Kesinleşmiş Hapis Cezaları Bozulur mu ve Nasıl Bozulur?

Kesinleşmiş hapis cezaları bazı durumlarda bozulabilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının bu konuda itiraz yetkisi bulunurken Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısının da aynı yetkiye sahip olduğu görülmektedir.

Bunun yanı sıra kanun yararına bozma, yargılamanın yenilenmesi ve bireysel başvuru yolu ile de kesinleşmiş hapis cezalarının bozulabilmesi mümkündür. Fakat özellikle vurgulamak gerekir ki, bu süreçte müspet sonuç alınabilmesi adına tecrübeli bir ceza avukatı yardımı alınması son derece önemlidir.

Ceza mahkemesi tarafından verilecek mahkumiyet kararının ardından temyize gidildikten sonra Yargıtay’ın onama kararı vermesi halinde hükmün kesinleşmesi söz konusu olur. Ardından da infaz süreci başlar. Mahkumiyet süresi 3 yıl ve üzerinde ise bu defa sanık hakkında yakalama kararı çıkartılır.

Hükmolunan ceza 3 yıl ve altında olduğunda ise sanığa tebligat yapılır ve 10 gün içinde teslim olması istenir. Teslim olmayan sanık hakkında da yakalama kararı çıkarılır. Kesinleşmiş mahkumiyet kararının ardından infazın durdurulması için yetkili birimlere başvuru yapılması gerekir.

Mahkumiyet Hükmü Nedir, Nasıl Kesinleşir?

Kanun koyucu yasada suç olarak kabul edilen fiillerin işlenmesi durumunda kanunlar uyarınca hareket edilmesi konusunda gerekli düzenlemeleri yapar. Mahkeme kararı kapsamında verilmiş olan mahkumiyet hükümleri ise suç teşkil eden fiiller uyarınca verilir.

Mahkeme kararı mahkumiyete yönelik olduğunda bu kararın kesinleşmesi gerekir. Kesinleşmeden bir mahkumiyet hükmünün infaz edilebilmesi mümkün değildir. Mahkumiyet hükmü kesinleşeceği zaman kanuna ve yönetmeliklere uygun olarak bu işlemlerin yapılması zorunludur. Ceza davaları sırasında verilmiş olan mahkumiyet hükümlerinin kesinleşmesi istinaf ve temyiz aşamalarının geçilmesinin ardından olur.

Mahkemece verilen mahkumiyet hükmü öncelikle Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Savcılık kararın infaza uygun olup olmadığını denetleyen mercidir. İnfaz sürecinde savcılığın herhangi bir tereddüdü oluşursa kararı veren mahkemeden görüş isteğinde bulunabilir. Savcılığın görüş talep edebileceği bir diğer merci ise infaz hakimliğidir.

Kesinleşen Hapis Cezasının İnfazının Engellenmesi

Kesinleşen hapis cezaları söz konusu olduğunda kesinleşme şerhinin düzenlenmesi gerekir. Kesinleşme şerhinin düzenlenme sürecinde usule uygunluk şartı aranır. Bu şerh ilgili kişiler tarafından UYAP sistemi üzerinden görüntülenebilir.

Kesinleşme şerhi usulüne uygun olarak düzenlendiğinde ise kesinleşen hapis cezasının bozulabilmesi için olağanüstü kanun yollarına başvuru yapılabilir. Bu durumda başvurulabilecek olağanüstü kanun yolları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı,
  • Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısının itirazı,
  • Kanun yararına bozma,
  • Yeniden yargılama.

Kesinleşmiş Hapis Cezası ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı

Kesinleşmiş hapsi cezası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı üzerine bozulabilir. Başsavcı kendiliğinden veya talep üzerine ilamın kendisine verilmesinin ardından 30 günlük süre içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilmektedir.

İtirazın gerçekleşmesinin ardından da hangi daire itirazı yapmış ise dosya oraya gönderilir. Dosyanın incelenmesinin ardından da itiraz yerinde bulunmuş ise düzeltme yapılır. İtirazın uygun bulunmaması halinde de dosya Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilir.

Kesinleşmiş Hapis Cezası ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı kendiliğinden veya talep üzerine başvuru yapabilir. Savcının talepte bulunması için yararı olan herkesin bunu isteme hakkı bulunmaktadır. Temyiz başvurusu yapılmadan kesinleşmiş olan kararlar söz konusu olduğunda ise bu yola başvurulması mümkün olmamaktadır.

Hükümlü hakkında verilmiş olan kesinleşmiş hapis cezasının bozulabilmesi için bazı koşulların oluşması gerekir. Şartlar oluşmuş olsa dahi başvuru yapıldığı takdirde hükmün infazı kendiliğinden durmaz. İnfazın durması inceleme yapıldıktan sonra mahkemenin vereceği karar doğrultusunda olabilir.

Kesinleşmiş Hapis Cezası ve Kanun Yararına Bozma

İstinaf ve temyiz incelemesi yapılmadan kesinleşmiş olan kararlar için kanun yoluna bozma yapılabilir. Adalet Bakanlığı hakim ya da mahkemece verilmiş karar hükmünde hukuka aykırılık olduğunu öğrendiğinde bu kararın ya da hükmün Yargıtay tarafından bozulması istemini yazılı biçimde bildirir.

Adalet Bakanlığı bu bildirimi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yapar ve yasal gerekçelerine de bu yazılı bildirimde yer verir. Kanun yararına bozma Adalet Bakanlığı tarafından yapılabilir. Bu sebeple tarafların öncelikle Adalet Bakanlığına başvuru yapması gerekir. Başvuru incelendikten sonra gerekli görülmesi halinde Adalet Bakanlığı kanun yoluna bozma istemini yetkili mercie iletir.

Kesinleşmiş Hapis Cezası ve Yargılamanın Yenilenmesi

Yargılamanın yenilenmesi kesinleşen hapis cezalarında cezanın bozulması için başvurulabilecek yollardan biridir. Koşullar sağlandığında başvurulabilen bu yol için duruşmada kullanılmış olan ve hüküm üzerinde tesiri bulunan bir belgenin sahte olduğunun anlaşılması durumunda işlem yapılabilir.

Hükümlü aleyhinde kasıt ya da ihmal doğrultusunda gerçek dışı tanıklık yapılması ve bu tanıklığın hükmü etkilemesi durumunda da yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulabilir. Hükme iştirak eden hakimlerden biri görevini yapma konusunda kusurlu davrandığında, yeni olay ve deliller ortaya çıkıp hükmü etkileme gücü oluştuğunda da yargılama yenilenebilir.

Yargılamanın yenilenmesi oldukça sıkı şartlara bağlıdır. Bununla birlikte imkansız bir yol değildir. Yargılama yenilendiğinde maddi olayla ilişkisi olan hatalar giderilir. Yargılamanın yenilenebilmesi için başvuru yapılması zorunludur. Bu karar kendiliğinden alınmaz.

Yargılamanın yenilenmesi kararı alındığı takdirde eski kararı veren hakimin dosyada görev alması mümkün değildir. Sanığın lehine yapılan başvurular için süre aranmamaktadır. Bu sebeple yargılamanın yenilenmesi için süresiz olarak başvuru yapılabilir.

Yargılamanın yenilenmesi kararı alındığı takdirde kesinleşmiş hapis cezasının infazı durmaz. İnfazın geri bırakılması veya durdurulması mahkeme tarafından kendiliğinden ya da talep üzerine gerçekleşebilir. Yargılama yenilendiğinde eski hükmün hukuka aykırı bulunması halinde karar iptal edilerek yeni yargılama sonucuna bağlı olarak tekrar karar verilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kesinleşmiş Hapis Cezaları Bozulabilir mi?

Kesinleşen hapis cezalarının bozulabilmesi koşulların sağlanması durumunda mümkündür. Olağanüstü kanun yollarına başvurulmak sureti ile kesinleşen hapis cezaları bozulabilir.

Kesinleşmiş Hapis Cezaları Nasıl Bozulur?

Kesinleşen hapis cezaları için olağanüstü kanun yoluna başvurulmak sureti ile hareket edilir. Bu yollar; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısının itirazı, kanun yararına bozma, yeniden yargılamadır.

Yargılamanın Yenilenmesi Kararı Cezanın İnfazını Durdurur mu?

Yargılamanın yenilenmesi kararı alındığında hapis cezasının infazı durmaz. İnfaz geri bırakılacağı veya durdurulacağı zaman mahkemece re ’sen veya talep doğrultusunda karar verilebilir.

Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Nasıl Bozulur?

Hapis cezası hakkında usulüne uygun olarak kesinleşme şerhi düzenlendikten sonra işbu kararın bozulabilmesi için olağanüstü kanun yollarına müracaat etmek gerekir. Her müracaat sonucunda kararın muhakkak bozulacağını düşünmemek gerekir. Olağanüstü kanun yoları CMK ile düzenlenmiş olduğu için bu alanda uzman ve tecrübeli bir ceza avukatının yardımına başvurulması, kararın bozulması için güçlü ve etkili bir hukuki süreç takibi adına önemli bir yaklaşım olabilir.

Kesinleşmiş Cezaya İtiraz Olur mu?

Kesinleşmiş cezaya itiraz olur mu sorusuna genellikle kesinleşmiş hapis cezasının bozulup bozulamayacağını merak eden kişilerce yanıt aranır. Kesinleşmiş bir hapis cezasının bozulması ihtimal dahilindedir. Cezanın bozulabilmesi için başvurulabilecek birtakım hukuki mekanizmalar mevcuttur. Öncelikle olağanüstü kanun yollarına başvuru akla gelir. Ardından, Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru yolu söze konu olur.

Kesinleşmiş bir hapis cezasının infaz edilmesi gerekir. Ancak, kesinleşmiş olsa da hapis cezası kararına karşı itiraz edilebilir. Fakat özellikle belirtmek gerekir ki hapis cezasına itiraz edilmesiyle birlikte cezanın kesinlikle bozulacağını düşünmemek gerekir. Zira kesinleşmiş bir hapis cezası her durumda bozulmaz. Cezanın bozulabilmesi için;

  • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi,
  • Bölge Adliye Mahkemesi C. Başsavcısının itiraz yetkisi,
  • Kanun yararına bozma,
  • Yargılamanın yenilenmesi,
  • Bireysel Başvuru,

Gibi mekanizmaların devreye girmesi ve gerekli itiraz başvurularının yerine getirilmesi icap eder.

Call Now Button