Hakaret Sayılmayan Kelimeler Nelerdir?

Mahkemelerin bile karar vermekte zorlandığı konulardan biri hangi kelimelerin hakaret sayılıp sayılmadığıdır. Kanunlarda hakaret sayılmayan kelimeler açıkça belirtilmemiştir. Bu durumla ilgili karar, adli soruşturmayı yapan savcılık ya da yargılamayı yapan mahkeme tarafından verilir. Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunun 125. Maddesinde düzenlenmiştir. Hakaret suçunun temel halinin cezası hapis ya da para cezasıdır. Üç ay ile iki yıl kadar hapis cezası ya da adli para cezası verilen hakaret suçunun kamu görevlisine karşı ya da diğer nitelikli hallerle işlenmesi durumunda suçun cezasının alt sınırı 1 yıldan az olamaz. Hakaret suçunun aleni şekilde işlenmesi durumunda ise suçun temel halinin cezası 1/6 olarak arttırılır. Hakaret sayılmayan kelimeler kanunda tek tek belirtilmemiştir. Yargıtay’ın yerleşik kararları ile belirlenen hakaret sayılmayan sözler tek tek sıralanabilir.

Hakaret Sayılmayan Kelimeler

Türk Ceza Kanunu kapsamında hakaret suçundan bahsedebilmek için 2 durum söz konusu olmalıdır. Bunlardan biri suçun unsurları oluşmamasıdır. Diğeri ise hukuka uygunluk sebepleridir. Suçun unsurlarının oluşmadığı durumlarda kaba ve nezaket dışı sözler değerlendirilir. Hakaret sayılmayan kelimeler Yargıtay kararlarında şu şekilde gruplandırılır.

Beddua niteliği taşıyan kelimeler; “Allah belanı versin “Allah canını alsın”, “ Allah seni bildiği gibi yapsın”, gibi sözler beddua niteliğindedir ve hakaret suçu kapsamında değerlendirilmez.

Eleştiri ya da ağır eleştiri niteliğine sahip kelime ve sözler; “dinsiz”, “imansız”,  gibi sözler eleştiri mahiyetinde sözler olarak değerlendirilir.

Kaba hitaplar ve nezaket dışı sözler; bir kişinin şahsına yönelik “terbiyesizi tecrübesiz, bilgisiz” şeklindeki sözler kaba söz ve hitap mahiyetinde olup hakaret suçu olarak değerlendirilmez.

Salt rahatsız edici kelimeler; “zavallı insansın”, “doktora git sen”,  “siz çetesiniz” gibi sözler rahatsız edici nitelikte sözler olup hakaret suçu oluşturmaz.

Hakaret suçu iddiası ile şikayet edilen durumlarda; asliye ceza mahkemesi kelimelerin hakaret niteliği taşıyıp taşımadığını araştırır. Asliye ceza mahkemesi hakaret davası kapsamında taraflar arasında yaşanan olay ya da durum için failin hakaret etme kastı ile hareket edip etmediğini araştırır. Somut olayda dikkat edilen fiilin şahsı toplum içinde değersizleştirme ya da itibarını zedeleme niteliği taşıyıp taşımadığıdır. Sosyal medya kullanımının her geçen gün artış gösterdiği günümüzde hangi kelimeler hakarete niteliğinde değildir gibi sorular daha çok önem kazandır. Sosyal medya kullanıcıları bu ayrımı yapamadığı için genellikle farkında olmadan hakaret suçu işliyor. Bu su işleyen kişiler, Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor. Hukukta hakaret sayılan ve sayılmayan kelimeler hakkında detaylı bilgi edinmek için bir ceza hukuku avukatı ile çalışabilirsiniz.

Hukukta Hakaret Sayılmayan Kelimeler

Yüzyılın buluşu olan internet kullanımı kuşkusuz ki herkesin yaşamına büyük kolaylıklar kattı. Ancak, bu kadar faydalı bir iletişim aracı olmasının yanında internet ve sosyal medyanın doğru amaçlar için kullanılmadığı da oluyor. Böyle durumlarda internet, en tehlikeli silahlardan biridir. Verdiği zarar ile kişinin maddi ve manevi bütünlüğüne karşı büyük sorunlara sebep olabilir. Hakaret suçunun unsurlarını oluşturan ifadeler, özel koşullar altında suç kabul edilir. Yani hakaret edilse bile bu durumlar varsa suç oluşmaz.

 • Hakkın icrası
 • İhbar ve şikayet hakkı
 • Eleştiri hakkı
 • Savunma hakkı
 • Mağdurun rızası
 • Karşılıklı hakaret
 • Haksız fiile karşı hakaret
 • Kanun hükmünü icra
 • Emrin yerine getirilmesi
 • İddia ve savunma dokunulmazlığı
 • Haber verme hakkı
 • Ailenin terbiye ve disiplin hakkı

Suç sebebi ile hakaret edilen kişi hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı verilmesi durumunda, isnat ispatı yapılmış kabul edilir. Hakaret suçu işlendiğinde, açılan davanın görüldüğü mahkeme, yapılan somut vakıa isnadının bir suç teşkil etmesi halinde, bu suçun gerçekten işlenmiş olup olmadığının ortaya çıkarılmasını beklentisi mesele kabul edilir. Bu sebeple açılmış ya da açılacak davanın sonucunun beklenmesi gerekir. İsnadın doğruluğunun ispat edilmesi ancak, isnat konusu suç vakıası dolayısı ile açılan ceza davası kapsamında ilgili mahkemenin konusu olur.

Hakaret Davasında İspat Nasıl Gerçekleşir?

Hakaret suçu için 2 durum söz konusudur. Mağdurun yüzüne karşı işlenmesi ya da telefon, mail, mektup, mesaj yolu ile hakaret suçunun işlenmesidir. Mağdurun yokken hakaret suçunun işlenmesi durumunda bu fiili en az 3 kişi ihtilat etmesi gerekir. Fail, mağdurun olmadığı bir ortamda ya da WhatsApp grubun gibi iletişim araçlarında ya da 3 kişiye ayrı ayrı mağdurdan bahisle bu hakaret fiillerini söyleyebilir. Ancak, 3 kişinin birbirine söylemesi halinde bu koşuldan bahsedilemez. Failin bizzat kendisinin iletmesi gerekir. Bu durumda da mağdura karşı hakaret suçu meydana gelir.

Hakaret suçu ispatı için her çeşit hukuka uygun delil kullanılabilir. Hakaret whatsaap, e- mail, sosyal medya gibi ileti yoluyla yapılmışsa, güvenlik kamerası kayıtları, tanık gibi deliller kullanılarak hakaret suçu ispatlanabilir. Hukuka uygun her delil, ispat aracı olabilir.

Hakaret Suçunda Hangi Mahkeme Görevidir?

Hakaret suçu niteliği gereği bir ceza davasıdır. Kamu davası niteliğinde olduğu için davayı açma yetkisi Cumhuriyet Başsavcılığına aittir. Soruşturma evresinde savcılık tarafından 125. Madde kapsamında hakaret suçunun işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması durumunda, iddianame düzenlenir. Asliye Ceza Mahkemesinde de dava açılır. Dava sürecinde ceza avukatı tüm işlemleri yürütür.

Sıkça Sorulan Sorular

Hakaret sayılmayan kelimeler nelerdir?

Kanunlarda hakaret sayılmayan kelimeler nankör, kukla, haysiyetsiz, eşkıya, sen kim oluyorsun, siz polis misiniz lan, dört gözlü, suratsız seni, beceriksiz gibi sözler hakaret sayılmayan kelimeler içinde sıralanabilir.

Terbiyesiz sözcüğü hakaret olarak mı kabul edilir?

Terbiyesiz kelimesi Yargıtay yerleşik kararları kapsamında hakaret içeren bir suç olarak kabul edilmez.

Hakaret edilmeyen suçlar için avukat şart mı?

Hakaret içermeyen sözler oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Ceza hukuku avukatı ile bilgilere ulaşılabilir.

Call Now Button