Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

TCK 86-87 uyarınca düzenlenen vücut dokunulmazlığına karşı suçlar başlığı altında kasten yaralama suçuna da yer verilir. Bu suç basit kasten yaralama ve neticesi itibarı ile ağırlaştırılmış kasten yaralama haline göre cezalandırılmaktadır.

Kasten yaralama suçu işlendiğinde bir kimsenin vücuduna acı verilerek sağlığı ve algılama yeteneği zarara uğratılır. Kişinin vücut dokunulmazlığının yanı sıra beden bütünlüğü de bu suçla korunan hukuki yarardır.

Kasten yaralama suçunun konusu ise mağdurun bozulan ya da acıya maruz kalan bedeni veya ruhsal yapısıdır. Mağdura yöneltilen eylem ona acı vermiş, algılama yeteceği ya da sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye sebep olmuşsa kasten yaralama suçu oluşmuş demektir.

Örneğin bir kimse tartaklandığında acı çekebilir. Kasten yaralama suçunda mağdurun vücuduna acı çektirilmesi gerekir. Buna ilaveten kişinin kasten yaralama sebebi ile ruhsal durumu geçici bir süre ya da süreklilik arz edecek biçimde bozulabilir.

Mağdur hukuka aykırı eyleme dayalı olarak algılama yeteneğini kaybederse, anlama ve sağlıklı düşünebilme becerileri zarara uğratılırsa kasten yaralama suçu oluşur. Bu suç serbest hareketli suç tiplerinden biridir.

“Kasten yaralama

Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle:12/5/2022-7406/3 md.) Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz.

(3) Kasten yaralama suçunun;

a) Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı,

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

e) Silahla,

f) (Ek:14/4/2020-7242/11 md.) Canavarca hisle,

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama

Madde 87- (1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Konuşmasında sürekli zorluğa,

c) Yüzünde sabit ize,

d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına, Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak,

verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.

(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

(3) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/4 md.) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasınanveya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.

(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi

Madde 88-(1) Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulur.”

Kasten Yaralama Suçu Şikayet

Kasten yaralama suçu basit kasten yaralama ve neticesi itibarı ile ağırlaştırılmış kasten yaralama biçiminde işlenebilir. Basit hali ile işlenen suç şikayete tabidir. Bu durumda 6 ay içinde şikayet gerçekleşirse fail hakkında soruşturma başlatılır.

Basit kasten yaralama suçunda soruşturma aşamasında iken şikayet sonlandırıldığında kovuşturulmaya yer olmadığına dair karar verilir. Kovuşturma aşamasına geçildiğinde şikayetten vaz geçilirse bu defa ceza davası düşmektedir.

Suç, nitelikli olarak işlendiğinde ise takip edilmesi için şikayet koşulu aranmamaktadır. Savcılık olayı haber aldığında soruşturma başlatma yetkisini kullanarak yeterli suç şüphesi oluşturan delil toplarsa iddianame hazırlayarak kamu davasını açar.

Şikayete tabi olmayan suçlar için geçerli olan bir durum da şikayetten vaz geçilmesinin kamu davasının düşmesine sebep olmamasıdır. Bu nedenle savcılık makamı kamu davası sonlanana kadar davaya iddia makamı sıfatı ile müdahil olur ve dava görülmeye devam eder.

Kasten Yaralama Suçu Zamanaşımı ve Uzlaştırma

Kasten yaralama suçu basit hali ile işlenmişse şikayet koşulu aranırken nitelikli halinde savcılık kendiliğinden harekete geçerek soruşturma başlatır. Dava zamanaşımı aşılmadığı sürece de savcılık her zaman soruşturma yapma yetkisini muhafaza eder.

Dava zamanaşımı süresi içindeyken her zaman savcılığın soruşturma başlatma yetkisi olur. Bu sebeple 8 yıllık dava zamanaşımı süresi aşılmadığı müddetçe suça istinaden soruşturma yapılabilir. Şikayet hakkı bulunan herkesin dava zamanaşımı süresindeyken şikayetçi olmak sureti ile davaya müdahil sıfatı ile iştirak edebilmesi mümkündür.

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

Kasten yaralama suçu basit hali ile ve nitelikli hali söz konusu ise farklı sürelerde cezaya tabi olan bir suç tipidir. Ayrıca bu suçta cezayı artıran bazı hallerden de söz edilmesi gerekir. Örneğin basit kasten yaralama suçu canavarca hislerle işlenmiş ise verilen temel cezada bir kat artış söz konusu olacaktır.

Neticesi itibarı ile ağırlaştırılmış kasten yaralama söz konusu olduğunda ise suç nitelikli hale geldiğinden verilen ceza miktarı artar. Oldukça ağır müeyyideleri ihtiva eden kasten yaralama suçuna yönelik soruşturma ve kovuşturmalarda ceza avukatı desteği son derece önemlidir.

Basit Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

Kasten yaralama suçu işlendiğinde bir kimsenin vücuduna acı veren fiiller söz konusu olur. Buna ilaveten kişide algılama yeteneği ve ruhsal durumu üzerinde de zarar ortaya çıkar. Suç bu hali ile 1-3 yıl aralığında hapis cezasının verilmesine yol açar.

Mağdur şikayetçi olduğunda ve kasten yaralama suçuna istinaden basit bir tıbbi müdahale ile zarar giderilebiliyorsa 4 ay -1 yıl aralığında hapis ya da adli para cezası faile uygulanır. Suç bir kadına karşı işlendiği takdirde ise ceza alt sınırı vardır ve bu sınır 6 aydan az olamamaktadır.

Kasten yaralama suçunda cezanın artmasına sebep olan bir durum da suçun üstsoy, altsoy, boşanılan eş veya kardeşe karşı işlenmesidir. Ayrıca bedenen kendisini savunamayacak durumda bir kişiye karşı, kamu görevini yapan görevliye karşı işlenmesi, silah kullanılması, canavarca hisle hareket edilmesi veya kamu görevlisinin nüfuzunun kötüye kullanarak işlenmesi durumunda ceza yarı oranda artmaktadır. Canavarca hisle işlenen kasten yaralama suçu için verilen temel ceza bir kat artar. Buna mukabil sayılan koşulların varlığı halinde de şikayet şartı aranmamaktadır.

Basit kasten yaralama suçunda ortaya çıkan zarar basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilir ya da giderilemeyebilir. Bu tür bir durumda da verilen cezada değişiklik söz konusu olmaktadır. Basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek zarar karşısında adliyelerde yer alan Adli Tıp Şube Müdürlüklerinden alınacak bir rapor ile tespit yapılabilir. Bu tür bir durumda verilen ceza 4 ay – 1 yıl aralığında değişen sürede hapis cezası ya da adli para cezası olmaktadır. Sanığa hapis cezası verilmiş ise bu ceza adli para cezasına çevrilememektedir.

Basit tıbbi müdahale ile giderilemeyen bir zarar söz konusu ise mağdur hemen iyileşemiyorsa yaralamanın etkilerinin geçmesi için belirli bir zamana ihtiyaç varsa bu durumda sanık 1-3 yıl aralığında değişecek sürede hapis cezası alabilmektedir.

Basit Kasten Yaralama Suçu Cezayı Artıran Haller

Basit kasten yaralama suçunu işleyen sanık, silahla yaralanmaya sebep olduğunda yani suçu işlerken silah kullanmış ise silahla adam yaralama suçu oluşur. Silahla basit adam yaralama suçunu işleyen sanığa; işlediği suçun basit bir tıbbi müdahale ile zararlı giderilebiliyorsa 6 ay- 1,5 yıl aralığında hapis cezası verilir.

Sanığa hapis cezası yerine 1/2 oranında artan miktarda adli para cezası da uygulanabilir. Yaralamanın etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilemediği hallerde uygulanacak ceza ise 1,5- 4,5 yıl aralığında değişen sürelerde hapis cezası olmaktadır.

Silahla adam yaralama suçu işlenirken kullanılan aletin mutlaka bir silah olması gerekmez. Yaralamaya müsait olan herhangi bir alet kullanıldığında cezalandırılması için yeterlidir. Ayrıca silahın doğrudan mağdurun vücuduna temas edip etmediğinin bir önemi olmaksızın kullanılması halinde silahla kasten yaralama suçunun şartları oluşmuş demektir.

Mağdurun kamu görevini yerine getirmesi sebebi ile işlenen basit kasten yaralama suçu işlenirse verilen cezada artışa gidilir.

Kasten yaralama suçu üstsoya, altsoya, eşe, kardeşe karşı işlendiğinde de ceza artışı olur.

Kişi beden ve ruh yönünden kendisini savunamayacak haldeyken kasten yaralama suçu işlenirse verilen ceza artar.

Kamu görevlisi sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak sureti ile basit kasten yaralama suçu işlerse ceza artışı gündeme gelir.

Yukarıda sayılan koşulların varlığı durumunda kasten yaralama sebebi ile oluşan zarar basit bir tıbbi müdahale ile giderilebiliyorsa 6 ay- 1,5 yıl aralığında hapis ya da 1/2 nispetinde artan miktarda adli para cezası öngörülür.

Yaralamanın etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile geçmediği hallerde ise verilen ceza 1,5- 4,5 yıl aralığında değişen sürede hapis cezası olur. Bu suç kamu ya da özel sağlık kuruluşunda görevli sağlık personeline yöneltilmiş ise ve görevleri nedeniyle suç işlendiğinde verilen ceza yarı oranda artmaktadır. Hapis cezasına hükmedildiğinde ise verilen cezanın ertelenmesi mümkün değildir.

Neticesi İtibarı ile Ağırlaşmış Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

Neticesi itibarı ile ağırlaşmış yaralama söz konusu olduğunda mağdura karşı işlenen fiil sebebi ile mağdurun vücudunda kalıcı zararlar oluşması icap eder. Bu durumda mağdurun vücudunda oluşan zarara bağlı olarak iki durum hasıl olur. Bunlardan biri aşağıdaki gibidir:

  • Mağdurun organlarında veya duyularında herhangi bir kalıcı zarar oluşursa veya konuşmasında devam eden bir zorluk söz konusu olduğunda verilecek hapis cezasında bir kat artış olur. Mağdurun yüzünde oluşacak sabit bir iz veya yaşamının tehlikeye sokulması ya da hamile bir kadına karşı suçun işlenmesine bağlı olarak çocuğun düşmesine sebep olunması da aynı şekilde bir kat ceza artışına yol açar.
  • Suçun yukarıda sayılan şekillerde işlenmesi durumunda basit bir tıbbi müdahale ile zararın giderilebilmesi ya da giderilememesi hali vücut bulursa verilen temel ceza miktarı 3 yıldan az olamamaktadır. Yukarıda sayılan işleniş biçimleri silahla olduğunda ya da üstsoy, altsoy, eş, kardeş, bedenen kendisine savunamayan bir kişi ya da kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenirse bu defa ceza alt sınırı 5 yıldan az olamaz.
  • Mağdurun vücudunda oluşan zarara bağlı olarak ortaya çıkan ikinci durum ise aşağıdaki gibidir ve bu durum hasıl olduğunda verilen cezada artışa gidilmesi söz konusu olur. Ayrıca verilen cezanın alt sınırını belirleyen şartların varlığına da bakılır.
  • Mağdur bitkisel hayata girer ya da iyileşme şansı olmayan bir hastalığa yakalanırsa, duyu ve organlarından biri sürekli işlevini kaybederse, konuşma ve çocuk sahibi olma yetenekleri zarar gördüğünde , yüzü sürekli bir değişiklik geçirirse, hamile bir kadının çocuğunun düşmesine sebep olunursa verilen ceza iki kat artar.
  • Sanığın sebep olduğu zarar basit bir tıbbi müdahale ile giderilebiliyorsa ya da basit bir tıbbi müdahale zararı ortadan kaldıramıyorsa ve yukarıdaki koşullar varsa verilen ceza alt sınırı 5 yıldan az olamaz.
  • Bu hallere sebep olan sanık silah kullanmış ise üstsoy, altsoy, eş, kardeşe karşı işlenen suç sebebi ile yukarıda sayılan sonuçlar doğarsa ya da bedenen ve ruhen kendisini savunamayan birine karşı neticesi itibarı ile kasten yaralama suçunu işlediğinde, kamu görevlisine görevi sebebi ile suç yöneltilmiş ise verilecek ceza alt sınırı 8 yıldan az olamamaktadır.

Kasten Yaralama Suçu ve İhmali Davranışlar TCK 88

Kasten yaralama suçu ihmali davranışlarla işlenebilen bir suç tipidir. İhmali davranışlar sebebi ile kasten yaralama suçu oluştuğunda verilen cezanın 2/3 oranında indirilebilmesi söz konusu olur. İhmali davranışlarla kasten yaralama suçu üç biçimde işlenebilir.

  • Failin bir icrai davranışı yapmak konusunda kanundan kaynaklanan yükümlülüğünün olması.
  • Failin sözleşmeden kaynaklanan icrai davranışta bulunma yükümlülüğünün olması.
  • Önceden icra edilen zararlı bir davranışın sonuçlarını gidermemesi.

Haksız Tahrik İndirimi

Haksız tahrik indirimi uygulanırken haksız tahrikin ne oranda vücut bulduğuna bakılır. Failin mağdurun sebep olacağı bir fiil nedeni ile elem, keder, üzüntü veya öfke tesiri ile kasten yaralama suçunu işlemesi durumunda haksız tahrik indirimi uygulanabilmektedir.

İndirim uygulanacağı zaman da bu oran 1/4 veya 3/4 oranında belirlenebilir. Haksız tahrikin ne oranda etkili olduğuna bakılarak cezada yapılacak indirim belirlenir.

Kasten Yaralama Suçu ve Meşru Müdafaa

Kasten yaralama suçunun meşru müdafaa biçiminde işlenmesi halinde faile ceza verilmediği görülmektedir. Meşru müdafaa aynı zamanda savunma anlamına gelir. Kasten yaralama suçunu işleyen faile karşı mağdur savunma gerçekleştirdiğinde saldırı ile orantılı olarak kendisini savunduğunda meşru müdafaadan söz edilebilir.

Mağdurun faile karşı veya yakınlarına ya da failin malvarlığına karşı gerçekleştireceği ve kendisine yapılan saldırı ile orantılı bir şekilde gerçekleşecek meşru müdafaa hakkı karşısında kendisine ceza verilmez.

Kasten Yaralama Suçu Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme

Kasten yaralama suçu adli para cezasına çevirme söz konusu olduğunda suçun basit hali ile işlenmiş olması durumunda bu durum gerçekleşebilir. Adli para cezası tek başına uygulanabileceği gibi hapis cezası ile uygulanabilen bir yaptırımdır.

Kasten yaralama suçu sebebi ile basit hali için hükmedilecek hapis cezasında adli para cezasına çevrilme mümkün olmaktadır. Erteleme ise mahkemece verilen hapis cezasının cezaevinde infaz edilmesinden koşullu olarak vaz geçilmesidir.

Koşulları sağlayan fail için bu uygulamaya gidilebilir. Ceza ertelemesi için kasten yaralama suçunda faile verilen hapis cezasının 2 yıl ve altında olması gerekir. Bu durumda ceza ertelemesi yapılabilir. Ayrıca failin iyi halli olması, daha önce kasti olarak bir suç işlememiş olması gibi koşullar da aranır.

Ceza ertelemesi kararı kamu ya da özel sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık personeline ve yardımcı sağlık personeline yönelik görevleri icabı gerçekleştirilen kasten yaralama suçu için geçerli değildir.

Kasten Yaralama Suçu ve HAGB Kararı

Kasten yaralama suçu HAGB kararı verilebilen suçlar arasındadır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğinde failden belirli koşulları yerine getirmesi beklenir. Denetim süresi içerisindeyken şartları sağlayan fail hakkında ceza kararı hiçbir sonuç doğurmayacak biçimde ortadan kaldırılabilir.

Bu durumda dava düşer. Kasten yaralama suçuna istinaden  2 yıl ve altında ceza verilen sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmektedir.

Kasten Yaralama Suçunda Görevli Mahkeme

Kasten yaralama suçu görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir. Kasten yaralama suçu basit hali ile ve ihmali davranışlar sergilenmek sureti ile işlendiğinde basit yargılama usulüne göre hareket edilmektedir. Diğer durumlarda genel yargılama usullerine göre hareket edilir.

Kasten yaralama suçu neticesi itibarı ile ağırlaşmış hallere sebep olduğunda, ölüm meydana gelmiş ise Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama yapılmaktadır. Suçun işlendiği yer mahkemesi ise yetkilidir.

Kasten Yaralama Suçu Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat

Maddi tazminat davasının açılma sebebi hukuka aykırı bir fiil nedeni ile oluşan malvarlığında azalma zararının giderilmesidir. Kasten yaralama suçundan dolayı mağdur olan kişi faile ya da suçu azmettiren, yardım eden kişilere karşı maddi tazminat davası açabilir.

Manevi tazminat davası ise suç sebebi ile mağdur olan kişide oluşacak elem ve kederin telafisidir. Birey kasten yaralama suçuna istinaden bir üzüntü yaşadığında elem ve yıpranma söz konusu ise manevi tazminat talebi ile dava açabilmektedir.

Kasten yaralama suçunda maddi zarar her tür maddi kaybı ifade eder. Bu suç sebebi ile ortaya çıkan her türlü maddi kayıplar için maddi tazminat talebi ile dava açılabilir. Maddi tazminat davası açılacağı zaman önemli olan husus ortaya çıkan maddi kayıp ile kasten yaralama suçu arasındaki illiyet bağıdır.

Manevi tazminat davası söz konusu olduğunda ise somut durumun değerlendirilmesi icap eder. Tarafların mali koşulları dikkate alınır ve olaydaki kusur oranları da incelenir. Ortaya çıkan manevi zararın boyutları göz önünde bulundurularak paranın o anki satın alma gücü nispetinde hakimin takdir yetkisi bulunur.

Tazminat davası açılacağı zaman Asliye Hukuk Mahkemesine bu davanın açılması gerekir. Kasten yaralama sebebi ile açılan davalar ise ceza davası niteliğine haiz olduğundan Asliye Ceza Mahkemesi veya nitelikli hallerde Ağır Ceza Mahkemesi devreye girmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kasten Yaralama Suçu Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Kasten yaralama suçunda basit haller için Asliye Ceza Mahkemesi yargılama yetkisine sahiptir. Neticesi itibarı ile ağırlaştırılmış haller, ölüm gibi sonuçlar hasıl olduğunda Ağır Ceza Mahkemesi görevli olur. Suçun işlendiği yer mahkemesi ise yetkili mahkemedir.

Kasten Yaralama Suçu Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açılabilir mi?

Kasten yaralama suçunun mağduru maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Kasten yaralama suçu sebebi ile malvarlığında eksilme olan ya da suçun yaratacağı elem, keder ve üzüntü sebebi ile manevi yönden zarar gören mağdur; faile, suça azmettirene ya da teşvik edene karşı maddi ve manevi tazminat davasını Asliye Hukuk Mahkemesinde açabilir.

Kasten Yaralama Suçu Nedir?

Kişinin vücuduna acı verilmesi, sağlığı ve algılama yeteceğinin zarar görmesi kasten yaralama suçu sebebi ile oluşmuş ise faile ceza verilir. Bir kimsenin beden bütünlüğü bu suçta korunan hukuki yarardır. Ayrıca vücut dokunulmazlığı da korunur.

Call Now Button