İnternet Yoluyla Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

İnternet yolu ile cinsel taciz suçu TCK 105 kapsamında yer alır. Bu suç işlenirken sosyal medya platformları ya da internet aracılığı ile cinsel istek ve arzuların tatminini sağlamak için bedensel temas gerçekleşmeden bir kişinin başka bir kişiye rahatsızlık vermesi söz konusudur.

Serbest hareketli suçlar arasında yer alan bu suç çeşitli biçimlerde işlenebilir. Çok sayıda sosyal medya platformu internet yolu ile cinsel taciz suçunu işlemek için uygun ortam sunar. Facebook, instagram veya twitter bunlar arasında yer alan birkaç örnektir.

Cinsel taciz suçunu işleyen faile, 3 ay- 2 yıl aralığında hapis cezası verilebilir. Faile verilecek ceza adli para cezası şeklinde de olabilir. Ayrıca çocuğa karşı işlenecek cinsel taciz suçu için 6 ay-3 yıl arasında değişen sürede hapis cezasına hükmolunur. Ciddi cezai yaptırımların söz konusu olduğu bu suça ilişkin soruşturma ve kovuşturma aşamalarında ceza avukatı yardımı almak önem taşır.

TCK m.105:

“(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) (Değişik: 18/6/2014-6545/61 md.) Suçun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.”

İnternet Yolu ile Cinsel Taciz Suçu Nasıl İşlenir?

İnternet kullanılarak işlenebilen cinsel taciz suçu sosyal medyada yer alan çok sayıda platform üzerinden ya da e-posta gibi haberleşme kanallarından da gerçekleştirilebilir. İnternet yoluyla cinsel taciz suçunun serbest hareketli olması farklı platformlar üzerinden işlenebilmesine olanak yaratır.

Bir kimse WhatsApp kullanırken görüntülü arama sırasında cinsel arzu ve isteklerin tatmini maksadı ile karşısındaki kişiye cinsel içerikli sözler sarf ederek bu suçu işleyebilir. Suça öngörülen cezayı yarı oranda artıran durumların vuku bulması durumunda ise  sanığa verilen cezada artışa gidilir.

İnternetten cinsel taciz suçu işlenirken mağdurun vücuduna temasta bulunulmaz ve ani ya da süreklilik arz edecek biçimde hukuka aykırı fiil gerçekleştirilir. Failin cinsel amaç gütmesi gerekir. Ayrıca bu fiil somut kişilere karşı gerçekleştirilmiş olmalıdır.

Failin cinsel amaç güderek sosyal medya hesapları üzerinden yapacağı cinsel içerikli paylaşımlar somut bir kişiye karşı gerçekleştirildiğinde ve ani ya da süreklilik arz edecek biçimdeyse bu suç oluşur. Fail, e-posta göndermek sureti ile veya diğer sosyal medya kanallarından herhangi biri üzerinden de bu suçu işleyebilir.

İnternet Kanalı ile Cinsel Taciz Suçu Unsurları Nelerdir?

Cinsel taciz suçu internet kanalı ile işlendiği takdirde nitelikli halden söz edilmesi gerekir. Sosyal medyanın veya internetin kullanılması suçun nitelikli hale gelmesinde etkendir. Cinsel taciz suçunu işleyen fail, bu suçu bir çocuğa karşı işlediği takdirde ve çocuğun görüntüsünü kaydetmiş ise müstehcenlik suçu da vücut bulmuş olur.

Bu tür bir durumda failin yargılaması yapılırken hem cinsel taciz suçu hem de müstehcenlik suçu hükümleri uyarınca hareket edilmesi gerekmektedir. İnternetten cinsel taciz suçunun unsurları arasında yer alan maddi unsur; fiziki temas olmamakla beraber kişinin cinsel dokunulmazlığını ihlal edebilecek her tür davranıştır.

Sözlü, yazılı biçimde, el-kol hareketleri kullanılarak ya da teşhircilik yapılmak sureti ile bu suç işlenebilir. Cinsel taciz suçu kasten işlenebilen suç tipleri arasındadır. Bu suçun taksirle işlenebilme imkanı bulunmaz. Cinsel taciz suçunda kast unsuruna ilaveten cinsel amaç olup olmadığı da önemli bir konudur. Kişinin cinsel amaç gütmeden gerçekleştireceği davranışlar için suç oluşumundan söz edilememektedir.

İnternetten Taciz Suçu Şikayet

İnternetten cinsel taciz suçu şikayet kapsamında yer almayan bir suç tipidir. Bir suç şikayete tabi olmadığında savcılık kamu adına olayı haber alır almaz harekete geçer. Bu durumda suç şüphesi içeren delilleri inceleyen savcılık makamı yeterli oranda delil topladığında iddianame hazırlar.

Hazırlanan iddianamenin mahkemeye sunulmasının ardından mahkemenin iddianameyi kabul etmesi durumunda dava açılmış olur. Kamu davasının taraflarından biri de savcılık olurken iddia makamı sıfatı ile kamunun temsil edilmesi görevi savcılığındır.

Davanın açılması ile şikayete tabi olmayan suçlarda şikayetten vaz geçilmesi dava düşme sebebi değildir. Şikayetten vaz geçilmiş olsa dahi kamu davası sonuna kadar devam eder. Cinsel taciz suçunda mağdur kadın ya da erkek olabilir.

Bu suçun faili için de aynı durum geçerlidir. Kadın ya da erkek herhangi bir kişi cinsel taciz suçunu işleyebilir. Cinsel taciz suçunun internet veya sosyal medya platformlarından herhangi biri üzerinden işlenmesi suçun nitelikli hale dönüşmesine ve öngörülen cezanın da artışına yol açar.

İnternetten Taciz Suçu Zamanaşımı

İnternetten taciz suçu zamanaşımı süresi içindeyken dava açılabilir. Bu suç için öngörülen dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır. Sürenin aşılması halinde dava açmak mümkün olmayacağından hukuki süreye riayet edilmesi oldukça önemlidir.

Dava zamanaşımı süresi olarak adlandırılan zaman aralığı fail, ve fiilin öğrenilmesinden itibaren 8 yıl içinde dava açılmasını gerekli kılar. Yargılamanın da bu süre içinde tamamlanması gerekir. Yargılamanın dava zamanaşımı süresi içinde tamamlanmadığı durumlarda da zamanaşımı hükümleri uygulanır.

İnternetten Cinsel Taciz Suçu Uzlaştırma

Uzlaştırma müessesesi bazı suçlar için dava şartıdır. Dava açmadan önce uzlaştırmacı nezaretinde fail ve mağdurun bir araya geldiği bu uygulama sonuç vermediği takdirde dava sürer. Uzlaşma süreci suçun mağduru ve faili arasında geçen iletişim sürecidir ve uyuşmazlığın çözümlenmesi hedeflenir.

İnternetten cinsel taciz suçu uzlaştırma kapsamında yer almaz. Buna ilaveten cinsel taciz suçu için de aynı durum geçerlidir. Cinsel taciz suçunun internet kullanılmak sureti ile işlenmesi suçun nitelikli halinden yargılama yapılmasını gerektirmektedir. Cinsel taciz suçunun internet yolu ile ya da sosyal medya kanalları kullanılarak işlenmesi durumunda uzlaşma hükümleri geçerli değildir.

İnternetten Cinsel Taciz Suçu HAGB

İnternetten cinsel taciz suçu HAGB kararları uygulanabilen bir suç tipidir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesi için sanığın 5 yıl gözetim altında olmayı kabul etmesi gerekir. Bu süre içerisindeyken sanığın yeni bir suç işlememesi de şartlar arasındadır.

Sanık koşulları sağladığı takdirde ve bu süreyi iyi halli olarak tamamlarsa hakkında hükmolunan cezanın sonuç doğurmayacak biçimde ortadan kalkması söz konusu olur.

İnternetten Cinsel Taciz Suçu Ceza Ertelemesi

İnternetten cinsel taciz suçu ceza ertelemesi mümkündür. Bir suç işlendiğinde mahkemenin tespit edeceği cezanın cezaevinde infazından koşullu biçimde vaz geçilmesi anlamına gelen ceza ertelemesi şartların varlığı halinde uygulanabilir.

İnternet kanalı kullanılarak ya da sosyal medya platformları üzerinden işlenen cinsel taciz suçu söz konusu olduğunda verilen cezanın ertelenebilmesi mümkündür.

İnternetten Cinsel Taciz Suçu Adli Para Cezasına Çevirme

İnternetten cinsel taciz suçu adli para cezasına çevirme için uygun bir suç tipidir. Adli para cezası olarak uygulanan yaptırım tek başına veya hapis cezasına ek olarak verilebilir. Yasalar her suç için farklı cezaları öngörür.

İnternetten cinsel taciz suçu işleyen faile verilen hapis cezasının koşullar varsa adli para cezasına çevrilebilmesi mümkündür.

İnternetten Cinsel Taciz Suçu Görevli Mahkeme

İnternetten cinsel taciz suçu görevli mahkeme bakımından Asliye Ceza Mahkemesine başvurulması gerekir. Bu suç internet ve sosyal medya kanalları kullanıldığında nitelikli hale gelir. Bir suçun nitelikli olarak işlenmesi halinde verilen cezada artışa gidildiğinden internetten cinsel taciz suçu için de aynı durum geçerlidir.

Basit cinsel taciz suçu için basit yargılama usulü kullanılır. Genel yargılama usulünün kullanıldığı hallerde ise suçun internet ya da sosyal medya kanalları üzerinden işlenmesi gerekir.

İnternetten Cinsel Taciz Suçu İspatı

İnternetten cinsel taciz suçu ispatı için teknik birtakım işlemler gerekli olur. Öncelikle bir hesabın kimliği belli ya da belirlenebilir ise cinsel taciz suçu ispatlanabilir. Failin net tespiti yapılamadığında ise araştırmaya gerek olur.

Sosyal medyayı kullanan failin IP adresleri tespit edildiğinde kendisine de kolaylıkla ulaşılabilir. Kolluk kuvvetlerince yapılacak açık kaynak araştırması ile sosyal medya hesaplarına yönelik çalışmalar en sık tercih edilen yöntemler arasında yer almaktadır.

Bir kimsenin suçun faili olup olmadığı yönünde şüphe oluştuğunda ise şüphelinin bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi araçlarına el konulabilir. El konulan bu araçlar üzerinde bilirkişi incelemesi ve araştırma yapılmak sureti ile de failin tespit edilmeye çalışılması mümkündür.

İnternet Yoluyla Cinsel Taciz Suçu ve Cezası Hakkında Yargıtay Kararları

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin, internet yoluyla cinsel taciz suçu hakkında vermiş olduğu 26.06.2019 tarihli kararı şu şekildedir:

“Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, şantaj ve cinsel taciz suçlarından sanığın beraatine ilişkin hükümler, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, şantaj ve cinsel taciz suçlarından TCK’nın 136/1, 107/2, 105/1. madde ve fıkraları gereğince cezalandırılmasının talep edildiği 31.03.2015 tarihli iddianamede; “…Mağdurenin şüpheliyle internet üzerinden tanıştığı, ısrarla kendisiyle görüşmek isteyen şüpheliyi reddettiği, ancak kendisini ailesine zarar vereceğinden bahisle tehdit ederek baskı altına aldığı ve bunun sonucunda mağdurenin şüpheliyle bir hafta kadar internet üzerinden konuştuğu, konuşmaların cinsel içerikli olduğu, şüphelinin mağdureye, ailesine zarar vereceğini söyleyerek baskı uygulamaya devam ettiği ve mağdureyi kendisine çıplak fotoğraflarını göndermeye zorladığı, mağdurenin korkarak bu şekilde şüpheliye çıplak fotoğraflarının olduğu mesaj ve elektronik posta gönderdiği…” biçimindeki ibarelerle sanığın, 18 yaşından küçük olan mağdurun çıplak fotoğraflarını kendisine göndermesini sağladığının iddia edilmiş olması karşısında, iddianamedeki anlatımın içeriğinden sanık hakkında TCK’nın 134. maddesinin 1. fıkrasındaki özel hayatın gizliliğini ihlal ve aynı Kanunun 226. maddesinin 3. fıkrasında tanımlanan müstehcenlik suçundan da dava açıldığı anlaşılmakla,

Katılan vekili tarafından temyiz incelemesine konu edilen eylemlere ilişkin iddianamedeki sevk ve anlatıma, 28.06.2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunun 31. maddesi ile değişik Yargıtay Kanununun 14. maddesindeki; “Ceza dairelerinde: a) Daireler arasındaki iş bölümünün belirlenmesinde mahkeme kararındaki nitelendirme, mahkûmiyet dışındaki kararlarda ise iddianamede veya iddianame yerine geçen belgedeki nitelendirme esas alınır. b) Çeşitli suçlara ait davalarda, suçların en ağırını incelemeye yetkili olan daire görevlidir.” hükmüne, TCK’nın 226. maddesinin 3. fıkrasındaki müstehcenlik suçunun cezasının, diğer suçların cezasından daha ağır olmasına ve Yargıtay Ceza Daireleri Başkanlar Kurulunun 05.02.2015 tarihli, 2015/9 esas, 2015/320 sayılı kararına göre, 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 09.02.2011 tarihli ve 6110 sayılı Kanunla değişik 14. maddesi uyarınca Başkanlar Kurulu tarafından hazırlanarak, 21.02.2018 tarihli ve 30339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp, 01.03.2018 günü yürürlüğe giren ve tebliğname tarihine nazaran uygulanması gereken 09.02.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı Yargıtay Büyük Genel Kurul kararı gereğince temyize konu hükümlerin incelenmesi görevi Yargıtay 18. Ceza Dairesine ait bulunduğundan, Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE, dosyanın görevli Daireye GÖNDERİLMESİNE, 26.06.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Yargıtay 18. Ceza Dairesinin, internet yoluyla cinsel taciz suçu hakkında vermiş olduğu 04.03.2020 tarihli kararı şöyledir:

“Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre ve suçtan zarar gören Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının temyiz talebi, katılma isteği niteliğinde kabul edilerek, CMK’nın 237/2. maddesi uyarınca …’nın davaya katılmasına, vekilinin de katılan vekili olarak kabulüne karar verilerek dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Dosya kapsamına göre; sanığın internet üzerinden tanıştığı yaşı küçük katılan ile görüntülü olarak yaptığı görüşmelerde katılana kendi cinsel organını göstermesi ve katılanın da kendi cinsel organına dokunmasını sağlaması ile elde ettiği katılana ait müstehcen görüntüleri bilgisayarına depolaması şeklinde gerçekleşen eyleminin hem TCK’nın 226/3. maddesinde düzenlenen müstehcenlik, hem de aynı Kanunun 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçlarını oluşturduğu ve TCK’nın 44. maddesinde düzenlenen fikri içtima kuralı gereğince sanığın daha ağır olan müstehcenlik suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden ayrıca cinsel taciz suçundan da hüküm kurulması,

2- Kabule göre de;

a- Suçun işleniş biçimi, mağdurda oluşturduğu etkinin ağırlığı ve özellikle mağdurun yaşı dikkate alınarak, TCK’nın 61. maddesi gereğince temel ceza belirlenirken alt sınırdan uzaklaşılması gerektiğinin gözetilmemesi,

b- TCK’nın 53/1-b maddesinde yer alan hak yoksunluğunun uygulanmasına ilişkin hükmün, Anayasa Mahkemesi’nin, 08/10/2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararıyla, iptal edilmiş olması nedeniyle, uygulanma olanağının ortadan kalkmış olması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık … müdafii ve katılan … vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki isteme aykırı olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 04/03/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”

Sıkça Sorulan Sorular

İnternetten Cinsel Taciz Suçu Nasıl İşlenir?

Serbest hareketli bir suç tipi olan internetten cinsel taciz suçu sosyal medya platformları üzerinden ya da internet kullanılarak işlenir. Fail, suçu işlerken cinsel duyguları tatmin amacı güder fakat fiziksel temasta bulunmaz. Söz, yazı, el-kol hareketleri ile ya da teşhircilik yaparak bu suç işlenebilir.

İnternetten Cinsel Taciz Suçu ve Cinsel Taciz Suçu Arasında Ceza Yönünden Fark Var mıdır?

Cinsel taciz suçu internet ya da sosyal medya üzerinden işlendiğinde suç nitelikli hal alır. Bu sebeple de verilen cezada artış olur.

İnternetten Cinsel Taciz Suçu Hangi Mahkemede Görülür?

Asliye Ceza Mahkemesi internetten cinsel taciz suçu işlendiğinde yargılamayı yapan mahkemedir. Genel yargılama usulü üzerinden yargılama yapılır.

İnternetten Cinsel Taciz Suçu Nasıl İspatlanır?

Kişinin IP adresi tespit edilerek ya da kolluk kuvvetleri tarafından yapılan açık kaynak araştırması neticesinde sosyal medya hesaplarına dönük araştırma yapılabilir. Şüpheli kimsenin telefon, bilgisayar ya da tablet gibi cihazlarına el konularak da inceleme yürütülebilmektedir.

Call Now Button