Anlaşmalı Boşanma Davasında Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Tarafların boşanma davasının açmasında birbirinden farklı birçok neden olabilir. Aile birliğinin sonlandırılması adına açılan bu davalarda Aile Mahkemesi’ne müracaat etmek gerekir. Boşanma davaları anlaşmalı ya da çekişmeli şekilde görülür. Her iki dava şeklinde de süreç farklı işler. Anlaşmalı boşanma davası kısa sürede sonuçlanan bir dava olduğu için taraflar için yorucu bir süreç değildir. Anlaşma yoluna giden taraflar dava öncesinde bir araya gelir ve asgari müşterekler konusunda ortak karar alır. Bu kararlarını mahkemeye iletirler.

Böylece boşanma işlemi tek celsede gerçekleşir. Çekişmeli boşanma davasında ise tarafları daha karışık bir süreç bekler. Bu davalar genellikle uzun sürer. Çekişmeli davaların uzama sebepleri arasında delillerin incelenmesi, maddi ve manevi tazminat taleplerinin değerlendirilmesi gösterilebilir. Mahkeme sonucu belli olduktan sonra öncelikle boşanma kararının kesinleşme süreci beklenir. Boşanma kararının kesinleşebilmesi için tamamlanması gereken bazı işlemler vardır.

Aile Mahkemesi’nin üstlendiği boşanma davasında karar verildikten sonra bir kısa karar yazılır. Bu kararın sonrasına ise gerekçeli kararın yazılması eklenir. Kısa karar ve gerekçeli karar arasında çelişkili ifadelerin bulunmaması şartı aranır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Karar Kesinleşme Tarihi

Anlaşmalı boşanma dava sürecinde gerçekleştirilen tüm işlemler kesinleşme zamanı üzerinde etkilidir. Taraflardan biri anlaşma protokolü ile boşanma taleplerini belirten dava dilekçesini mahkemeye sunar. Mahkeme dilekçe üzerinden tensip tutanağı düzenler. Taraflara dava dilekçesini tebliğ eder. Böylece duruşma tarihi tayin edilir. Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından gerekçeli karar açıklanır. Sonrasında ise gerekçeli kararın da tebliğ edilmesi gerekir.

Dava sürecinde ilk olarak mahkemenin tebligatları zamanında ve usulüne uygun yapıp yapmadığı belirleyicidir. Duruşma tayininin ne zamana konduğu, gerekçeli kararın ne zaman yazıldığı da süreci etkileyen önemli noktalar arasında yer alır. Hükmün kanun yoluna götürülüp götürülmediği de anlaşmalı boşanma davasının kesinleşme zamanında etkilidir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davasının açılmasından itibaren ne kadar süre içinde kesinleşeceği baştan söylenemez. Anlaşmalı boşanma davasının kesinleşme tarihi davanın açılacağı mahkemeye göre de değişiklik gösterir.

Boşanma Davasında Çıkan Kararlar Nelerdir?

Aile Mahkemeleri tarafından görülen boşanma davalarında bir kısa karar bir de gerekçeli karar bulunur. Mahkeme öncelikle kısa kararı verir. Kısa karardan sonra gerekçeli boşanma kararı yazılır. Mahkeme tarafından verilen kısa karardan sonra bir aylık yasal süre içerisinde gerekçeli kararın, yazılması gerekir. Gerekçeli karar ile kısa karar birbiri ile çelişmemelidir.

Kısa Karar Nedir?

Boşanma davalarında öncelikle dilekçe aşamasının tamamlanması gerekir. Bu süreçte ve davanın takibinde mutlaka bir aile hukuku avukatından yardım alınmalıdır. Dilekçe sonrası deliller toplanır, sözlü yargılama aşamasına geçilir. Bu aşamada varsa tanıkların beyanları dinlenir. Mahkeme taraflara son sözlerinin neler olduğunu sorar. Son duruşmadan sonra Mahkeme özet niteliğinde bir karar verir. Verilen bu karar, davanın ret ya da kabulü ile tarafların boşanmaları yönünde bir karardır. Bu kısa karar duruşma zaptında özet niteliğinde yer alır ve taraflara da birer örneği verilir.

Kısa kararı içeriği dava sonucunda verilen kararı içerir. Kararın hangi gerekçelere göre alındığı, hangi delillere itibar edilip edilmediği, ne sebeple bu şekilde karar verildiği hususları yer almaz.

Gerekçeli Karar Nedir?

Gerekçeli karar mahkeme tarafından verilir. Bu kararda davanın ret ya da davanın kabulü ile tarafların boşanmaları şeklindeki kısa kararın neden tesis edildiği, mahkemenin hangi delillere dayandığı, tanıkların hangi beyanlarının bu kararın verilmesinde etkili olduğu yer alır. Mahkeme, gerekçeli kararda hangi sebeplerle bu kararın verildiğini açıklar. Gerekçeli karar kısa kararda yer alan kararı daha ayrıntılı olarak açıklar. Söz konusu karara karşı hangi kanun yoluna ne sürede ve nasıl gidilebileceği de belirtilir.

Gerekçeli kararın, davanın taraflarına tebliğ edilmesi şarttır. Gerekçeli karar yazılmadan dosyanın kesinleştirilmesi için yola başvurulması imkansızdır.

Anlaşmalı Boşanma Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Anlaşmalı boşanma yolu ile boşanmayı gerçekleştiremeyen taraflar, çekişmeli boşanma yoluna başvurur. Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanan çiftleri, resmi olarak bir bağı kalmaz. Dolayısı ile miras hukukuna göre miras durumundan yararlanamazlar. Aile hukuku avukatı aracılığı ile dava süreci ile ilgili tüm bilgilere ulaşılabilir.

Boşanma davalarında aile mahkemeleri görevlidir. Her şehirde ve bazı ilçelerde aile mahkemeleri bulunur. Boşanma davasının aile mahkemesi dışında açılması durumunda boşanma davası görevsizlik hükmüyle reddedilir. Ancak, boşanma davalarında aile mahkemelerinin olmadığı yerde asliye hukuk mahkemeleri görev alır.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Eşlerden Biri Yabancı Uyrukluysa Ne Olur?

Boşanma davaları tanık beyanına dayandırılmayan davalardır. Bu nedenle tanıkta eşlerin duruşmada iradelerini yerine getirmeleri yerindedir. Eşlerden biri yabancı uyrukluysa Türkiye’de anlaşmalı boşanma yoluyla boşanma hakları vardır. Eşlerden birinin Türk vatandaşı olmaması, çiftlerin boşanmasına engel bir durum teşkil etmez.

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma davası kararı ne zaman netleşir?

Boşanma davasında karar tebliğ edildikten sonra davanın tarafları iki haftalık istinaf başvuru yapmazsa, süre dolar. Yargıtay’ın kararı onaylaması ile boşanma davasında karar kesinleşir.

Boşanma Davası En Hızlı Nasıl Kesinleşir?

Gerekçeli karar hazırlandıktan sonra tarafların kimlik fotokopisi ile istinaf kanun yolundan feragat ettiğini, kararın kesinleşmesini istediğini belirten dilekçe ile kaleme müracaat etmesi gerekir. Öncelikle gerekçeli karar kalemde tebliğ edilir. Sonrasında tarafların verdiği dilekçelerin havale işlemi yapılır ve dosyaya eklenir. Bu dilekçeler kapsamında yazı işleri müdürü kesinleşme şerhi hazırlar. Sonrasında ise söz konusu kararın kesinleşmiş örnekleri nüfus idaresine gönderilir. Nüfus kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılır.

Anlaşmalı boşanma davasında avukat şart mı?

Anlaşmalı boşanma davaları hem iki tarafın ortak müşterekte buluştuğu hem de kısa süren davalardır. Bu süreçte dilekçe hazırlanmasından kararın kesinleşmesine bir aile hukuku avukatı ile çalışmakta yarar vardır.

Call Now Button