Kesinleşmiş Cezanın Ertelenmesi ve İnfazın Ertelenmesi

Kesinleşmiş hapis cezasının infazının ileri bir tarihe ertelenmesi çeşitli kişisel sebeplerle talepte bulunulması halinde uygulanabilir.  İnfaz ertelenmesi yapılacağı zaman hastalık, engellilik, hamilelik gibi nedenler ya da daha farklı kişisel sebepler doğrultusunda infazın ertelenebilmesi mümkündür.

İnfaz ertelendiğinde ceza affedilmiş olmayacağı gibi cezaevi dışında da başka bir biçimde infaz edilmesi söz konusu olmamaktadır. Hükümlü hakkında infaz ertelenmesi kararı verildiğinde belirli bir süre içinde yaşamını düzenlemesi için süre tanınmış olur.

İnfaz ertelenme süresinin tamamlanması ile de hükümlü cezaevine alınır ve burada cezasının infazı için gerekli olan süreyi tamamlar. Ceza ertelenmesi ise infaz ertelenmesinden farklıdır. Mahkeme şüpheli veya sanık hakkında işlediği bir suç sebebi ile cezaya hükmettiğinde cezanın cezaevinde çekilmesinden koşullu olarak vaz geçebilir.

Şartlar sağlandığı takdirde uygulanabilen ceza ertelenmesi süresinde kişi denetim altında olur. Cezasını da cezaevi dışında çeker. Ceza ertelenmesine mahkeme yargılama aşamasında iken karar vermektedir. İnfazın ertelenmesine infaz savcılığı karar verir. Ceza ertelenmesine ise mahkeme karar vermektedir.

İnfaz ertelendiğinde cezanın cezaevinde çekilmesi gereken tarih ileri bir tarihe ertelenmiş olurken ceza ertelenmesinde cezanın cezaevinde infazından koşullu olarak vazgeçilir ve denetim altında olunur. Ayrıca, gerek ceza erteleme gerekse infaz erteleme müesseselerinde dair hukuksal iş ve süreçlerde ceza avukatı yardımıyla hareket edilmesi, hak ve zaman kayıpları ile karşı karşıya kalınmaması noktasında önem taşır.

İnfazın Ertelenmesi Koşulları

İnfazın ertelenmesi koşulları arasında hükümlünün kendiliğinden talepte bulunması yer alır. Hükümlü hakkında verilen hapis cezasının infazının yapılacağı tarihin ileri bir tarihe alınmasını çeşitli nedenlerle talep ettiğinde infaz tarihi ertelenebilir.

Hükümlünün şahsi nedenlere dayanarak cezasının infazını ileri bir tarihe ertelenmesini isteme başvurusu infaz savcılığına yapılır. Bu karar hapis cezasının infaza verilmiş olduğu yer infaz savcılığı tarafından verilmektedir.

Hükümlü talep ettiğinde infazın ertelenmesi için geçerli olan koşullar suçun ne şekilde işlendiğine bağlı olarak değişiklik gösterir. Suç kasten ya da taksirle işlenmiş ise buna bakılır. Kasten işlenmiş olan bir suç için verilen ceza 3 yıl altında ise hapis cezasının infazı ertelenebilmektedir.

Taksirle işlenen suçlar için bu süre 5 yıldır. Hapis cezasının bu süreleri aşması durumunda ise infaz ertelenmesi kararı verilememektedir. İnfaz ertelenmesi hükümlünün kişisel talebi dışındaki bir nedenle yapılacağı zaman ise ceza miktarına bakılmamaktadır.

İnfaz Ertelenme Nedenleri

İnfaz ertelenme nedenleri hükümlünün şahsi gerekçelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Hükümlü akıl hastalığı sebebi ile bu talebi gerçekleştirebilir. Hükümlü iyileşinceye dek cezanın infazı ertelenebilir. Akıl hastalığına bağlı olarak gerçekleşen infazın ertelenmesi talebi her tür ceza için geçerli olurken hükümlünün almış olduğu ceza miktarına bakılmamaktadır.

Hükümlü başka hastalıklara bağlı olarak yaşamsal bir tehlike altında ise bu durumda da iyileşene dek cezanın infazı ertelenebilir. Hükümlü için aldığı ceza miktarına bakılmaksızın her cins ceza için bu başvuru yapılabilir.

Ağır hastalıkta ve engellilik hali söz konusu ise hükümlü toplum güvenliği için tehlike oluşturmuyorsa cezasının infazı iyileşinceye kadar ileri bir tarihe ertelenebilmektedir. Bu durumda da her tür ceza için başvuru yapılabilirken ceza miktarına bakılmaz.

Hükümlü hamile ise veya doğum yaptıktan itibaren 6 ay geçmemesi durumunda cezanın infazı geri bırakılabilir. Çocuğun ölmesi ya da annesinden başkasına verilmesi halinde doğumun ardından iki ay geçtikten sonra ceza infaz edilir.

Hükümlü infazın ertelenmesi talebini kişisel nedenlerle de isteyebilir. Makul bir sebebi olan hükümlü bu talebini ilgili mercie iletebilir. Hastalık nedeni ile infazın geri bırakılması kararında Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporlar dikkate alınır. Adalet Bakanlığının belirlemiş olduğu tam teşekküllü hastaneler tarafından hazırlanan ve Adli Tıp Kurumu tarafından onaylanan raporlar da geçerli olur. Bu raporların infazın yapıldığı yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesi gerekir.

  • Engellilik,
  • Akıl sağlığı bozuklukları,
  • Makul kişisel talepler,
  • Ağır bir hastalık,
  • Akıl sağlığı dışındaki diğer rahatsızlıklar,
  • Hamilelik.

İnfaz Ertelenme Süresi

İnfaz ertelenme süresi her başvuruda en fazla 1yıl uzatılabilir. Toplamda hükümlünün 2 defa infaz ertelenmesi talebi yapması mümkündür. Hükümlü kişisel taleplerle infazın ertelenmesini istediğinde toplamda 2 yıl için bu işlem yapılabilmektedir.

Hükümlünün kişisel talebi dışındaki hallerde infaz ertelenmesi yapılacağı zaman verilen ceza miktarına bakılmaksızın bu işlem gerçekleştirilebilmektedir. Hükümlü hakkında birden fazla ceza mahkumiyeti varsa bu durumda cezaların toplanması gerekir. Toplam ceza miktarı dikkate alınarak koşullar varsa infaz ertelenmesi yapılabilir.

İnfazın Ertelenmesi Yapılmayan Haller

İnfaz ertelenmesi yapılmayan haller söz konusu ise bu karar verilemez. Siyasi suçlar da dahil olmak üzere örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda bu karar alınamamaktadır. Cinsel dokunulmazlığa yönelik işlenen suçlar için de infaz ertelenmesi kararı verilemez.

Disiplin ya da tazyik hapsinden hüküm giyenlerle, mükerrerlere özgü infaz rejimi uygulamasına tabi olanlar hakkında da infaz ertelenmesi kararı alınamamaktadır.

Ceza Ertelenmesi ve İnfaz Ertelenmesi Farkları

Sanık hakkında bir cezaya hükmedildiğinde mahkeme cezanın cezaevinde çekilmesinden şartlı olarak vaz geçtiğinde ceza ertelenmesi söz konusu olur. Sanık cezasını cezaevi dışında çekerken belirli bir denetim süresine tabi olur. Bu karar yargılama aşamasında iken mahkeme tarafından verilebilir.

İnfaz ertelenmesi ise kesinleşmiş olan hapis cezasının cezaevinde çekileceği tarihin ileriye alınmasıdır. İnfaz ertelenmesi kararı hükümlünün şahsi nedenlerine bağlı olarak talepte bulunması ile alınabileceği gibi infaz savcılığı tarafından verilecek karar doğrultusunda da gerçekleşebilir. Her iki durumda da karar mercii infaz savcılığıdır. Hükümlü hakkında yakalama kararı çıkarılmış ise infazın ertelenmesi başvurusu yapılmış olsa bile reddedilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Ceza Ertelenmesi Nedir?

Mahkeme sanık hakkında bir cezaya hükmettiğinde koşullar varsa cezanın cezaevinde çekilmesinden şartlı olarak vaz geçebilir. Ceza ertelenmesi olarak adlandırılan bu hukuki süreçte sanık denetim süresi içindeyken kontrol altında olur.

İnfaz Ertelenmesi Nedir?

Kesinleşmiş bir hapis cezasının varlığı halinde sanığın kişisel makul gerekçelerine bağlı olarak ya da koşullara bakılarak infaz savcılığı tarafından hapis cezasının çekilmesi için cezaevine giriş tarihinin ileri bir tarihe ertelenmesi infaz ertelenmesidir.

Ceza Ertelenmesi ve İnfaz Ertelenmesi Farkları Nelerdir?

Ceza ertelenmesi kararını mahkeme verir. Bu kararla sanık cezasını cezaevi dışında denetim altındayken çeker. Bu kararı mahkeme yargılama aşamasında iken verir. İnfaz ertelenmesi kararını infaz savcılığı verir. İnfaz ertelenmesi kararı alındığında sanık cezasını cezaevi dışında bir yerde çekemez yalnızca cezanın cezaevinde çekileceği tarih ileri bir tarihe ertelenir.

Call Now Button