Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Şerefe karşı suçlar başlığında yer alan hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu 125. Maddesi ile 131. Maddesi arasında düzenlenir. Hakaret suçu işlendiğinde kişinin şeref ve saygınlığı zarar görür. Bu suç, genel ve soyut niteliğe haiz söz ve davranışlarla işlenebilme özelliğine sahiptir.

Hakaret suçunun söz ve davranışlarla işlenmesi durumunda kişinin değersizleştirilmesi ve rencide edilmesi söz konusu olmaktadır. Bu suç kişinin birey olması nedeni ile sahip olduğu kişilik haklarına saldırı niteliği taşır.

Suçta korunan hukuki değer kişinin öz saygısı ve şerefidir. Bu özelliği sebebi ile hakaret suçu gerçek kişilere karşı işlenebilen bir suçtur ve tüzel kişiler bu suçun mağduru olamaz.

“Hakaret

Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…)46 veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

Mağdurun belirlenmesi

Madde 126- (1) Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.

İsnadın ispatı

Madde 127- (1) İsnat edilen ve suç oluşturan fiilin ispat edilmiş olması halinde kişiye ceza verilmez. Bu suç nedeniyle hakaret edilen hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı verilmesi halinde, isnat ispatlanmış sayılır. Bunun dışındaki hallerde isnadın ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikayetçinin ispata razı olmasına bağlıdır.

(2) İspat edilmiş fiilinden söz edilerek kişiye hakaret edilmesi halinde, cezaya hükmedilir.

İddia ve savunma dokunulmazlığı

Madde 128- (1) Yargı mercileri veya idari makamlar nezdinde yapılan yazılı veya sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında, kişilerle ilgili olarak somut isnadlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunulması halinde, ceza verilmez. Ancak, bunun için isnat ve değerlendirmelerin, gerçek ve somut vakıalara dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı olması gerekir.

Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret

Madde 129- (1) Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

(2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde, kişiye ceza verilmez.

(3) Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Kişinin hatırasına hakaret

Madde 130- (1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır.

(2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Soruşturma ve kovuşturma koşulu

Madde 131- (1) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlıdır.

(2) Mağdur, şikayet etmeden önce ölürse, veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikayette bulunulabilir.”

TCK 125 Hakaret Suçu

Hakaret suçu TCK 125 kapsamında cezalandırılacağı zaman bir kimsenin şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikte somut bir fiil isnat edilmesi gerekir. Bunun dışında da kişiye onur ve saygınlığını zedeleyecek nitelikte sövmek de hakaret suçunun konusunu oluşturmaktadır.

Bu şekilde işlenecek hakaret suçunda fail, üç ay- iki yıl aralığında değişen sürede hapis cezası ya da adli para cezası alır. Mağdurun gıyabında işlenecek hakaret suçu için ise fiilin en az üç kişiyle bir araya gelinerek etkileşimde bulunmak sureti ile işlenmesi gerekir.

Hakaret suçunun mağduru hedef alan yazılı, sesli ya da görüntülü iletişim araçlarından biri vasıtası ile işlenmesi halinde ise 3 ay- 2 yıl aralığında değişen sürede hapis cezası veya adli para cezası uygulanabilir.

Hakaret Suçu Ceza Alt Sınırı

Hakaret suçu belirli biçimlerde işlendiği takdirde verilen ceza için bir alt sınır bulunur. Hakaret suçunda ceza alt sınırının bir yıldan az olamadığı haller ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Hakaret suçu, kamu görevlisine karşı görevi sebebi ile işlendiğinde verilen cezanın alt sınırı en az bir yıldır.
 • Hakaret suçunu işleyen fail; mağdurun sosyal, felsefi, siyasi ya da dini inanç, kanaat ve görüşlerini açıklaması, yaymaya çalışması ya da mensubu olduğu dini inanca uygun davranışlar sergilemesi nedeni ile bu suçu işlerse ceza alt sınırı bir yıldır.
 • Ayrıca bir kimsenin mensup olduğu dinin kutsal değerlerine karşı işlenen hakaret suçunda da ceza alt sınırı en az bir yıldır.

Buna ilaveten hakaret suçunda cezanın 1/6 oranında artmasına sebep olan durum suçun alenen işlenmesidir. Bu suçla ilgili olarak bilinmesi gerekenlerden biri de kamu görevlileri kurul halinde çalıştığında görevlerinden dolayı hakarete maruz kalırlarsa fail, kurulu oluşturan üyelere karşı suç işlemiş olur ve zincirleme suç hükümleri uyarınca cezalandırılır.

Son derece ciddi ve ağır müeyyideleri içeren hakaret suçuna yönelik soruşturma ve kovuşturmalarda ceza avukatı desteği oldukça yararlıdır.

Hakaret Suçunun İşlenmesi Nasıl Olur?

Hakaret suçunun işlenmesi çeşitli biçimlerde olur. Bu suç işlenirken kullanılacak sözler kanunda ayrı ayrı yer almaz. Bu suçta cezalandırılan davranış kişiyi toplum içinde değersiz kılan, rencide eden, şeref ve saygınlığına zarar veren fiillerdir.

Kişi fiziksel özelliği veya psikolojik durumu itibarı ile vurgu yapılan duruma uygun özellikler taşısa dahi hakaret suçunun oluştuğu kabul edilecektir. Örneğin bir kimse aksayarak yürüyorsa, topal oluşuna vurgu yapılarak rencide edilmesi hakaret suçunun oluşmasında etkendir.

Gözü görmeyen ya da kulağı duymayan birine de bu özellikleri vurgulanmak sureti ile rencide eden ifadeler kullanmak hakaret suçunun konusunu oluşturmak için yeterlidir. Kişiye isnat edilen rencide edici olgunun ispatlanması durumunda hakaret suçunun oluştuğundan söz edilemez. Kişi hırsızlıkla suçlanmış ve bu ispatlanmış ise hırsız yakıştırması yaptığı için fail hakaret suçundan dolayı cezalandırılmaz.

Hakaret suçunun işlenme biçimleri arasında yalnız sözel ifadeler yer almaz. Yazılı veya görsel yollardan,  mimikler kullanılarak da hakaret suçu işlenebilir. Bir kimsenin kaba davranışları, nezaketten uzak sözleri sebebi ile hakaret suçunu işlediğinin söylenmesi kanun gereği mümkün değildir. Hakaret suçunun oluşabilmesi için muhatap alınan kişinin rencide edilmiş olması, onurunun zedelenmesi gerekir. Bu kriterler hakaret suçunun oluşmasında dikkate alınır.

Mağdurun Yokluğunda Hakaret Suçu

Mağdurun yokluğunda yani gıyabında hakaret suçu işlenebilir. Hakaret suçu iletişim araçları kullanılarak ya da mağdurun yüzüne karşı işlendiğinde her iki durumda da yüzüne karşı işlenmiş kabul edilmektedir.

Mağdurun gıyabında yani yokluğunda hakaret suçunun oluşması için mağdurun kendisinin olmadığı bir ortamda hakaret suçunu işleyen kişinin en az 3 kişi ile etkileşim altındayken bunu yapmış  gerekir.

Mağdurun gıyabında hakaret suçu işlenirken bu üç kişinin aynı ortamda olması gerekliliği bulunmamaktadır. Üç kişi hakareti öğrendiğinde mağdurun yokluğunda hakaret suçu işlenmiş kabul edilir.

Failin bu üç kişi ile bilerek ve isteyerek etkileşime geçmesi gerekir. Etkileşim yüz yüze olabileceği gibi iletişim araçları kullanılarak da gerçekleştirilebilir. Fail, hakaret içeren sözlerini üç kişinin duyabileceği biçimde ve ortamda söylemiş olmalıdır.

Fail, hakaret suçunu işlerken mağdurun gıyabında hareket ettiğinde etkileşime geçtiği üç kişiyi tanımak zorunda değildir.

İletişim Araçları Yolu ile Hakaret Suçu

İletişim araçları kullanılmak sureti ile ileti gönderilmesi yolu ile hakaret suçu işlenebilir. Bu yöntemle işlenecek hakaret suçu için de verilen cezalar aynıdır. Bununla birlikte ileti yolu ile işlenen hakaret suçunun bazısı gıyapta bazısı da huzurda işlendiği kabul edilerek cezalandırılmaktadır.

Gıyapta ileti yolu ile hakaret suçunun oluşabilmesi için hakaret içeren iletinin en az 3 kişiye gönderilmesi gerekir. 3 kişinin birlikte bulunduğu bir mesajlaşma grubuna gönderilen hakaret içerikli iletiler de gıyapta ileti yolu ile hakaret suçunun konusunu oluşturmaktadır.

Bu suçun huzurda oluştuğunun kabul edilebilmesi içinse hakaret içerikli iletiyi gönderenin fiilin icrası sırasında mağduru hedef alması gerekir. Ayrıca failin, mağdurun hakareti öğrenmesini istemesi suçun oluşumunda aranan koşullardan biridir.

İletişim araçları kullanılarak hakaret suçunu işleyen fail, çeşitli araçlardan yararlanabilir. Suçun bu yöntemle işlenmesi sırasında kullanılabilecek iletişim vasıtaları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • E-posta,
 • Mektup,
 • WhatsApp,
 • SMS,
 • Telefon,
 • Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformları.

TCK 129 Haksız Fiile Tepki Olarak İşlenen Hakaret Suçu

Hakaret suçu haksız bir fiile tepki olarak işlenebilir. Haksız tahrik indirimi olarak tanımlanan uygulamada haksız fiile tepki olarak hakaret suçu işlenmesi durumunda faile ceza indirimi yapılabileceği gibi ceza verilmeyebilir.

Bu durumda faile verilecek cezada 1/3 oranında indirim yapılabilmesi söz konusu olur. Hakaret suçu kasten yaralamaya karşı bir tepki olarak işlenmiş ise faile ceza verilmemektedir. Hakaret suçunda haksız tahrikle ilgili olarak özel bir düzenleme yapıldığı görülmektedir.

Bu noktada önemli olan ise hakaret suçu işlenirken haksız bir fiile maruz kalan mağdurun varlığıdır. Haksız fiilin mutlaka suç olması da gerekmez. Hukuka aykırılık haksız fiil tanımlaması için yeterli görülmektedir. Ayrıca failin maruz kalacağı haksız fiilin kasten yaralama ya da hakaret olmaması da gerekir.

Haksız fiil sebebi ile gösterilen tepkinin nedensellik bağına da sahip olması gerekmektedir. Haksız fiil mutlaka faile yönelmiş olmak zorunda değildir. Tepkinin ise haksız fiili yapana yönelmesi zorunludur. Hakaret suçuna ceza verilmemesine sebep olan hukuka aykırı bazı fiiller şunlardır:

 • Tehdit,
 • Şantaj,
 • Kasten yaralama.

TCK 126 Hakaret Suçunda Mağdur

Hakaret suçunda mağdurun kimliği belirlenemediği hallerde ceza verilmeyebilir. Hakaret suçunun işlendiği durumlarda mağdurun ismi belirtilmemiş ise kanuni karineye uygun hareket edilmesi icap eder.

Hakaretin niteliği ve mağdurun şahsına yönelik olduğu konusu şüphe götürmeyecek biçimde ise hakaret açıklanmış sayılacağı gibi mağdurun da ismi belirtilmiş kabul edilmektedir. Bu suçun oluşması için gerekli olan koşullardan biri mağdurun belirlenebilir olması ya da kim olduğunun bilinmesidir.

Karşılıklı Hakaret Suçu

Hakaret suçu karşılıklı olarak işlenebilme özelliğine sahip bir suç tipidir. Karşılıklı olarak iki kişi birbirine karşı hakaret suçunu işleyebilir. Bu tür bir durumda aynı zaman diliminde suçun işlenmesi koşulu aranmaz.

Karşılıklı hakaret suçu işlendiğinde somut olaya göre hareket edilir ve olayın mahiyeti dikkate alınır. Taraflar hakkında ceza indirimi yapılabileceği gibi ceza verilmeyebilir. Bunun yanı sıra taraflardan biri için de ceza indirimi ve ceza vermeme durumu söz konusu olabilir.

Hakaret Suçu Cezası

Hakaret suçu basit hali ile ve nitelikli oluşuna bağlı olarak farklı cezalara konu olan bir suçtur. Bu suç için hapis cezası veya adli para cezası uygulanabilir. Basit şekli ile işlenmiş olan hakaret suçu için hem hapis cezası hem de adli para cezası birlikte verilmez.

Suç nitelikli olarak da işlenebilir. Nitelikli hakaret suçunun cezası basit hakaret suçuna kıyasla biraz daha fazladır. Çeşitli biçimlerde hakaret suçunun işlenmesi bu suçu nitelikli hale getirebilmektedir.

Basit Hakaret Suçu Cezası

Basit hakaret suçunun cezası 3 ay ile 2 yıl arasında değişen sürede hapis cezasıdır. Bunun yanı sıra hapis cezası verilmediği takdirde hakaret suçu için adli para cezası da uygun görülebilir. Basit hakaret suçu için ya hapis cezası verilir ya da adli para cezası uygulanır.

Mağdurun gıyabında hakaret suçu için ceza verilebilmesi için hakarete konu olan fiilin en az üç kişi ile etkileşim halindeyken işlenmesi gerekmektedir.

Nitelikli Hakaret Suçu Cezası

Nitelikli hakaret suçunda 1 yıl ve 2 yıl aralığında değişecek sürelerde hapis cezası verilebilir. Ayrıca bu suçta ceza alt sınırını belirleyen bazı koşullar bulunur. Bu şartların ortaya çıktığı hallerde verilen ceza alt sınırı bir yıldan az olamamaktadır.

Hakaret suçu kamu görevlisine karşı işlenmiş ise ve bunun sebebi kamu görevlisinin görevi ise, kişinin dini, sosyal, siyasal, felsefi görüşü ya da inancı sebebi ile kanaatlerini, düşüncelerini açıklaması ya da mensubu olduğu dine uygun davranışlar sergilemesi sebebi ile hakaret suçuna maruz kalması durumunda, bir kimsenin mensup olduğu dinin kutsal değerlerinden yola çıkılarak işlenmesi halinde ceza alt sınırı bir yıldan az olamamaktadır.

Ayrıca temel cezanın yarı oranda artmasına sebep olan durumlardan biri de hakaret suçunun kamu ya da özel sağlık kuruluşları veya kurumlarında görev yapan sağlık personeli, yardımcı sağlık personeline yöneltilirken bunun görevleri sebebi ile yapılmasıdır.

Alenen Hakaret Suçu Cezası

Alenen hakaret suçunun cezası ise verilen temel cezanın 1/6 oranında artması ile sonuçlanmaktadır. Aleniyetin varlığının kabul edilebilmesi için olay yerinde başkalarının bulunması şartı aranmaz.

Hakaret suçuna konu olan söz ve davranışlar belirsiz sayıda kişilerce görülme, duyulma ve algılanabilme ihtimaline sahipse aleniyetten söz edilebilir. Fiil, herkese açık yerlerde herhangi bir sınırlama olmaksızın işlendiğinde aleni hakaret suçu oluşur.

Kurul Halinde Görev Yapan Kamu Görevlilerine Hakaret Suçu

Kamu görevlileri kurul halinde çalıştıklarında görevleri sebebi ile hakarete maruz kalırlarsa zincirleme suç hükümleri gereği ceza verilmesi gerekir. Suçun bu biçimde işlenmesi halinde kurulu oluşturan üyelere karşı suç işlenmiş olur fakat zincirleme suça yönelik madde hükümleri uyarınca hareket edilir.

Zincirleme suç hükümleri kapsamında hakaret suçu kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı işlenirse verilen temel cezanın miktarında 1/4- 3/4 oranında artış söz konusu olmaktadır.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Hakaret suçu Cumhurbaşkanına karşı işlendiğinde bu makamın fonksiyonları, işlevi değil de hukuksal açıdan cumhurbaşkanının şerefi korunur. Cumhurbaşkanına hakaret suçu kovuşturulacağı zaman Adalet Bakanlığı tarafından izin verilmesi gerekir.

Bu suça karşılık fail, 1-4 yıl aralığında değişen sürede hapis cezası alabilir. Suç alenen işlenmiş ise cezada artışa gidilir ve bu durumda 1/6 oranında ceza artışı söz konusu olur. Cumhurbaşkanına hakaret suçu işleyen sanıkla ilgili olarak hapis cezasına hükmedilmiş ise bu ceza adli para cezasına çevrilebilmektedir. Ayrıca ceza ertelemesi yapılabileceği gibi HAGB kararı da verilebilmektedir.

Hakaret Davası Açma

Hakaret davası açma iki şekilde olur. Ceza davası ve tazminat davası biçiminde açılan hakaret davasında ceza davası için Asliye Ceza Mahkemesine başvurulur. Hakaret davasını savcılık kendiliğinden açabileceği gibi şikayete bağlı olarak da açılabilir.

Ceza davasının şikayete tabi olması halinde de kamu davası taşıma özelliği olduğundan bu dava açıldığında Cumhuriyet savcısının dava sonuçlanana kadar davaya iddia makamı sıfatı ile müdahil olması söz konusudur.

Tazminat davası açılacağı zaman ise Asliye Hukuk Mahkemesine başvurulması gerekir. Bu davayı mağdurun kendisi ya da vekili açabilir. Mahkemeye bir talep dilekçesi verilmek sureti ile tazminat davası açılabilir. Hazırlanacak talep dilekçesinin usulüne uygun olarak yazılmasına dikkat edilmelidir.

Hakaret Suçu ve HAGB

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı HAGB olarak kısaltılır. Bu karar verildiği takdirde sanık 5 yıl boyunca denetim süresi içerisinde iken gözlemlenir. Sanık bu sürede herhangi yeni bir suç işlemez ise ve koşulları yerine getirdiği takdirde hakkında açılan dava düşer.

Sanık hakkında HAGB kararı verileceği zaman ortaya çıkan zararın tazmin edilmesi koşulu da aranır. Hakaret suçunda ise oluşan zararın maddi bir zarar olmaması nedeni ile zararın giderilmesi koşulu aranmamaktadır.

Hakaret Suçu Adli Para Cezası, Erteleme

Hakaret suçu adli para cezası verilebilen bir suç tipidir. Bu suçta sadece hapis cezası verilebileceği gibi hapis cezası verilmediğinde sanığa adli para cezası da uygulanabilmektedir. Erteleme ise hükmolunan cezanın cezaevinde infazından bazı şartlara bağlı olarak vaz geçilmesidir.

Erteleme kararı alındığında sanık denetim süresi içindeyken cezasını koşulları sağlamak şartı ile sosyal yaşamın içinde çekebilir. Hakaret suçunda koşullar sağlandığı takdirde erteleme kararı verilebilmektedir.

Hakaret Suçu Uzlaştırma ve Şikayet

Hakaret suçu işlendiğinde dava zamanaşımı süresi içindeyken her zaman soruşturma yapılabilir. Bu suçun temel biçiminin şikayete bağlı olduğu görülmektedir. Mağdur, hakareti ve hakaret edeni öğrendiğinde 6 aylık süre içerisinde şikayet hakkını kullanabilir.

Dava zamanaşımı süresi içinde şikayet hakkının kullanılması gerekir. Aksi takdirde şikayet hakkı düşer. Hakaret suçu genel olarak şikayete tabi olurken şikayetin ardından savcılık soruşturma başlatır ve yeterli suç şüphesi tespit ederse de kamu davasını açar. Kamu davası açıldıktan sonra da iddia makamı sıfatı ile davayı sonuna kadar takip eder.

Kamu görevlisine hakaret suçunda şikayet koşulu aranmadığından herhangi bir şikayet süre sınırlamasından da söz edilemez. Savcılık olayı haber aldığında re ’sen harekete geçer ve soruşturma başlatır.

Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine hakaret suçu ise takibi şikayete bağlı olmayan hakaret suçları arasındadır. Bu sebeple de uzlaştırma kapsamı dışında tutulur. Diğer tüm hakaret suçları için uzlaştırma müessesesine başvurulması gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

Alenen Hakaret Suçu Cezası Nedir?

Alenen hakaret suçu herkese açık yerlerde herhangi bir sınırlama olmadan işlendiğinde verilen ceza 1/6 oranında artar. Aleniyetin gerçekleşmesi için olay yerinde başkalarının olması şart değildir. Belirsiz sayıda kişinin fiili görmesi, duyması ihtimali aleniyet için yeterlidir.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Uzlaşmaya Tabi midir?

Hakaret suçu genel olarak uzlaşmaya tabi bir suçtur. Cumhurbaşkanına hakaret suçu ve kamu görevlisine hakaret suçu için uzlaşma prosedürleri uygulanmamaktadır.

Hakaret Davası Açma Nasıl Olur?

Hakaret davası açılacağı zaman ceza davası için Asliye Ceza Mahkemesine müracaat edilmektedir. Tazminat davası ise Asliye Hukuk Mahkemesine açılır. Cumhurbaşkanına hakaret suçunda Adalet Bakanlığının izni ile hareket edilir. Kamu görevlisine hakaret suçunda şikayet şartı aranmadan savcılık re ‘sen harekete geçer. Hakaret suçunda savcılık kendiliğinden ya da şikayete bağlı olarak kamu davasını açabilir.

Call Now Button