Boşanmada Kusur Sayılan Davranışlar ve Kusurun Önemi

Boşanmada kusur olarak görülen davranışlar en çok araştırılan konu başlılarından biridir. Bu konuda bilinmesi gereken en önemli unsurların başında ise kusurun her davada ayrı değerlendirilmesi gerektiğidir. Boşanma davaları büyük oranda hata bulunması üzerine ilerleyen davalardır. Boşanma ve fer’ilerine kusurun etkisi, süreç nasıl işlediği gibi oldukça kapsamlı olan boşanmada kusur sayılan haller hakkında detaylı bilgiler edinmek için bir aile ve boşanma hukuku avukatı ile görüşebilirsiniz.

Kişinin kendinden beklenen sadakat ve evlilik birliğinin yükümlülüklerine uymaması helinde boşanmada kusur söz konusu olur. Boşanma davaları genel anlamda kusur üzerinden ilerler. Kusura bağlı olan ve olmayan birçok unsur boşanma davasında değerlendirilse de kusurun yeri davanın seyrinde çok büyüktür. Bu nedenle boşanmada kusur sayılan davranışların da dava seyrinde önemi büyüktür. Boşanmada kusur sayılan haller 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerinde yer alır.

Boşanmada Kusur Sayılan Davranışlar Nelerdir?

Boşanmada kusur olarak görülen davranışlar kanunda sınırlı değildir. Kanunda buna ilişkin yer alan unsurlar olsa da sınırsız şekilde dava sürecinde karşılaşılan örnekler de vardır. Ayrıca boşanmada kusur sayılan durumlar her somut olayda farklılık gösterebilir. Bir davranış bir davada kusur olarak kabul ediliyorken başka bir boşanma davasında kusur olarak değerlendirilmeyebilir.

Boşanmada kusur sayılan durumlar şu şekildedir.

  • Eşlerden birinin zina yapması (zinanın kesin surette ispatı gerekmez, belirli haller zina edildiğine karine oluşturur)
  • Eşlerden birinin diğerine karşı pek kötü muamelede bulunması, onur kırıcı davranışta bulunması
  • Eşlerden birinin diğerinin hayatına kastetmesi
  • Eşlerden birinin kendisini küçük düşürücü bir suç işlemesi, haysiyetsiz yaşam sürmesi
  • Eşlerden birinin yaşanılan ortak konutu evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla terketmesi
  • Eşlerden birinin akıl hastalığına tutulması
  • Eşlerden birinin diğerine karşı; fiziksel, ekonomik, psikolojik veya cinsel şiddet uygulaması
  • Eşlerden birinin diğerine karşı sadakat yükümlülüğüne aykırı davranması
  • Eşlerden birinin diğerine karşı evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerine aykırı davranması

Yargıtay kararları incelendiğinde sınırsız miktarda boşanmada kusur sayılan haller olabilir. Bunların tamamını sıralamak mümkün değildir. Ancak, genel tanımı ile sıraladığımız temel kusurlu davranışlara giren durumlar bu şekildedir.

Boşanmada Kadının Kusurları

Boşanma davalarında kadının kusurları ve erkeğin kusurları olarak farklılıklar görülür. Boşanmada kadının kusurlu davranışları genellikle sadakat yükümüne aykırılık olarak karşımıza çıkar.  Bunun dışında terk etme, psikolojik şiddet ve evlilik birliğinden doğan yükümlülüklere uymama sıralanabilir.

Bazı evliliklerde bazı davranışlar boşanma nedeni olarak kabul edilir. Bazı davalarda ise aynı davranışlar kusurlu olarak görülmeyebilir. Örnek olarak bazı olaylarda kadının ütü yapmaması reddetmesi kusur olarak kabul edilir. Bazı somut olaylarda kadının ütü yapmaması kusur olarak değerlendirilmez. Bunların değerlendirmesi için bir aile ve boşanma hukuku avukatı danışmanlığı alınabilir.

Boşanmada Erkeğin Kusurları

Boşanmada erkeğin kusurları da kadınlardan farklıdır. Erkekler genellikle psikolojik, fiziksel, cinsel, ekonomik şiddet şeklinde boşanmada kusurları davranışlarla karşımıza çıkar. Boşanmada kadının kusurlu davranışlarında görüldüğü gibi erkeklerin kusurlu davranışlarında da somut olay kapsamında değerlendirme yapılır. Somut davranışlarda kumar bağımlılığı, alkolik yaşam sürmek kusur kabul edilir.

Ancak, bu davalarda kişinin bu alışkanlıklarını sonucuna da bakılır. Bu davranışların sonucuna göre evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerde herhangi bir eksiklik yoksa boşanmada kusur olarak dikkate alınmayabilir. Ancak, kişinin alkol alışkanlığı evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri engelliyorsa, boşanmada erkeğin kusurları içinde değerlendirilir.

Çekişmeli Boşanmada Kusur

Kusur tartışması çekişmeli boşanma davalarında yapılır. Ancak, burada şu hususlar önemlidir. Kişi daha fazla kusurlu olsa da hakim boşanmaya hükmedebilir. Bu durumda kusur boşanmanın fer’ilerine etki eder. 

Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre eşler arasında yaşanan ortak hayat, sürdürülmesi mümkün olmayacak oranda temelinden sarsılmış ise eşlerden herhangi biri boşanma davası açabilir. Kusuru daha az olan eşin boşanma davası açması şarttır diye bir kural söz konusu değildir.

Davacının kusuru daha fazla ise bu durumda davalı olan daha az kusura sahip olan eş, bu duruma itiraz hakkına sahiptir. Bu durumda mahkeme kural olarak boşanmayı talep eden tarafın bu isteğini reddebilir.

Ancak, davalı olan eş itiraz hakkını kötü niyetli olarak kullanıyorsa, mahkeme yine boşanmaya karar verir. Davalı eş aslında evlilik birliğini yeniden kurmak istemiyorsa ve boşanmak istememekte kötü niyet söz konusu ise boşanma hükmü verilebilir.

Çekişmeli boşanmada kusurun önemi dava seyrinde çok önemlidir. Bu davalarda ciddi bir kusur belirleme işlemi söz konusudur. Bu aşamada bir kişinin hatalı ya da ihmali işlemleri ile haklı iken haksız olmamak için aile ve boşanma hukuku avukatı yardımı almasında yarar vardır.

Anlaşmalı Boşanmada Kusur

Anlaşmalı boşanma davalarında kusur hemen hemen hiç bakılmayan bir durumdur. Eşler evlenmenin feri’ileri konusunda anlaşmıştır. Tarafların hazırladığı anlaşmalı boşanma protokolü hakim tarafından kanunun temel hükümlerine uygun görülürse, kusur araştırmasına gerek kalmaksızın dava görülür.

Boşanmada Kusura Nasıl Karar Verilir?

Boşanma davasında kusura karar verme işlemi tarafların ileri sürdüğü delillere göre değerlendirilir. Tanık beyanı ise boşanma davalarında kusur belirlemesi için öneme sahiptir. Bunun haricinde hukuka uygun her delil burada önemli bir yere sahiptir.

Ayrıca aile hukuku davaları yazılı senetle ispat kuralına tabi değildir. Ancak, karşı tarafa kusur isnad etmek için dava dilekçesinde tüm bunlar detaylı olarak yer alır. Bu noktada öne sürülmeyen kusur isnadı daha sonra da ileri sürülemez.

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanmada kusur sayılan davranışlar nelerdir?

Evlilik birliğindeki tarafların beklenen sadakat ve evlilik birliğinin doğurduğu diğer yükümlülüklere aykırı davranması sonucunda boşanmaya belli bir oranda sebep olması boşanmada kusur olarak ifade edilir.

Boşanmada kusurlu davranışlar için avukat şart mı?

Boşanmada kusurlu davranışlar için bir aile ve boşanma hukuklu avukatı ile görüşmeniz hak kaybı yaşamanızı engeller.

 

Call Now Button