Mesajla Cinsel Tacizin Cezası

Ceza Kanununda mesajla cinsel taciz nitelikli haller içinde sayılır. Mesajla cinsel taciz cezasının yarı oranında arttırılarak belirlenmesi gerekir. Günümüzde sosyal medya platformlarının daha yoğun ve kontrolsüz olarak kullanılmaya başlanmasının neticesinde, mağduriyet oluşturacak düzeyde davranışlar içerisine girildiği görülüyor. İnternet yoluyla sosyal medya platformları üzerinden işlenen bu tarz suçların başında da cinsel taciz suçu gelir.

Cinsel taciz suçu mağdurun bedenine hiçbir temas olmadan gerçekleşen bir suç şeklidir. Bu sebeple fail ve mağdurun aynı mekanda bulunmalarına bakılmaksızın değerlendirilir. Cinsel amaçlı yazılan yazılar, resimler, bir takım tekliflerde bulunulması mesajla cinsel taciz suçunun oluşması için yeterlidir. Burada dikkat edilen nokta; yazılan yazının, gönderilen fotoğrafların ya da yapılan teklifin hangi amaçla yapıldığıdır.

İnternet ve sosyal medya platformları aracılığı ile cinsel taciz suçunu işleyen kişiler sanal ortamın sağladığı kolaylıklardan yararlanmış olur. İşledikleri suçun tespit edilmesinin daha zor olduğunu düşündükleri için normal yaşamda yapamayacakları birçok eylemi özellikle çocuklara karşı yöneltmekten geri durmazlar. Kanun koyucular tüm bu unsurları dikkate alarak ve cinsel taciz eyleminin bilişim kanalları ile işlenmesi durumunda mesajla cinsel tacizin cezasını artırma yoluna gider.

Mesajla Cinsel Tacizin Cezası Nedir?

Mağdurun bedenine temas etmeden gerçekleştirilen söz ve davranış gibi eylemler, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen mesajla cinsel taciz suçunu oluşturur. Cinsel taciz suçunun failleri, ağırlaştırıcı nedenler yoksa, mağdurun şikayeti üzerine üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ya da adlî para cezası alır. Fiilin çocuğa karşı işlenmesi ise durumu değiştirir ve altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Mesajla cinsel taciz, cep telefonuna SMS göndermek şeklinde kısa mesajla gerçekleştirilirse ceza oranı artar. Bunun yanında Whatsapp, Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya araçları aracılığı ile mesaj göndermek de failin alacağı ceza oranı artar. Bu durum kanunlarda açıkça ifade edilmiştir. Failin cinsel taciz suçunu posta ya da elektronik haberleşme araçlarının sunduğu kolaylıktan yararlanmak amacı ile işlemesi halinde verilecek ceza yarı oranında artar.

Sosyal Medyadan Cinsel İçerikli Mesaj Atmanın Cezası

Instagram, Facebook, X (Twitter), WhatsApp ve Telegram gibi platformlar ve sosyal medya hesapları üzerinden cinsel taciz suçu işlenebilir. Sosyal medya üzerinden işlenen cinsel taciz suçlarının cezası ise TCK m.105/1-2-d hükümlerine göre belirlenir. Buna göre, sosyal medyadan cinsel içerikli mesaj atma suçu, cinsel taciz suçunun basit halinin cezasının yarı oranda artırılmasıyla cezalandırılır.

Sosyal medya platformları aracılığıyla cinsel içerikli mesaj iletilmesi halinde “cinsel taciz suçu” gündeme gelir. Cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanunu m.105’te düzenlenmiştir. Buna göre, bir kimsenin cinsel amaçlarla taciz edilmesi durumunda, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası söz konusu olur.

Eğer cinsel içerikli mesaj atılarak işlenen cinsel taciz suçunun mağduru çocuk ise altı aydan üç yıla kadar hapis cezası söze konu olur. Cinsel taciz suçunun bir de nitelikli halleri vardır ki, bu haller TCK m.105/2’de düzenlenmiştir. Sosyal medya aracılığıyla cinsel taciz suçu da nitelikli hallerden biri olup m.105/2-d’de düzenlenmiştir. TCK m.105/2 şöyledir:

“(2) (Değişik: 18/6/2014-6545/61 md.) Suçun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle,

işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.”

Sanal Tacizin Cezası Nedir?

Cinsel taciz suçu; WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X (Twitter) gibi platformlar ve sosyal medya hesapları vasıtasıyla işlenebildiği gibi e-posta iletmek gibi birçok farklı metotla da internet üzerinden işlenebilir. İnternet üzerinden işlenen cinsel taciz suçu ise TCK m.105/1-2-d hükümleri uyarınca cezalandırılır. Bu hüküm gereği sanal taciz, suçun basit hali için öngörülen cezanın yarı oranında artırılmasıyla cezalandırılır.

Sanal tacizden kasıt, özellikle sosyal medya platformları vasıtasıyla işlenen cinsel taciz suçudur. Bu nedenle sanal tacizin cezası, cinsel taciz suçu için düzenlenen cezadır. Şu halde, cinsel taciz suçundan ve bu suçun cezasından söz etmek gerekir. Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, cinsel taciz suçu ve bu suçun cezası Türk Ceza Kanunu m.105’te düzenlenmiştir.

Bir kişiyi cinsel amaç güderek taciz etmek, mağdurun şikayet etmesi üzerine, fail hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilmesine neden olur. Dolayısıyla cinsel taciz suçu işleyen kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası söze konu olacaktır.

Cinsel taciz suçu eğer çocuğa karşı işlenirse daha ağır bir ceza söz konusu olur. Buna göre suç teşkil eden fiilin çocuğa karşı işlenmesi durumunda altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Bu aşamada bir de suçu nitelikli hallerinden bahsetmemiz yararlı olabilir. Suçun nitelikli halleri ise TCK m.105/2’de düzenleme altına alınmıştır. Buna göre suçun;

  • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin imkan verdiği kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
  • Vasi, öğretici, eğitici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti sunan ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü altındaki kimseler tarafından,
  • Aynı işlerinde çalışıyor olmanın imkan verdiği kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
  • Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sunduğu kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
  • Teşhir suretiyle,

İşlenmesi durumunda, TCK m.105/1’de belirtilen ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, cinsel taciz suçu dolayısıyla mağdur; işini bırakmak, okulundan veya ailesinden ayrılmak durumunda kamışsa verilecek cezanın bir yıldan az olması mümkün değildir.

Cinsel İçerikli Mesaj Atmak Her Koşulda Suç Mu?

Cinsel içerikli mesaj atmanın suç olup olmadığı, somut olay kapsamında belli şartlara göre değişir. Fail ile cinsel içerikli mesajı alanın mağduru arasında duygusal bir ilişki varsa mağdurun rızasının varlığı düşünülür. Fail ile mağdur arasında bir ilişkinin var olduğu ile ilgili mağdurun davranışları karşısında hukuken kabul edilebilir bir hata görülüyorsa, ya da her iki taraf birbirlerine cinsel mesajlar göndermiş ise yine mağdurun rızasının varlığı kabul edilir. Bu durumda cinsel içerikli mesaj atılması suç teşkil etmez.

Ancak, burada mağdurun yaşı da büyük önem taşır. Mağdur çocuk denilebilecek yaştaysa, yargılamayı yürüten hakimin rıza söz konusu ise daha dikkatli hareket etmesi gerekir. Bunun yanında fail ile mağdur arasında hiçbir ilişki bulunmuyorsa bu fiil suç teşkil eder. Mağdurun bu nitelikte mesajların kendisine gönderilmesinde bir rızası yoksa ve bu durumdan açıkça rahatsızlık duyuyorsa, cinsel içerikli mesaj atmak suç olarak görülür.

Mesajla Cinsel Taciz Cezasında Şikayet ve Uzlaşma

Mesajla cinsel taciz cezası nitelikli durum olarak kabul edilir. Dolayısı ile şikayete tabi bir suç değildir. Savcılık tarafından suçun işlendiği öğrenildikten sonra soruşturma işlemleri kendiliğinden başlar.  Mağdur hiç şikayetçi olmasa da, şikayetinden vazgeçse de bu durum soruşturmayı etkilemez. Suç işlendiği yönünde somut delillerin olması durumunda savcı mesajla cinsel taciz suçundan dava açar.

  • Yargılama sürecinde de fail suçu işlemediğini ortaya koyup beraat eder ya da bu suçtan cezalandırılır.
  • Mesajla cinsel tacizin cezası uzlaşmaya tabi değildir.

Mesajla Cinsel Tacizin Cezası Paraya Çevrilir Mi?

Mesajla cinsel taciz cezası, bazı durumlarda para cezasına çevrilebilir. Aynı zamanda mesajla cinsel taciz suçu sebebi ile verilen hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme kararı verilmesi belli durumlarda gerçekleşebilir.

Cinsel Suçlarda Ceza Avukatının Önemi

Günümüz koşullarında internet ve sosyal medya araçlarının yoğun kullanılması ile birlikte cinsel suçlarda büyü oranda artış yaşanmaya başladı. Bunun en önemli nedeni de faillerin bulunamayacakları yönündeki düşünceleridir. Hak kaybına yaşamamak için bilişim suçlarına hakim tecrübeli Ankara ceza avukatı yardımı almak oldukça fazla önem taşır.

Mesajla Cinsel Taciz Suçunda Görevli Mahkeme ve Yargılama Usulü

SMS ve Sosyal medya araçları üzerinden cinsel taciz suçu sebebi ile yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından gerçekleştirilir.

İnternetten ya da sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçunun işlenmesi, daha fazla cezayı gerektiren hal olarak ceza kanunlarında yer alır. Cinsel taciz suçunun basit halinde basit yargılama usulü devreye girer. SMS, WhatsApp, intermet ya da Instagram, Facebook gibi sosyal medya ile gerçekleşmiş olan nitelikli cinsel taciz suçunda genel yargılama usulü uygulanır.

Mesajla Cinsel Taciz Suçu Nasıl İspatlanır?

Failin tespitinde; kimliği belli ya da belirlenebilir hesaplar, cihazlar ya da uygulamalar aracılığı ile yapılan cinsel tacizlerin ispatı kolaydır. Failin belirlenemediği hallerde ise bazı araştırmalar yapılması gerekir. Failin sosyal medya hesabı üzerinde IP adresinin bulunması ve IP adresi üzerinden failin gerçek adresine ulaşılması, ispatta en kolay yoldur. Ancak, twitter, Instagram, Facebook gibi uygulamalar kullanıcıların IP adreslerini sadece soruşturma makamları ile paylaşır. İlgili kolluk tarafından özellikle sosyal medya hesaplarında, açık kaynak araştırması yapılır. Şüphelilerin kimlik bilgilerinin kolluk marifeti ile tespitinin sağlanması uygulanan bir yöntemdir.

Sıkça Sorulan Sorular

Mesajla cinsel taciz suçunun cezası nedir?

Mağdurun şikayeti üzerine üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adlî para cezası ile cezalandırılan cinsel taciz suçları, mesajla olması halinde artar.

Mesajla cinsel taciz suçu davalarında avukat şart mı?

Mesajla cinsel taciz suçunda, bir avukatın bilgisine başvurulmasında yarar vardır. Böylece haklarınızı eksiksiz olarak öğrenebilirsiniz.

Mesajla Cinsel Tacizin Cezası Paraya Çevrilir mi?

Mesajla cinsel tacizin cezası, belirli şartlarda adli para cezasına çevrilebilir.

Call Now Button