ise basit halde işlenmeye kıyasla daha fazla olur. Nitelikli reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda savcılık olayı haber alır almaz soruşturmayı başlatır. Yeterli delil tespit ettiği takdirde de iddianame hazırlayarak kamu davasını açar.

15 yaşını bitiren bir çocukla hile, tehdit ve cebir olmadan cinsel ilişki kuran kişi şikayet edildiğinde soruşturma başlatılmış ise kovuşturma aşamasına geçildiği sırada şikayetten vaz geçilmesi dava düşmesine neden olur.

Mağdur ve fail arasında evlenme yasağı varsa ve suç işlenmiş ise şikayetin geri alınması dava düşmesi nedeni olmaz. Aynı şekilde evlat edinilecek çocuğun bakımını üstlenen kişinin bu suçu işlemesi, koruyucu aile ilişkisi içerisinde çocuğun bakımını üstlenen kişi tarafından bu suçun işlenmesi ve şikayetten vaz geçilmesi de dava düşmesine neden olmamaktadır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Özel Görünüş Halleri

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu özel görünüş halleri bakımından incelendiğinde suça teşebbüs mümkündür. Teşebbüs söz konusu olduğunda fail, işlemeyi kastettiği suç için doğrudan icraya başlar fakat elinde olmayan sebeplerle suçu tamamlayamaz.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu hareket suçlarından olması sebebi ile suçun tamamlanmış olması için reşit olmayanla cinsel ilişkiye girilmesi gerekir. Fail, eylemi başlatmış fakat elinde olmayan sebeplerle hareketi yarım kalmış ise suçun teşebbüs aşamasında kaldığından söz edilebilir.

Reşit olmayanla cinsel ilişkiye girme suçunda azmettirme ve suça yardım etme mümkün olurken iştirak hükümlerinin düzenlenmediği görülmektedir. Bu suçta zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi mümkündür.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Cezası

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan biri olan reşit olmayanla cinsel ilişki suçu için verilecek cezalar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • 15 yaşını bitirmiş bir çocukla cinsel ilişki söz konusu olduğunda ve hile, tehdit ya da cebir unsurları kullanılmamış ise şikayetin ardından 2 – 5 yıl aralığında hapis cezası verilir.
 • Mağdurla evlenme yasağı olan kişinin suçu işlemesi durumunda şikayete bakılmaksızın 10-15 yıl aralığında hapis cezasına hükmedilir.
 • Koruyucu aile olarak görev yapan ya da evlat edinilecek çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen kişi bu suçu işlediği takdirde şikayet şartı aranmadan 10-15 yıl aralığında hapis cezası uygulanır.
 • Yukarıda sayılan son iki madde suçun nitelikli hale gelmesine sebep olur. Nitelikli olarak işlenmiş bir suçta ise basit hale kıyasla verilen cezada artışa gidilmektedir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun cezası, yukarıda da belirttiğimiz üzere oldukça ağırdır. Bu suça yönelik yargılamalarda deneyimli bir ceza avukatından hukuki destek almak sağlıklı ve yerinde bir yaklaşım olacaktır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Şikayet Süresi

Takibi şikayete bağlı suçlarda şikayetin ardından soruşturma ve kovuşturmayı savcılık makamı başlatır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu takibi şikayete bağlı suçlar arasındadır. Mağdurun vasisi ya da velisi şikayetçi olsa dahi asıl mağdurun bizzat şikayetçi olması gerekir.

Şikayet hakkı kullanılırken ya da şikayetten vaz geçme söz konusu olacağı zaman mağdurun iradesine öncelik tanınması uygundur. Şikayet hakkını kullanacağı zaman mağdurun 6 aylık süre içerisinde bunu gerçekleştirmesi gerekir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu şikayet süresi 6 aydır.

Mağdur şikayetten vaz geçme hakkını kullandığında soruşturma aşamasında bunu gerçekleştirmiş ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmektedir. Soruşturma aşamasında şikayetten vaz geçilmesi aynı sebeple tekrar dava açılması yönünde engel teşkil eder.

Bu nedenle mağdur şikayetten vaz geçme hakkını soruşturma aşamasında kullandıktan sonra tekrar dava açmak isterse aynı sebeple değil başka bir nedenle dava açmak zorundadır. Şikayetten vaz geçme kovuşturma aşamasına geçildiğinde gerçekleşirse dava düşer. Takibi şikayete bağlı olmayan suçlarda savcılık olayı haber alır almaz harekete geçer.

Suç şüphesi oluşturmaya yetecek delil toplaması durumunda savcılık makamı bir iddianame hazırlar. Hazırlanan bu iddianamenin ardından da kamu davasını açar. Kamu davasında şikayetten vaz geçilmesi dava düşmesine sebep olmaz. Savcılık dava neticelenene kadar bu davaya müdahil olur ve iddia makamı sıfatı ile kamunun haklarını korur.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Şikayet Hakkını Kim Kullanır?

Şikayet hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar arasında yer alır. Şikayet şartı aranan suçlar için mağdur bizzat şikayette bulunmalıdır. Bu sayede fail hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılabilir. Reşit olmayan kişi bu suçta mağdur sıfatını taşır.

Fail hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için bizzat mağdurun şikayet hakkını kullanması gerekeceğinden reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun şikayetçisi reşit olmayan mağdur olmalıdır.

Mağdurun reşit olmaması sebebi ile genel kabule uygun olarak mağdurun velisi ya da vasisi de şikayet hakkını kullanabilir. Bu suçta mağdurun ifadesinin önemi oldukça fazladır. Mağdurun ifadesinin önemine binaen de öncelikle şikayet hakkını kullanması gereken reşit olmayan mağdurdur.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Deliller

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda deliller önemlidir. Bu suçun tanıklarla ispatı oldukça zordur. Mağdur beyanları ispat kabiliyeti bakımından delillerden daha üstündür. Ceza Muhakemesi Hukuku kapsamında bu suçun ispatı sırasında başvurulabilecek deliller aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Mağdur beyanı.
 • Sanık beyanı.
 • Tanık beyanı.
 • Belgeler.
 • DNA raporları, olay yeri inceleme sonuçları vs.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Küçüğün Cinsel İstismarı Suçu Farkları

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan biri olan reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ve küçüğün cinsel istismarı suçları birbirinden bağımsız suçlardır. Bununla birlikte küçüğün cinsel istismarı suçu da cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan biridir.

TCK 103 çocuğun cinsel istismarı suçunu düzenleyen kanun maddesidir. Bu suçu işleyen faile 8-15 yıl aralığında hapis cezası verilir. Cinsel istismar sarkıntılık düzeyinde kaldığında ise 3-8 yıl aralığında hapis cezası uygulanır.

TCK 104 ise reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda başvurulan kanun maddesi olurken 15 yaşını bitirmiş bir çocukla cebir, hile ve tehdit olmadan cinsel ilişkiye giren kişi şikayet olursa 2-5 yıl aralığında hapis cezası alır.

İki suç arasındaki fark mağdurun yaşı üzerinde ortaya çıkar. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu için mağdurun 15 yaşını doldurmuş olup olmadığına bakılır. Küçüğün cinsel istismarı suçu içinse 18 yaşını doldurmayan çocuk mağdur olarak kabul edilmektedir.

15 yaşını doldurmuş olan çocuk rızası doğrultusunda cinsel ilişkiye girmiş ise suç reşit olmayanla cinsel ilişki olarak yargılaması yapılacak suç tipine döner. Rıza olmadığında çocuğun cinsel istismarı suçundan söz edilmesi gerekir.

Çocuğun cinsel istismarı suçunda çocukların bedenlerine cinsel sebeplerle fiziki temas yapılır. Çocuk kendisine karşı yapılan cinsel davranışları kavrayamaz. Bu davranışlar çocuğun gelişimi açısından anlaşılması zor eylemlerdir. Bu davranışların bir diğer özelliği de kanuna aykırı olmalarının yanı sıra toplumun kültürel değerleri ile de çatışmalarıdır.

Cinsel istismar suçu nitelikli olarak da işlenebilir. Nitelikli hali ile bu suçta verilen cezada artış görülür. Ayrıca nitelikli cinsel istismar suçu 15 yaşını tamamlamış olan çocuklara karşı gerçekleştirilirken cebir ve tehdit uygulanırsa ve silah gibi araçlardan yararlanılırsa cezada yarı nispette artış yapılmaktadır.

Cinsel istismar suçu bütün çocuklara yönelik gerçekleşebilir. 18 yaşın altındaki çocuklar yaşlarına göre gruplandırıldığında verilen ceza mağdurun yaşı göz önünde bulundurularak belirlenir. Bu kapsamda ise 0-12 yaş, 12-15 yaş ve 15-18 yaş grubu çocuklara karşı yapılan cinsel istismar suçu için hangi cezaların uygulanacağının belirlendiği kanun maddesi ise Türk Ceza Kanunu 103’tür.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Uzlaşma ve Dava Zamanaşımı

Uzlaşma prosedürleri uygulanacağı zaman bir uzlaştırmacı aracılığı ile mağdur ve fail iletişim kurar. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda uzlaşma hükümleri uygulanmamaktadır. Dava zamanaşımı olarak adlandırılan durum ise suçun üzerinden belli bir süre geçmesine rağmen dava açılmamasını ifade eder.

Dava açılmış olmasına rağmen kanuni süresi içerisindeyken sonlanmazsa dava zamanaşımı söz konusu olur. Her iki durumda da dava düşer. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda dava zamanaşımı süresi 8 yıl olarak belirlenmiştir. Dava zamanaşımı süresi içindeyken her zaman dava açılabilir. Şikayet süresi olan 6 aylık süre içerisinde reşit olmayanla cinsel ilişki suçu sebebi ile dava açılabilir ve 8 yıllık dava zamanaşımı süresi içerisinde iken de soruşturma başlatılabilir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Görevli Mahkeme

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir. Bu suçun takibi şikayete bağlıdır ve mağdurun bizzat şikayet hakkını kullanmış olması gerekir. Mağdurun velisi ya da vasisinin şikayet hakkını kullanması yeterli olmaz.

6 aylık şikayet süresi içindeyken şikayet hakkı kullanılabilir ve 8 yıllık dava zamanaşımı süresi içineyken de soruşturma başlatılabilir.  Bu suçta yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Adli Para Cezası ve Erteleme

Adli para cezası bir ceza yaptırımıdır. Suç işlendiğinde mahkeme bu suça istinaden hapis cezası ya da adli para cezası belirleyebilir. Adli para cezası hapis cezası ile de verilebilen bir ceza türüdür. Mahkemenin belirleyeceği gün sayısı kadar bir meblağı hükümlü devlet hazinesine ödemek sureti ile bu yaptırımı yerine getirir. Bazı suçlarda koşullar sağlanmış ise verilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda verilen hapsi cezalarının süresi nedeni ile adli para cezasına çevrilebilmesi mümkün değildir. Ceza ertelemesi ise mahkemenin sanık hakkında belirlemiş olduğu cezanın cezaevinde infazından şartlı olarak vaz geçilmesidir.

Erteleme hükümleri uygulandığı takdirde hükümlü sosyal yaşamın içerisinde hayatına devam edebilir. Bu süre zarfında hükümlü denetim altında tutulur. Cezaevi dışında ve denetime tabi olarak cezanın infazı sağlanır.

Hapis cezası ertelenen hükümlü denetim süresine tabi olmak koşulu ile cezasını sosyal hayatın içinde iyi halli olarak geçirdiğinde cezası infaz edilmiş olur. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu sebebi ile koşulların sağlandığı durumlarda ceza ertelemesi kararı alınması mümkündür.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu HAGB

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu HAGB kararı verilebilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması olarak bilinen HAGB kararı ile sanığa verilen ceza denetim süresine tabi olmak kaydı ile şartların yerine getirilmesi halinde sonuç doğurmaz. Sanık denetim süresi içerisinde iken çeşitli yükümlülüklere uymak zorunda olur. Bu sürede sanığın kasıtlı bir suç işlememesi gerekir.

Sanık karara uygun şekilde davrandığı takdirde hakkında hüküm verilen ceza ortadan kalkar. Sanığın karara uygun biçimde davranması davanın düşmesi sonucunu doğurmaktadır. HAGB kararı verilen sanık 5 yıl boyunca denetime tabi olur. 18 yaşından küçük olan sanık için bu süre ise 3 yıldır.

HAGB kararı verilen sanığın denetim süresi içindeyken yeni bir suç işlememesi gerekmektedir. Ayrıca kendisine birtakım yükümlülükler verilir. Bu yükümlülüklerin de yerine getirilmesi zorunludur. Koşullar sağlanmaz ise sanık hakkında hükmolunan cezanın açıklanması gerekir. Mahkeme hükmolunan cezayı açıklarsa HAGB kararı ortadan kalkar. HAGB kararı ortadan kalktığında sanığa verilen ceza uygulanır.

Yargıtay Kararları

Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin suç hakkında vermiş olduğu 06.07.2022 tarihli kararı:

“İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle başvurunun muhtevası ve inceleme tarihine kadar getirilen kanuni düzenlemeler nazara alınarak dosya tetkik edildi, gereği görüşüldü:

Sanık hakkında güveni kötüye kullanma suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

Tüm dosya kapsamı ve gerekçe içeriğine göre mahkemece kabul ve takdir kılınmış beraat hükmü usul ve kanuna uygun bulunduğundan, katılan mağdure vekilinin yerinde görülmeyen temyiz talebinin reddiyle hükmün ONANMASINA,

Sanık hakkında reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan kurulan hükmün incelenmesine gelince;

Mağdurenin aşamalardaki ifadeleri, savunma, doktor raporları ile tüm dosya içeriği nazara alındığında sanığın, suç tarihinden önce tanışıp arkadaş olduğu on altı yaşındaki mağdureyle cebir, tehdit veya hile olmaksızın cinsel ilişkiye girmesi şeklindeki eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 104/1. maddesinde düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturup, bu suçun soruşturma ile kovuşturmasının şikayete tabi bulunması ve oluşa uygun kabule göre sanıkla 2011 Temmuz ayında rızaen cinsel ilişkiye giren mağdurenin 5237 sayılı TCK’nın 73/1. maddesinde düzenlenen altı aylık kanuni süresinden sonra 05.11.2012 tarihinde şikayetçi olması karşısında, şikayetin kanuni süresinde yapılmaması nedeniyle kamu davasının düşmesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,

Kanuna aykırı, sanık ve katılan mağdure vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu hususun yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanunun 322. maddesinin verdiği yetki uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, sanık hakkında değişen vasfa göre reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan görülen kamu davasının 5237 sayılı TCK’nın 73/4 ve 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddeleri gereğince DÜŞMESİNE, 06.07.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”

Sıkça Sorulan Sorular

 • 18 Yaşından Küçüklerin Cinsel İlişkiye Girmesi Suç mudur?

TCK m. 104 uyarınca 15 yaşını doldurmuş çocukla rızasına dayanarak cinsel ilişkiye girilmesi halinde, şikayet üzerine, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile kovuşturma başlatılır.

 • 16 Yaşında Cinsel İlişkiye Girilmesi Suç mu?

Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, 15 yaşını tamamlamış çocukla cinsel ilişki kuran kişi hakkında, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası söz konusu olur.

 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Hangi Mahkemede Görülür?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçuna ilişkin yargılamalar Asliye Ceza Mahkemesi marifetiyle yerine getirilir.

Call Now Button