Ceza Dava Dosyası Nedir ve Nasıl Kapanır?

Suç işleyen kişi ceza yargılaması kapsamında yargılanacağı zaman bu süreci belgeleyen dosya ceza dava dosyası olarak adlandırılmaktadır. Ceza dava dosyasının içeriğinde yer alan ise şüpheli ya da sanık hakkındaki soruşturma ve kovuşturma evrelerini içeren bilgilerdir.

Buna ilaveten deliller, tanık beyanları, uzman görüşleri, ara kararların yanı sıra kesinleşen kararları da ceza dava dosyasında bulmak mümkündür. Ceza davaları sebebi ile yargılama yapılacağı zaman uzman bir ceza avukatından danışmanlık alınması hak ve zaman kaybının engellenebilmesi açısından öneme haizdir.

Ceza Dava Dosyası

Ceza dava dosyası olarak adlandırılan dosyada ceza davası kapsamında görülecek olan suça ilişkin bilgi ve belgeler yer alır. Bu dosya suç iddiası kapsamında başlatılmış olan bir ceza yargılamasına ilişik süreci ifade eder.

Ceza dava dosyasının kapanması çeşitli şekillerde olabilir. Ceza dava dosyası ile suçun işlenip işlenmediği yönünde yargılama yapılabilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeler kayda alınmış olur. Bu dosyanın yargılama sürecini adil bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olduğu görülür.

Ceza Davası Açma

Ceza davası açma işlemi için şikayet yolu ile ya da savcılığın kendiliğinden soruşturma başlatması ile süreç başlar. Bir suç işlendiğinde öncelikle gerekli olan, davayı açmak için bilgiye ulaşmaktır. Suçun işlendiği bilgisi şikayet yolu ile edinilebileceği gibi ihbar ya da resmi makamların kendiliğinden harekete geçmesi ile de olabilir.

Şikayet koşulu olan suçlarda şikayetin ardından şikayet şartı aranmayan suçlarda ise savcılık kendiliğinden soruşturma başlatır. Bu aşama suça istinaden delillerin toplandığı ve yeterli suç şüphesi içeren delilin tespit edilmesi ile iddianame hazırlanarak kamu davasının açıldığı aşamadır.

Soruşturma aşamasında savcılık yaptığı araştırmaya binaen elde edilecek deliller doğrultusunda kovuşturmaya yer olup olmadığına karar vermektedir. Suça ilişkin yeterli oranda delil toplanmış ise iddianame hazırlandıktan sonra kamu davasının açılması gerekir. Yeterli delilin olmadığı hallerde ise verilen karar kovuşturmaya yer olmadığına dairdir.

Savcılık kovuşturmaya yer olduğuna dair bir kanaate sahipse bu durumda iddianame hazırlanma sürecine geçilecektir. Bu iddianame ile suç tanımlanır, suçun failleri, suça ilişkin deliller ve talep edilen cezayı savcılık iddianamede belirtir.

İddianameyi hazırlayan savcılığın daha sonra bunu yetkili ceza mahkemesine göndermesi gerekir. Mahkeme iddianameyi inceledikten sonra da kabul veya ret eder. İddianamenin kabulü, ceza davasının açılması anlamına gelir.

Dava açıldıktan sonra ise yargılama aşamasına geçilecektir. Yargılama sürecinde tanık beyanları dinlenir, deliller incelenir, uzman mütalaaları alınır. Tarafların savunma yaptığı aşama yargılama sürecinde olur. Ceza davaları sebebi ile hürriyeti kısıtlayıcı nitelikte hapis cezaları verilebildiğinden uzman bir ceza avukatı ile çalışılması hak ve zaman kaybı yaşanmaması açısından önemlidir.

Ceza davası görüldükten sonra mahkemenin karar verme sürecinde beraat, mahkumiyet veya dava düşmesi biçiminde karar alabilmesi mümkün olur. Beraat kararı sanığın suçsuz bulunması durumunda verilir, mahkumiyet kararı ise sanığın suç sebebi ile ne ceza alması gerektiği yönünde bir karardır. Dava düşmesi ise dava zamanaşımı gibi sebeplerle olabilir. Açılan bir dava kanunda öngörülen süre içinde sonuçlandırılmadığında ya da o süre içinde dava açılmadığı takdirde davanın düşmesi mümkün olur.

Ceza Dava Dosyası Kapanması

Ceza davası dosyası kapanması çeşitli biçimlerde gerçekleşebilir. Ceza davasına yönelik yargılama yapılmasının ardından mahkemenin bir karar alması gerekir. Bu karar beraat olabileceği gibi mahkumiyet veya dava düşmesi şeklinde de ortaya çıkabilir.

  • Ceza dava dosyasının kapanması için beraat kararı alınmış olması gerekir. Sanığın suçsuz bulunması durumunda beraat kararı alınabilir.
  • Mahkumiyet kararı sonucunda da ceza dava dosyası kapanabilir. Sanığın suçlu bulunması halinde karar kesinleşirse dosya kapanır.
  • Dava zamanaşımına uğradığında dava düşer. Bu sürenin aşılması halinde ceza dava dosyası kapanır.
  • Davanın kapanması için suçlamaları destekleyecek nitelikte ve yeterli oranda delil bulunmuyorsa dava kapanabilmektedir.
  • İşlenen suç, uzlaşma kapsamında yer alıyorsa ve uzlaşma müessesesi uyarınca taraflar arasında anlaşma sağlandığı takdirde dava kapanabilir.
  • Şikayete tabi olan suçlarda mağdurun şikayetini geri alması halinde dava düşer. Ceza dava dosyası da kapanır.

Ceza dava dosyasının kapanması gibi dosyaya bağlı iş ve hukuki süreçlerde profesyonel yardım alınması kişi lehine ve menfaatine sonuç verir. Bu nedenle uzman ve başarılı bir ceza avukatı nezaretinde hareket edilmesi, sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.

Ceza Davası Ne Kadar Sürer?

Her dava kendine özgü bazı özelliklere sahiptir. Ceza davalarında bazı suçlar şikayete tabi olurken bazı suçlar için şikayet koşulu aranmamaktadır. Ceza davasının basit ya da karmaşık olmasına göre sonuçlanma süresinde değişiklik olması kaçınılmazdır.

Mahkemelerin iş yoğunluğu, davanın kapsamı, çok sayıda sanık ve tanığın yer aldığı türde bir dava olması halinde ceza davalarının sonuçlanma süresi de uzayabilir. Karmaşık olmayan, basit düzeydeki davalar içinse sonuçlanma süresi daha kısa olabilir.

Ceza Davası Aşamaları

Ceza davası aşamaları soruşturma, kovuşturma, karar, itiraz – temyiz, infaz olmak üzere ayrılır. Bu aşamalar ceza davalarını ilgilendiren süreçleri kapsar ve her biri farklı şekilde ilerler. Davanın kapsamına bağlı olarak bu aşamalar hızlı geçilebileceği gibi daha karmaşık ve uzun sürebilir. Ayrıca davanın kapsamlı olduğu hallerde ek aşamalardan da söz edilebilir.

Soruşturma aşaması ile suça istinaden çeşitli deliller toplanır. Ceza davalarında şikayete bağlı olan suçlarda savcılık şikayetin ardından şikayete bağlı olmayan davalarda ise re ‘sen harekete geçebilir. Delillerin toplandığı, tanık ifadelerinin alındığı bu aşamada olay yerinde incelemeler de yapılır. Soruşturma aşamasında yeterli suç şüphesine neden olan kanıt bulunduğu takdirde savcılık iddianame hazırlayarak kamu davasını açar.

Kovuşturma aşamasında ise savcı iddianame hazırladıktan sonra kamu davasını başlatır. Mahkemenin iddianameyi kabulü neticesinde kamu davasının açılması gerçekleşmiş olur. Bu süreçte yargılamanın yapılması gerekir. Sanık savunması, tanık beyanları ve delil incelemeleri bu aşamada yapılmaktadır.

Karar sürecinde ise kovuşturmaya bağlı olarak mahkemenin sanıkla ilgili bir karar vermesi gerekir. Mahkeme karar verirken çeşitli hususları dikkate alarak hareket eder. Suça öngörülen ceza miktarı, sanık hakkında oluşacak kanaat gibi etkenler ceza verilirken dikkate alınır. Ayrıca kanun koyucunun öngördüğü ceza indirimleri de bu süreçte uygulanır. Mahkeme beraat kararı, mahkumiyet kararı gibi kararlar alabilir.

Mahkeme dava sonucunda bir karar verdiğinde itiraz ve temyize süreçleri olur. Mahkemenin vermiş olduğu karar itiraz ve temyiz aşamasına tabi olmaktadır. Bu sayede başka bir yargı mercii devreye girer. Yerel mahkemenin vermiş olduğu bir kararı üst mahkeme temyiz edebilmektedir.

Mahkemenin verdiği karar itiraz ve temyiz aşamaları geçildikten sonra kesinleştiğinde infaz aşamasına geçilmesi gerekir. Sanık hakkında hükmolunan cezanın infazı bu aşamada gerçekleşir.

Ceza davalarında çok ağır suçlar için Ağır Ceza Mahkemesi görev yapar. Ceza davaları sonucunda kişinin hürriyetinden yoksun kalması ve ağır para cezaları ile cezalandırılabilmesi mümkündür. Ağır ceza davalarında verilen hapis cezaları diğer ceza davalarına kıyasla daha fazladır.

Bir suç işlendiğinde bu suça öngörülen hapis cezalarında artışa sebep olan haller de bulunur. Suçun basit ve nitelikli olarak işlenmiş halleri arasında verilen ceza miktarı bakımından farklar olması söz konusudur. Bu ve benzeri sebepler doğrultusunda ceza davaları ile ilgili konularda avukatlık hizmetinden yararlanılması uygun olur.

Kişi haklarının savunulması, hak ve zaman kaybının önlenebilmesi açısından ceza davaları bir ceza avukatı ile takip edilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Ceza Dava Dosyası Ne Anlama Gelir?

Bir suç işlendiğinde bu suçun işlenip işlenmediğine dair tüm deliller, bilgi ve belgeler bir dosyada toplanır. Yargılama sürecinin önemli bir aşaması olan ceza dava dosyasının hazırlanması ile yargılamanın adil ve şeffaf bir biçimde yapılması sağlanır.

Ceza Dava Dosyası Açık Ne Demektir?

Bir suça istinaden hazırlanacak olan ceza dava dosyası açık olduğunda UYAP üzerinden bu dosya ile ilgili bilgilere ulaşılabilir. Dosyanın kapanması için yargılama sonucunda bir karar verilmiş olması ya da davanın düşmesi gerekir.

Ceza Dava Dosyası Nasıl Kapanır?

Ceza dava dosyası kapanacağı zaman mahkemenin yargılama sonucunda bir karar vermiş olması icap eder. Mahkumiyet, beraat kararı sonucunda ceza dava dosyası kapanabileceği gibi dava düşmesi neticesinde de kapanabilir. Şikayete tabi suçlarda şikayetten vaz geçme, uzlaşmaya tabi suçlarda uzlaşma sağlanması da dosyanın kapanma nedenleri arasında yer alır.

Ceza Dava Dosyası Neden Açılır?

Ceza dava dosyası kamu davası açılacağı zaman hazırlanır. Kamu davasını Cumhuriyet savcısı açar. Şikayete bağlı suçlarda şikayetin ardından şikayete bağlı olmayan suçlarda ise savcılık kendiliğinden soruşturma başlatarak kamu davası açma yetkisine sahiptir.

Call Now Button