Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ve Cezası

TCK 103 çocukların cinsel istismarı suçu ve cezası kapsamında yer alan kanun maddesidir. 18 yaşın altında olan herkes çocuk olarak kabul edilir. Bu suç 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında kişilere karşı suçlar kısmında yer alırken cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar bölümünde 103. Maddeye göre cezalandırılır.

Cinsel istismar suçu sebebi ile fail, 8-15 yıl aralığında hapis cezası alabilir. Cinsel istismar sarkıntılık düzeyinde kalmış ise 3-8 yıl aralığında hapis cezası uygulanır. Mağdur 12 yaşını doldurmamış ise istismar suçu için 10 yıldan az ceza verilemez. Mağdurun 12 yaşını doldurmamış olduğu sarkıntılık suçlarında da verilen cezanın 5 yıldan az olması mümkün değildir.

Çocukların cinsel istismarı suçu için vücuda organ veya başka bir cisim sokulmuş ise 16 yıldan az olmamak kaydı ile ceza verilir. Mağdur 12 yaşını doldurmamış ise 18 yıldan az ceza verilmez.

Suç sarkıntılık düzeyinde ise ve fail de çocuksa soruşturma ve kovuşturmanın yapılabilmesi mağdurun vasi ya da velisinin şikayeti ile mümkündür. Cinsel istismar suçu nitelikli olarak işelenebilen bir suç tipidir. Bu durum söz konusu olduğunda verilen cezada artışa gidilmektedir.

5237 sayılı TCK’nın 103. Maddesi uyarınca düzenlenen cinsel istismar suçunda basit ve nitelikli hallerde verilen cezalar farklıdır. Cinsel istismar suçunda ağırlaştırıcı nedenler TCK 103/3 ve 103/4 kapsamında yer alır. Ayrıca 103/5 ve 103/6 suçun neticesi itibarı ile ağırlaşan halleri düzenlemektedir.

Cinsel istismar suçunda bedensel temas, tecavüz ve her türlü cinsel hareket cezalandırılmaktadır. Bu suç tüm çocukları kapsar. Bununla birlikte 18 yaşın altındaki çocukların yaşları baz alınarak bazı ayrımlar yapılır.

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenmiş olan suçlarda mağdurun yaşı dikkate alınarak uygulanacak ceza belirlenir. 0-12 yaş ve 12-15 yaş aralığının yanı sıra 15-18 yaş aralığına karşı işlenen cinsel istismar suçlarında verilen cezalar değişiklik göstermektedir.

Cinsel istismar suçu işlenirken cebir ve şiddete başvurulması kasten yaralama suçuna sebep olduğunda ayrıca kasten yaralama hükümleri uyarınca ceza verilir. Suçun sonuçları bakımından mağdurun ölümü ya da bitkisel hayata girmesi durumunda ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

Nitelikli cinsel istismar suçu için verilen cezalara ek olarak suçun işlenişi sırasında 15 yaşını tamamlamamış olan çocuklara karşı cebir ve tehdit uygulandığında çocuğa karşı silah, bıçak vesair araçlar kullanılırsa verilen cezada yarı oranda artışa gidilmektedir.

Çocukların Cinsel İstismarı Nedir?

TCK 103 uyarınca belirlenmiş olan ve çocukların bedenlerine cinsel amaçla fiziksel teması ifade eden çocukların cinsel istismarı suçu, kanun uyarınca cezalandırılan bir davranıştır. Cinsel istismarı ifade eden fiillerin ne anlama geldiği mağdur olan çocuk tarafından kavranamayacağı gibi gelişimi açısından da anlamasının zor olduğu davranışlardır. Bu fiiller kanuna aykırıdır ve toplumun kültürel değerleri ile de çatışır.

Cinsel istismar aşağıdaki şekillerde yapılabilir:

 • Temas içermeyen cinsel davranışlar sergilemek.
 • Cinsel içerikli dokunmalar.
 • Cinsel sömürü gerçekleştirmek.
 • Genital, oral veya anal ilişki.

Cinsel Suçlar Nelerdir?

Cinsel suçlar kategorize edileceği zaman aşağıdaki gibi bir sıralama söz konusu olur:

 • Cinsel istismar suçu 15 yaşını tamamlamamış olan çocuğa karşı bedensel temasla cinsel amaçlı eylemler gerçekleştirmeyi ifade eder. 15-18 yaş arasındaki çocuklara karşı cebir, hile veya tehdit yolu ile bedenleri üzerinde cinsel fiillerin icrası da cinsel istismar suçunu oluşturur. TCK 103 bu kapsamda yer alan kanun maddesidir.
 • TCK 102 ise cinsel saldırı suçunu ilgilendirir. 15-18 yaş aralığındaki mağdurlara yönelik bedensel temasla gerçekleşen cinsel amaçlı fiilleri içeren bu davranışlarda cebir, hile, tehdit olmaksızın hareket edilmelidir.
 • TCK 105 uyarınca cinsel taciz suçu cezalandırılmaktadır. Bu suçta mağdurun yaşına bakılmaksızın hareket edilir. Fail ve mağdur arasında bedensel temas olmaz.
 • TCK 104 ise reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu içermektedir. 15-18 yaş aralığındaki çocukları ilgilendiren bu kanun maddesi çocuğun rızası ile ilişkiye girilmesi halinde oluşan suça yöneliktir.

Çocuklara Karşı İşlenen Cinsel İstismar Suçu Şartları

Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçunun oluşması için mağdurun çocuk olması gerekir. Yapılan eylem cinsel amaçla ve bedensel temas yolu ile gerçekleşmelidir. Mağdurun yetişkin olması durumunda Türk Ceza Kanunu 102 uyarınca cinsel saldırı suçu sebebi ile yargılama yapılır.

Cinsel eylem temas şeklinde gerçekleşmediği takdirde cinsel taciz suçunun şartları oluşmuş demektir. Çocukların cinsel istismarı söz konusu olduğunda çocuğun yaşına göre ilgili kanun maddelerine bakılır.

Mağdur Rızası

Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçu mağdur rızası 15 yaşından küçük çocuklar için geçerli değildir. Çocuk 15 yaşın altında ise bu eyleme rızası olsa dahi fail, cezalandırılır. Çocuk 15 yaşından büyük ise ve eylemin anlam ve sonuçlarını algılama yönünden gelişmemiş ise mağdur rızasının olması failin cezalandırılması yönünde engel değildir. Bu koşullarda da rıza yokmuş gibi değerlendirilir.

Çocuk 15 yaşından büyük 18 yaşın altında ise eylemin anlam ve sonuçlarını idrak yeteneği gelişmiş olması halinde ve fiile karşı rıza göstermesi durumunda suç oluşmamaktadır. Bu yaş aralığındaki çocuklara karşı cinsel istismar suçu işlenirken mağdurun algılama yetenekleri gelişmiş olsa dahi cebir, tehdit ve hile gibi unsurlar kullanılarak eylem gerçekleştiğinde de suç oluşmuş kabul edilir.

Basit Cinsel İstismar Suçu TCK 103/1

Basit cinsel istismar suçu cinsel ilişki boyutuna varmayan ve her türlü cinsel teması içeren davranışları ifade eder. Temas olmaması durumunda cinsel taciz suçu oluşur. Temasın gerçekleşmesi durumunda ani ve kesik hareketlerden söz edilebiliyorsa bu durumda oluşan suç sarkıntılık düzeyindeki cinsel istismar suçu olur.

Basit cinsel istismar suçu için failin eylemlerinin devamlılığına bakılır. Somut olaya bakılarak failin eyleminin hangisi olduğunun tespit edilmesi gerekir. Bu sebeple de her olay ayrı ayrı ele alınmalıdır. Cinsel istismar suçu 15 yaşını tamamlamamış olan veya tamamlamış olsa bile eylemin hukuki anlamını ve sonuçlarını idrak edemeyen çocuklara karşı yapılan her tür cinsel davranıştır.

Mağdur 12 yaşını doldurmamış ise istismar suçu için 10 yıldan az ceza verilmez. Sarkıntılık suçunda ise ceza 5 yıldan az olamaz. Bu kapsamda da mağdurun yaşı dikkate alınarak ceza uygulanır.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Unsurları

Çocukların cinsel istismarı suçu maddi unsurları arasında; fail, mağdur, fiil ve suçun hukuki konusu yer alır. Suça ilişkin manevi unsurlar da bulunur. Bu suçta fail, herkes olabilmektedir. Çocukların cinsel istismarı suçunda fail erkek olabileceği gibi kadın da olabilir.

Fail, 15 yaşını doldurmuş olmalıdır. 15 yaşını doldurmayan kişiler ise cebir, hile ve tehdit gibi unsurları kullandıklarında suç işlemiş olmaktadırlar. 15 yaşını doldurmayan kimseler bu unsurlar olmadan birbiri ile cinsel ilişkiye girdiklerinde ceza hukuku bakımından sorumlulukları bulunmaz.

Suçun faili yabancı bir kişi ise yargılamasının Türkiye’de yapılması zorunludur. Soruşturmanın yabancı ülkeye devrine karar verilmesi mümkün değildir.

Fail 18 yaşın altında ise ve suç sarkıntılık düzeyinde kalmış ise suçun takibi şikayete tabi olur. Bu durumda şikayet süresi içerisinde başvurulması gerekir. Çocukların cinsel istismarı suçu takibi şikayete tabi değildir.

Suçun sarkıntılık düzeyinde kalması ve failin 18 yaşın altında kalması durumunda mağdurun ebeveyni veya vasisi tarafından şikayet etme hakkı kullanılabilir. Şikayet süresi 6 aydır. Bu durumun dışında şikayet hakkı bulunmaz.

Fail, 18 yaşını doldurmuş ise duruşmaların gizli yapılması kararı alınamamaktadır. Failin 18 yaşın altında olması durumunda ise hüküm kapalı duruşmada açıklanır.

Çocukların cinsel istismarı suçu unsurlarından biri olan mağdur, 18 yaşın altındaki bireyleri ifade eder. Mağdurun 18 yaşını tamamlaması durumunda suç cinsel saldırı suçu olarak değerlendirilir. Kişi 18 yaşın altında olduğu müddetçe suçun mağduru kabul edilir. Kişinin ergin olmasına bakılmaz. Bu suçta dikkate alınan mağdurun 18 yaşını doldurmamış olmasıdır.

Bir kimse mahkeme kararı ya da evlenme ile ergin kılınmış olsa da 18 yaşından küçük olması halinde cinsel istismar suçu kapsamında yargılama yapılır. Mağdurun evlenme ile reşit kılındığı hallerde de Yargıtay kararları uyarınca 18 yaşın altında olması durumunda çocuk sayılacağı kabul edilir.

Cinsel istismar suçuna yönelik korunan hukuki değer cinsel özgürlüktür. Bu sebeple de cinsel istismar suçunun bir diğer özelliği de eşler arasında da işlenebilir olmasıdır. Eşin 18 yaşın altında olan diğer eşe karşı rızası olmadan işleyeceği basit cinsel istismar ve sarkıntılık içeren eylemler suç olarak kabul edilmez.

Çocukların cinsel istismarı suçunda aynı cinsler arasında ya da farklı cinsten kişilere karşı da bu suçun oluşması mümkündür. Bir kadın başka bir kadına ya da bir erkek başka bir erkeğe karşı bu suçu işleyebilir. Bir erkek bir kadına ya da bir kadın da bir erkeğe karşı cinsel istismar suçunu işleyebilmektedir. Cinsel istismara uğrayan mağdurun evli ya da bekar olması arasında bir fark bulunmaz.

Suçun hukuki konusu mağdurun vücududur. Bu suçun fiili fiziksel temastır. Suçun oluşabilmesi için olması gereken fiziksel temastır. Fiziksel temas yoksa cinsel taciz suçu hükümleri uygulanır. Çocukların cinsel istismarı suçunda failin mağdurun vücuduna temas etmiş olması zorunlu unsurlar arasında yer alır.

Suçun manevi unsuruna bakıldığında ise kasden işlenebilen suçlar arasında çocukların cinsel istismarı suçu olduğu görülmektedir. Bu suçun taksirle işlenmesi mümkün değildir. Doğrudan veya olası kastla işlenebilen bu suç için basit halin oluşmasında failin cinsel aruzlarını tatmin amacı gütmesi gerekir.

15 Yaşından Küçük Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

18 yaşın altında olan her birey çocuk olarak kabul edilmektedir. Çocukların cinsel istismarı suçu 15 yaşından küçük çocuğa karşı işlendiğinde 8 yıl ile 15 yıl aralığında değişen sürelerde hapis cezası uygulanmaktadır.

Cinsel istismarın sarkıntılık seviyesinde kalması halinde 3 ile 8 yıl arasında değişebilecek sürelerde hapis cezası öngörülmektedir. Cinsel istismar suçu işlenirken mağdurun vücuduna organ veya herhangi bir cisim sokulduğunda suç nitelikli hale gelir ve verilen cezada artış olur. Bu durumda fail, 16 yıldan az ceza almaz.

15 Yaşından Büyük Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu

15 yaşından büyük çocuğun cinsel istismarı iki türlü olabilir. İlkinde çocuk 15 yaşından büyüktür fakat kendisine yöneltilmiş olan fiilin hukuki boyutlarını algılayabilecek düzeyde değildir. Bu grupta yer alan çocuklara karşı gerçekleştirilecek olan her tür cinsel nitelikteki davranış cinsel istismar kapsamında kabul edilmektedir.

İkinci grupta yer alan ve 15-18 yaş aralığında olan çocuklara karşı işlenmiş her tür cinsel davranış çocuğa karşı cebir, tehdit veya iradesini engellemeye yönelik herhangi bir hareketle işlenmiş ise nitelikli cinsel istismar olarak değerlendirilmektedir.

Sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar suçuna 3-8 yıl aralığında hapis cezası verilir. Suç nitelikli olarak işlenmiş ise 8-15 yıl hapis cezası verilirken vücuda organ ya da herhangi bir cisim sokulmuş ise verilen ceza 16 yıldan az olamamaktadır.

12 Yaşından Küçük Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların cinsel istismarı suçu kız veya erkek çocuk fark etmeksizin işlenebilir. 15 yaşın altında yer alan erkek ya da kız çocuklarına karşı cinsel istismar suçu işlendiğinde Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalandırılmaktadır.

12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı suçu için uygulanan yaptırımlar daha ağırdır. 12 yaşın altında olan çocuğa karşı istismar suçu işlenirse verilen ceza 10 yıldan az olamaz. Sarkıntılık düzeyinde bir suç söz konusu ise 5 yıldan az ceza verilmez. 

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Nitelikli Haller TCK 103/2

Türk Ceza Kanunu 103/2 kapsamında çocuklara cinsel istismar suçu nitelikli halleri düzenlemektedir. Çocukların cinsel istismarı suçunda nitelikli hale gelen eylem aynı zamanda tecavüz olarak da adlandırılır.

Çocukların cinsel istismarı suçu gerçekleşirken vücuda organ ya da başka bir cisim sokulabilir. Vücuda vajinal yoldan, anal yoldan veya oral yoldan organ ya da başka bir cisim sokulabilir. Nitelikli cinsel istismar suçunda gerçekleşen davranış cinsel arzuların tatmini amacına yönelik olmayabilir. Suçun tamamlanmasında çocuğun vücuduna organ ya da bir cisim sokulması yeterli görülmektedir.

Çocukların cinsel istismarı suçu nitelikli haller kapsamında yer alan koşullar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Birden fazla kişinin suçu işlemesi.
 • Mağdurun 12 yaşın altında olması.
 • İnsanların bir arada bulunmak zorunda olduğu toplu ortamların sağlayacağı kolaylıktan yararlanma.
 • Üvey kardeş, üvey anne, üvey baba ya da evlat edinilen tarafından suçun işlenmesi.
 • Vasi, bakıcı, koruyucu aile, gözetim yükümlülüğü olan kişilerin suçu işlemesi.
 • Kamu görevinin sağlayacağı kolaylıklardan yararlanılması.
 • Cebir, hile ve tehdit kullanılması.

Son derece ağır cezaların öngörüldüğü çocukların cinsel istismarı suçu hakkında başlatılan soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde uzman bir ceza avukatı ile hareket edilmesi, hak ve menfaat kayıplarının önüne geçilmesi adına faydalı bir tercih olacaktır.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Cezayı Azaltan Nedenler

Çocukların cinsel istismarı suçu cezayı azaltan nedenler arasında suçu işleyen kişinin 12 yaşından küçük olması yer alır. Suçu işleyen 12-15 yaş aralığında ise ve suçun hukuki sonuçlarını ve anlamını algılama yeteneği gelişmemiş ise ceza verilmemekte bunun yerine güvenlik tedbirleri uygulanmaktadır. Algılama yeteneği gelişmiş olanlarda ise ceza verilir fakat indirimli uygulanır.

Çocuğun yaşı konusunda failin yanılması söz konusu ise ve çocuğun da rızası olması halinde çocuk şikayetçi de olmamış ise ceza verilmeyebilir. Fail, akıl hastası ise ve yapılan tetkiklere göre rapor veriliyorsa ceza verilmez. Akıl geriliği olan fail içinse cezada indirime gidilmektedir.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Şikayet Süresi

Çocukların cinsel istismarı suçu şikayet süresi yoktur ve savcılık re ’sen olayı haber aldığında soruşturma başlatır. Sarkıntılık düzeyinde kalan suçlar için Asliye Ceza Mahkemelerinde dava görülürken diğer suçlarda Ağır Ceza Mahkemesi görev alır.

Suçu işleyen failin çocuk olması halinde suç sarkıntılık seviyesinde kalmış ise mağdur ya da mağdurun velisi şikayette bulunabilir. Bu durumda şikayet süresi 6 ay olurken şikayetten vaz geçilirse yeniden aynı sebeple şikayette bulunulamaz. Şikayet şartı yalnızca bu durum için geçerlidir. Bunun dışındaki çocukların cinsel istismarı suçu söz konusu ise şikayet koşulu aranmaz.

Savcılık şikayete bağlı olmayan suçlar için olayı haber alır almaz harekete geçer. Yeterli suç şüphesi oluşturan delili topladığında iddianame hazırlayarak kamu davasını açar. Ceza davalarının bir diğer özelliği kamu davası niteliği taşımasıdır. Ceza davalarını ilgilendiren suçlarda kamu doğrudan ya da dolaylı olarak zarar gördüğünden savcılık kamuyu temsilen hareket eder.

Suç işlendiği tarihte 18 yaşın altında olan mağdurların ifadesi alınacağı zaman uzman psikolog veya psikiyatr denetiminde hareket edilmesi zorunludur. Mağdur beyanlarının soruşturmanın kapsamı açısından önemi büyüktür ve verilecek hüküm üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Bu nedenle uzman kişilerin gözetimi altında ifadenin alınması zorunludur.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Çocukların cinsel istismarı suçunda görevli ve yetkili mahkeme aracılığı ile yargılama yapılır. Basit nitelikteki suçlarda Asliye Ceza Mahkemesi görevlidir. Nitelikli cinsel istismar suçu için Ağır Ceza Mahkemesi görev yapar.

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenmiş olan suçlar için uzlaşma hükümleri uygulanmamaktadır. Soruşturulması veya kovuşturulması şikayete tabi olsa bile bu tür suçlarda uzlaşma geçerli değildir.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Adli Para Cezası, Erteleme

Çocukların cinsel istismarı suçu için öngörülen cezalar hapis cezası olurken süreleri bakımından adli para cezasına çevrilmesi mümkün olmamaktadır. Ceza alt sınırdan verilmiş ise ve cezayı azaltan nedenlerin de bir arada bulunması halinde adli para cezasına çevirme söz konusu olabilir.

Ceza ertelemesi kararı verilmesi halinde fail, hükmolunan cezayı ceza infaz kurumunda değil sosyal hayatın içinde denetim süresine tabi olarak ve bir takım yükümlülükleri yerine getirerek çeker. Failin denetim süresi içindeyken iyi halli olması durumunda da ceza kararı sonuç doğurmayacak biçimde ortadan kalkar. Dava düşer. Çocukların cinsel istismarı suçu için öngörülen hapis cezaları süre bakımından ceza ertelemesi kararının verilmesine uygun değildir.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçuna İştirak

Çocukların cinsel istismarı suçuna iştirak edenler de kanun uyarınca cezalandırılır. Bu suçta azmettiren ya da katılan olarak bulunmak mümkündür. Çocuk 18 yaşın altında ise ve dini nikah yapmak sureti ile evlendirilmişse buna rıza gösteren ana-baba da cezalandırılır.

Çok küçük yaştaki çocuğun evliliğine destek veren ana-baba yardım etme sebebi ile, başlık parası almak sureti ile onay veren ana-baba ise azmettirme nedeni ile ceza alır. Çocukların cinsel istismarı suçu ağır yaptırımları olan bir suç tipidir. Bu sebeple ceza avukatından danışmanlık almak oldukça önemlidir.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Hakkında Yargıtay Kararları

Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin konuya ilişkin 27.04.2022 tarihli kararı şöyledir:

“HÜKÜM : Sanığın, mağdur …’e yönelik eylemleri bütün halinde zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı kabul edilerek bu suç ve mağdur …’a yönelik çocuğun nitelikli cinsel istismarına teşebbüs suçlarından mahkumiyetiyle mağdurlar … ve …’ya yönelik atılı suçtan (mağdur sayısınca) beraatine dair Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 22.01.2018 gün ve 2016/352 Esas, 2018/21 Karar sayılı hükümlere ilişkin istinaf başvurusunun zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve çocuğun cinsel istismarı (mağdur sayısınca) suçlarından kurulan hükümler açısından esastan reddine, mağdur …’a yönelik çocuğun nitelikli cinsel istismarına teşebbüs suçlarından kurulan hükmün bozulmasına, katılan mağdur … vekilinin sanık hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarına teşebbüs suçundan kurulan hükme ilişkin temyiz isteminin reddine

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hükümler ile temyiz isteminin reddine dair ek karar temyiz edilmekle başvurunun muhtevası nazara alınarak dosya tetkik edildi, gereği görüşüldü:

Katılan Bakanlık vekilinin sanık hakkında mağdur …’a karşı çocuğun nitelikli cinsel istismara teşebbüs suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;

Sanık hakkında atılı suçtan gerçekleştirilen yargılama neticesinde mahkumiyetine dair ilk derece mahkemesince verilen kararla ilgili istinaf incelemesini yapan Bölge Adliye Mahkemesince hükmün bozulmasına dair verilen kararın 5271 sayılı CMK’nın 286/1. maddesi gereğince temyizi mümkün olmadığından, katılan Bakanlık vekilinin temyiz isteminin aynı Kanunun 298. maddesi uyarınca REDDİNE,

Sanık hakkında mağdur … ’e karşı zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı, mağdurlar … ve …’a karşı çocuğun cinsel istismarı suçlarından (mağdur sayısınca) kurulan hükümler ile mağdur …’a karşı çocuğun nitelikli cinsel istismara teşebbüs suçundan kurulan hükümle ilgili mağdur vekilinin temyiz talebinin reddine ilişkin ek karara yönelik temyiz istemlerinin incelenmesine gelince;

5271 sayılı CMK’nın 288 ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler nazara alınıp, aynı Kanunun 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık halleri ve sanık müdafisi, katılan Bakanlık vekili ve katılan mağdur … vekilinin temyiz dilekçelerinde belirttikleri nedenler de gözetilerek yapılan değerlendirmede, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen inceleme neticesinde vaki istinaf başvurusunun esastan reddine dair kurulan hüküm ile katılan mağdur … vekilinin temyiz isteminin reddine ilişkin verilen ek karara yönelik temyiz sebepleri yerinde görülmediğinden, sanık müdafisi, katılan Bakanlık vekili ve katılan mağdur … vekilinin temyiz istemlerinin 5271 sayılı CMK’nın 302/1. madde ve fıkrası gereğince esastan reddiyle hükümler ile ek kararın ONANMASINA, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesine gönderilmesine, 27.04.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”

Sıkça Sorulan Sorular

 • Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu Ağır Ceza Mahkemesinde mi Görülür?

Türk Ceza Kanununun 103/1 düzenlemesi uyarınca suçun temel şekli için 15 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğü için kovuşturmada ağır ceza mahkemesi görevlidir.

 • Çocuk İstismarı Cezası Nedir?

Çocukların cinsel istismarı suçunun temel şekli, 8 ila 15 yıl arasında hapis cezası uygulanmasını gerektirir.

 • Cinsel İstismarda Delil Teşkil Edebilecek Unsurlar Nelerdir?

Tanık beyanı, mektup, günlük, ikrar niteliğini haiz mesajlar, olay yerinde bulunan kan lekesi, ses ve video kayıtları, DNA örneği, telefon dinleme kayıtları vs.

Call Now Button