15 Yaşından Küçük Çocuğun Cinsel İstismarı Cezası

Türk Ceza Kanunu 103. maddesinde 15 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı cezası açıkça yer verir. Bu suçun mağdurunun kız ya da erkek olması fark etmeksizin uygulanacak ceza oranı aynıdır. Mağdurun 12 yaşından küçük olması halinde, cinsel istismar suçunu işleyen fail ya da failler daha da ağır cezalar ile yargılanabilir.

Ceza Kanununda çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi ile ilgili ceza açıkça ifade edilmiştir. Ancak, çocuğa yönelik cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde ceza oranı düşürülür. Aynı zamanda çocuğun cinsel istismarının vücuduna organ ya da sair bir cisim sokulması ile gerçekleştirilmesi halinde fail daha ağır cezalar ile yargılanır.

15 yaşından küçük çocuklarda cinsel istismar cezası ile ilgili eylemin vücuda organ ya da sair bir cisim sokulması sureti ile gerçekleşmesi halinde çocuğa nitelikli cinsel istismarı suçundan söz edilir.

Çocuğun Cinsel İstismarı Nedir?

Çocuğun cinsel istismarından bahsedebilmek için hangi eylemlerin istismar sayıldığını bilmek gerekir. Buna Göre;

  • 15 yaşını tamamlamamış ya da tamamlamış olmakla beraber fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı gerçekleştirilen her çeşit cinsel davranışlar,
  • Diğer çocuklara karşı yalnız cebir, tehdit, hile ya da iradeyi etkileyen başka bir sebebe dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar söz konusu olması gerekir.

Ceza Kanunu ve Yargıtay’a göre; cinsel davranışlarda bulunan kişi ve kişilerin çocuğun vücut dokunulmazlığını ihlâl etmiş olması, çocuğun cinsel istismarı suçu ile yargılanması olarak sonuçlanır. Çocuğun cinsel istismarı suçunda basit şekli; cinsel arzuları tatmin amacıyla ve cinsel ilişkiye varmayan cinsel eylemler ile gerçekleştirilmesidir. Failin çocuk yaştaki mağdura yüzeysel ve nispeten hafif derecede cinsel davranışlarda bulunduğunu tanımlayan sarkıntılık ise çocuğun cinsel istismarı suçunun daha hafif şekli olarak kabul edilir.

Çocuğun Cinsel İstismarı ve Sarkıntılık Suçu

Sarkıntılık suçu, kısa ve ani bir hareketle işlenen suçları kapsar. Bu fiil süreklilik gösterir ve cinsel amaçla gerçekleştirilen çok sayıda eylemden oluşursa sarkıntılık olarak değil, cinsel saldırı suçundan söz edilir.

Yargıtay kararları kapsamında; mağdurun cinsel organına, kalçasına dokunma, mağdurun vücudunu okşama, basit cinsel saldırı olarak değerlendirilir. Bunlara ek olarak; mağdurun saçını okşama, bacaklarına ve vücuduna kıyafetleri üzerinden dokunma, Yargıtay tarafından sarkıntılık suçu kapsamına alınır.

Nitelikli Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu

15 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı cezasına ilişkin eylem; vücuda organ ya da sair bir cisim sokulması ile gerçekleştirilmesi nitelikli çocuğun cinsel istismarıdır.

Bu nitelikli durumun söz konusu olması için vücuda vajinal, anal ya da oral yol ile organ ya da sair bir cismin sokulması şartı aranır. Bu durumda mağdura vajinal ya da anal yoldan erkeğin cinsel organı sokulabileceği gibi, cop gibi sair bir cisim sokulması da aynı şekilde suç teşkil eder.

Bu sebeple nitelikli hâlden bahsedebilmek için gerçekleştirilen eylemin cinsel arzuların tatmini amacına yönelik olmasına bakılmaz. Nitelikli çocuğun cinsel istismarı suçu ilgili maddesinde “organ” ifadesi kullanılır. Bu sebeple nitelikli bir durumdan bahsedebilmek için cinsel organ ile değil vücuda girebilecek başka organlar da söz konusu olabilir. Bu nedenle failin kadın ya da  erkek olması suçun oluşumunda farklılık arz etmez.

15 Yaşından Küçük Çocuğun Cinsel İstismarı Cezası Ne Kadardır?

TCK’nın 103. Maddesine göre 15 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı suçuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.

  • 15 yaşından küçük çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası alır.
  • Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalacak şekilde gerçekleşmesi halinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası hükmedilir.
  • Mağdurun on iki yaşından küçük olması durumunda verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda ise beş yıldan az olamaz.

Cinsel istismarda vücuda organ ya da sair bir cisim sokulması halinde suç gerçekleşirse, on altı yıldan aşağı olmamak kaydı ile hapis cezası hükmolunur. Mağdurun on iki yaşın altın olması durumunda ise verilecek ceza on sekiz yılın altında olamaz.

Çocuğun cinsel istismarı suçunun;

  • Birden fazla kişi ile gerçekleştirilmesi halinde,
  • İnsanların toplu olarak bir arada yaşamak zorunda kaldığı ortamların sağladığı kolaylıktan yararlanmak sureti ile
  • Üçüncü derece dâhil olmak üzere kan ya da kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş ya da evlat edinen tarafından,
  • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
  • Kamu görevlisi ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılması halinde işlenmesi durumunda yukarıda belirttiğimiz cezalar, yarı oranında artırılır.

Çocuğa cinsel istismar suçunun neticesinde mağdurun bitkisel hayata girmesi ya da ölmesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile hükmolunur.

Cinsel İstismar Suçunda Görevli Mahkeme Hangisidir?

Sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesi olarak belirlenmiştir. Dava, suçun işlendiği yerde bulunan asliye ceza mahkemesinde görülür. Sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar suçu dışında olan tüm suçlarda görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir. Ceza hukuk kapsamına giren cinsel istismar davalarında bir Ağır ceza avukatı ile süreci takip etmek gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

15 yaşından küçük çocukların cinsel istismarı cezası nedir?

15 yaşından küçük çocuğa karşı işlenen cinsel istismar suçunda fail, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası alır.

15 yaşından küçük çocukların cinsel istismarı davasında avukat şart mı?

Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma ve yine yargılama sürecinde şüpheli ve sanık aynı zamanda mağdur açısından yasal haklarının tecrübeli bir ceza hukuku avukatı aracılığı ile savunulması büyük önem taşır.

Call Now Button